E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
31.01.2020Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
28.01.2020Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
09.01.2020Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krupina
09.01.2020Oznámenie o zámere „Cesta I/66 Krupina - obchvat“
08.01.2020Registrácia chovov ošípaných
02.01.2020Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2020
02.01.2020Územný plán mesta
12.12.2019Rozpočet mesta Krupina na rok 2020
10.12.2019Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
02.12.2019Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2019-2020
29.11.2019Projekt "Kalamitné drevo pomáha" – manuál predaja
28.11.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
14.11.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
14.11.2019Verejná vyhláška - Rozšírenie dopravnej infraštruktúry - Krupina, sever
04.11.2019Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
08.10.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
08.10.2019Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena
08.10.2019Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
02.10.2019Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
26.08.2019Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Krupina
30.07.2019Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
11.07.2019Štatistické zisťovanie o zdraví (EHIS) v meste Krupina
28.06.2019VÝZVA NA ODSTRÁNENIE INVÁZNYCH RASTLÍN
24.06.2019Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2018
29.05.2019Zvyšovanie povedomia chovateľov, poľovníkov a verejnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných
24.05.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
17.05.2019Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“
07.05.2019Poskytnutie územnoplánovacej informácie
06.05.2019Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
02.05.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
30.04.2019Oznam a informácie o používaní online elektronickej registračnej pokladnice
10.04.2019Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie - Lokalita Papuľka, Krupina
29.03.2019Povinnosti PO a FO - podnikateľov pri spaľovaní látok na voľnom priestranstve - usmernenie
05.03.2019Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
28.02.2019Zverejnenie zámeru
25.02.2019Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2019
14.02.2019Verejná vyhláška - Krupina - Nová ulica inžinierske siete - III. etapa
01.02.2019Krupina - Nová ulica inžinierske siete - III. etapa
09.01.2019Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta Krupina
21.12.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Rybníky pod priehradou“
21.12.2018Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena
21.11.2018Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
21.11.2018Oznámenie o strategickom dokumente RIUS BBK, verzia 1.2
05.11.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
04.11.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: Výrobná hala – WSK
22.10.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.10.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
03.10.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
17.09.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
10.09.2018Zoznam evidovaných psov v meste Krupina k 31.08.2018
08.09.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.09.2018Rozhodnutie Okresného úradu v Krupine - odbor starostlivosti o ŽP
30.08.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
11.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
04.07.2018Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
04.07.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
04.07.2018Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09.05.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
09.05.2018Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
27.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 27.04.2018
27.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 27.04.2018
26.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 26.04.2018
18.04.2018Upozornenie - Zaburinenie pozemkov
18.04.2018Oznámenie zámeru - Okresný úrad Krupina
16.04.2018Výzva na vykonanie jarnej preventívnej deratizácie
01.01.2015Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení
HORE