E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Úradná tabuľa

ZverejnenéOznam
19.10.2020Aktuálne výzvy prebiehajúcich verejných obstarávaní
16.10.2020Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov
16.10.2020Návrh VZN Mesta Krupina o dani z nehnuteľnosti
15.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška
15.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia
13.10.2020Oznam o povinnosti registrácie chovov ošípaných
12.10.2020Mesto Krupina vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
12.10.2020Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020 o určení názvov novovybudovaných ulíc
09.10.2020Zápisnica zo zasadnutia Krízového štábu mesta Krupina zo dňa
7. októbra 2020
06.10.2020VZN - Prevádzkový poriadok športového štadióna
05.10.2020Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 11/2019
01.10.2020Výzva na vykonanie jesennej preventívnej deratizácie
01.10.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice
28.09.2020Tlačová správa za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov
04.08.2020Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027
30.07.2020Správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti: „Cesta I/66 Krupina-obchvat“
30.07.2020Mesto Krupina vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)
14.07.2020Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
10.07.2020Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2019
03.07.2020Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
26.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky
18.06.2020Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach
18.06.2020Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19
15.06.2020Odporúčanie pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19
15.06.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzka školy - zmena
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zrušenie štátnej karantény
10.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
08.06.2020Návrh Záverečného účtu mesta Krupina za rok 2019
08.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zmena hranice Rakúsko, Maďarsko
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zmena hranice ČR
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zotavovacie podujatia
05.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR – zrušenie zákazu návštev
03.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a služby - 4. fáza uvoľňovania opatrení
03.06.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzka školy - zmena
29.05.2020Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravená štátna karanténa
29.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - poskytovanie cateringových služieb pri hromadných podujatiach
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
29.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - úprava pre prevádzky a služby
25.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - mobilná aplikácia eKaranténa
25.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení
25.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - prevádzky a zariadenia pre deti a mládež
25.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
21.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa
21.05.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom
21.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia
20.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - upravené zásady nosenia ochranných rúšok
20.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a služby - 3. fáza uvoľňovania opatrení
14.05.2020Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 15.5.2020
14.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - výnimka pre školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy
12.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest
12.05.2020Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k detským ihriskám v exteriéri
07.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zastupiteľstvá a pohreby
06.05.2020Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - verejné bohoslužby
27.04.2020Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania
24.04.2020Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport
22.04.2020Zaburinenie pozemkov - upozornenie
21.04.2020Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)
17.04.2020Oznam o zrušení vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra
09.04.2020Výhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 9.4.2020
06.04.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zavedení karanténnych opatrení účinných od 6.4.2020
30.03.2020Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení
25.03.2020Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
17.03.2020Mesto Krupina zverejňuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o doplnení výnimiek, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje
14.03.2020Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 14.03.2020
13.03.2020Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach
12.03.2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky
12.03.2020Mesto Krupina zverejňuje opatrenia prijaté na zasadnutí Krízového štábu mesta Krupina dňa 11.03.2020
06.03.2020Odporúčania pre občanov ohľadne nového koronavírusu COVID-19
05.03.2020Cesta I/66 Krupina – obchvat - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní
05.03.2020OZNAM o zákaze vypaľovania suchých trávnatých porastov v jarnom období
02.03.2020VZN č. 1/2020 - Štatút mesta Krupina
01.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020 v meste Krupina
24.02.2020Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2019
31.01.2020Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
28.01.2020Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
09.01.2020Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krupina
09.01.2020Oznámenie o zámere „Cesta I/66 Krupina - obchvat“
08.01.2020Registrácia chovov ošípaných
02.01.2020Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2020
02.01.2020Územný plán mesta
12.12.2019Rozpočet mesta Krupina na rok 2020
10.12.2019Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
02.12.2019Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2019-2020
29.11.2019Projekt "Kalamitné drevo pomáha" – manuál predaja
28.11.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
14.11.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
14.11.2019Verejná vyhláška - Rozšírenie dopravnej infraštruktúry - Krupina, sever
04.11.2019Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
08.10.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
08.10.2019Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena
08.10.2019Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
02.10.2019Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
26.08.2019Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Krupina
30.07.2019Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
11.07.2019Štatistické zisťovanie o zdraví (EHIS) v meste Krupina
28.06.2019VÝZVA NA ODSTRÁNENIE INVÁZNYCH RASTLÍN
24.06.2019Záverečný účet Mesta Krupina za rok 2018
29.05.2019Zvyšovanie povedomia chovateľov, poľovníkov a verejnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných
24.05.2019Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“
17.05.2019Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“
07.05.2019Poskytnutie územnoplánovacej informácie
06.05.2019Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
02.05.2019Mesto Krupina vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
30.04.2019Oznam a informácie o používaní online elektronickej registračnej pokladnice
10.04.2019Oznámenie o prerokovaní urbanistickej štúdie - Lokalita Papuľka, Krupina
29.03.2019Povinnosti PO a FO - podnikateľov pri spaľovaní látok na voľnom priestranstve - usmernenie
05.03.2019Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
28.02.2019Zverejnenie zámeru
25.02.2019Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2019
14.02.2019Verejná vyhláška - Krupina - Nová ulica inžinierske siete - III. etapa
01.02.2019Krupina - Nová ulica inžinierske siete - III. etapa
09.01.2019Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta Krupina
21.12.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: „Rybníky pod priehradou“
21.12.2018Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny
21.11.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena
21.11.2018Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
21.11.2018Oznámenie o strategickom dokumente RIUS BBK, verzia 1.2
05.11.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
04.11.2018Zverejnenie o územnom konaní na stavbu: Výrobná hala – WSK
22.10.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.10.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku
03.10.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
17.09.2018Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti
10.09.2018Zoznam evidovaných psov v meste Krupina k 31.08.2018
08.09.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
03.09.2018Rozhodnutie Okresného úradu v Krupine - odbor starostlivosti o ŽP
30.08.2018Ponuka na prevod poľnohospodárskeho pozemku
11.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
04.07.2018Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
04.07.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
04.07.2018Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09.05.2018Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku
09.05.2018Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
27.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 27.04.2018
27.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 27.04.2018
26.04.2018Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dňa 26.04.2018
18.04.2018Upozornenie - Zaburinenie pozemkov
18.04.2018Oznámenie zámeru - Okresný úrad Krupina
16.04.2018Výzva na vykonanie jarnej preventívnej deratizácie
HORE