E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
26.03.2020Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krupine - 30.03.2020
25.03.2020Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
19.03.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia)
19.03.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zavedení karanténnych opatrení účinných od 19.3.2020
17.03.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o doplnení výnimiek, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje
16.03.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze a obmedzení prevádzok
14.03.2020Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 14.03.2020
13.03.2020Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
12.03.2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky
12.03.2020Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 11.03.2020
06.03.2020Odporúčania pre občanov ohľadne nového koronavírusu COVID-19
05.03.2020Cesta I/66 Krupina – obchvat - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
05.03.2020OZNAM o zákaze vypaľovania suchých trávnatých porastov v jarnom období
02.03.2020Mestské zastupiteľstvo v Krupine vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Mesta Krupina
02.03.2020VZN č. 1/2020 - Štatút mesta Krupina
01.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020 v meste Krupina
24.02.2020Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2019
31.01.2020Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
28.01.2020Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
09.01.2020Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krupina
09.01.2020Oznámenie o zámere „Cesta I/66 Krupina - obchvat“
08.01.2020Registrácia chovov ošípaných
02.01.2020Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2020
02.01.2020Územný plán mesta
12.12.2019Rozpočet mesta Krupina na rok 2020
10.12.2019Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
02.12.2019Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2019-2020
29.11.2019Projekt "Kalamitné drevo pomáha" – manuál predaja
28.11.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
14.11.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
14.11.2019Verejná vyhláška - Rozšírenie dopravnej infraštruktúry - Krupina, sever
04.11.2019Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
08.10.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
08.10.2019Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena
08.10.2019Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
02.10.2019Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
26.08.2019Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Krupina
30.07.2019Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
11.07.2019Štatistické zisťovanie o zdraví (EHIS) v meste Krupina
28.06.2019VÝZVA NA ODSTRÁNENIE INVÁZNYCH RASTLÍN
24.06.2019Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2018
29.05.2019Zvyšovanie povedomia chovateľov, poľovníkov a verejnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných
24.05.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
17.05.2019Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“
07.05.2019Poskytnutie územnoplánovacej informácie
06.05.2019Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
02.05.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
30.04.2019Oznam a informácie o používaní online elektronickej registračnej pokladnice
10.04.2019Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie - Lokalita Papuľka, Krupina
29.03.2019Povinnosti PO a FO - podnikateľov pri spaľovaní látok na voľnom priestranstve - usmernenie
05.03.2019Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
28.02.2019Zverejnenie zámeru
25.02.2019Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2019
14.02.2019Verejná vyhláška - Krupina - Nová ulica inžinierske siete - III. etapa
01.02.2019Krupina - Nová ulica inžinierske siete - III. etapa
09.01.2019Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta Krupina
21.12.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Rybníky pod priehradou“
21.12.2018Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena
21.11.2018Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
21.11.2018Oznámenie o strategickom dokumente RIUS BBK, verzia 1.2
05.11.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
04.11.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: Výrobná hala – WSK
22.10.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.10.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
03.10.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
17.09.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
10.09.2018Zoznam evidovaných psov v meste Krupina k 31.08.2018
08.09.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.09.2018Rozhodnutie Okresného úradu v Krupine - odbor starostlivosti o ŽP
30.08.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
11.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
04.07.2018Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
04.07.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
04.07.2018Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09.05.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
09.05.2018Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
27.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 27.04.2018
27.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 27.04.2018
26.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 26.04.2018
18.04.2018Upozornenie - Zaburinenie pozemkov
18.04.2018Oznámenie zámeru - Okresný úrad Krupina
16.04.2018Výzva na vykonanie jarnej preventívnej deratizácie
01.01.2015Ohlasovanie porúch na verejnom osvetlení
HORE