E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zoznam neplatných VZN

Zoznam neplatných VZN. Chcem si prezrieť všetky platné VZN.

Rok 2019
06 / 2019VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
08 / 2019VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
Rok 2018
1 / 2018VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN
4 / 2018VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
Rok 2017
3 / 2017VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN
6 / 2017VZN o miestnych daniach neplatné VZN
Dodatok č. 4 / 2017Dodatok č. 4 k VZN Mesta Krupina č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN
Rok 2016
03 / 2016VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN
04 / 2016VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
05 / 2016VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
06 / 2016VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017 neplatné VZN
Dodatok č. 3 / 2016Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina č. 1/2015 neplatné VZN
Rok 2015
01 / 2015VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN
04 / 2015VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta neplatné VZN
05 / 2015VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
06 / 2015VZN o miestnych daniach neplatné VZN
07 / 2015VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
08 / 2015VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Krupina neplatné VZN
09 / 2015VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2016 neplatné VZN
Dodatok 1 / 2015Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk neplatné VZN
Dodatok č. 1 / 2015Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN
Dodatok č. 2 / 2015Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN
Dodatok č. 2 / 2015Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN
Rok 2014
01 / 2014VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Krupina neplatné VZN
02 / 2014VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krupina neplatné VZN
05 / 2014VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2014 neplatné VZN
06 / 2014VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta neplatné VZN
07 / 2014VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN
12 / 2014VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
13 / 2014VZN o miestnych daniach neplatné VZN
14 / 2014VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN
15 / 2014VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2015 neplatné VZN
D1 / 2014Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina neplatné VZN
Rok 2013
01 / 2013VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2013 neplatné VZN
02 / 2013VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina neplatné VZN
04 / 2013VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Krupina neplatné VZN
06 / 2013VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina neplatné VZN
07 / 2013VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Krupina neplatné VZN
08 / 2013VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
D1 / 2013Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2012 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN
D2 / 2013Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina neplatné VZN
Rok 2012
01 / 2012VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Krupina neplatné VZN
03 / 2012VZN - Prevádzkový poriadok pohrebísk neplatné VZN
04 / 2012VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012 neplatné VZN
06 / 2012VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
07 / 2012VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
08 / 2012VZN o miestnych daniach neplatné VZN
09 / 2012VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN
Rok 2011
01 / 2011VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011 neplatné VZN
02 / 2011VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta neplatné VZN
05 / 2011VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina neplatné VZN
06 / 2011VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
07 / 2011VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
Rok 2010
02 / 2010VZN o odpadoch neplatné VZN
03 / 2010VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN
04 / 2010VZN o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina neplatné VZN
06 / 2010VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mesta Krupina neplatné VZN
07 / 2010VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je mesto Krupina neplatné VZN
Rok 2009
01 / 2009VZN - Požiarny poriadok mesta Krupina neplatné VZN
04 / 2009VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane neplatné VZN
06 / 2009Štatút mesta Krupina v plnom znení neplatné VZN
07 / 2009VZN o niektorých podmienkach držania psov neplatné VZN
08 / 2009VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb neplatné VZN
09 / 2009VZN o miestnych daniach neplatné VZN
10 / 2009VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
11 / 2009VZN o vykonávaní dezinfekcie a regulácií živočíšnych škodcov na území mesta Krupina neplatné VZN
12 / 2009VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v DSS Svetlo neplatné VZN
13 / 2009VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej ... neplatné VZN
Rok 2008
01 / 2008VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín... neplatné VZN
02 / 2008Štatút mestskej polície neplatné VZN
03 / 2008VZN ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá mesta Krupina neplatné VZN
04 / 2008VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Krupina. neplatné VZN
06 / 2008VZN o opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu neplatné VZN
07 / 2008VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
08 / 2008VZN o miestnych daniach neplatné VZN
09 / 2008VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
Rok 2007
01 / 2007Rokovací poriadok neplatné VZN
02 / 2007Prevádzkový poriadok pohrebísk neplatné VZN
04 / 2007VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb neplatné VZN
05 / 2007VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
06 / 2007VZN o miestnych daniach neplatné VZN
07 / 2007VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
08 / 2007VZN o opatrovateľskej službe, podmienkach a postupe pri poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu neplatné VZN
09 / 2007VZN - Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Krupina neplatné VZN
Rok 2006
01 / 2006VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta neplatné VZN
03 / 2006VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane neplatné VZN
04 / 2006VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
05 / 2006VZN o miestnych daniach neplatné VZN
06 / 2006VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
Rok 2005
01 / 2005VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta neplatné VZN
03 / 2005VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
04 / 2005VZN o miestnych daniach neplatné VZN
05 / 2005VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
07 / 2005VZN o opatrovateľskej službe neplatné VZN
Rok 2004
02 / 2004VZN o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby neplatné VZN
04 / 2004VZN o opatrovateľskej službe neplatné VZN
07 / 2004Rokovací poriadok neplatné VZN
09 / 2004VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krupina neplatné VZN
10 / 2004VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta Krupina neplatné VZN
14 / 2004VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
15 / 2004VZN o miestnych daniach neplatné VZN
16 / 2004VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
17 / 2004VZN o odpadoch neplatné VZN
Rok 2003
01 / 2003VZN o minimálnej cene nájmu a predaja pozemkov neplatné VZN
05 / 2003VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
06 / 2003VZN o miestnych poplatkoch neplatné VZN
Rok 2002
01 / 2002VZN o odpadoch neplatné VZN
07 / 2002VZN o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane neplatné VZN
08 / 2002VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Krupina neplatné VZN
09 / 2002VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Krupina neplatné VZN
HORE