E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Hlavný kontrolór

Ing. Adrián Macko - hlavný kontrolór

Ing. Adrián MACKO
hlavný kontrolór mesta

tel.:
045 55 503 88
mobil: 0903 252 086
e-mail: kontrolor@krupina.sk

 • hlavný kontrolór mesta Krupina (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov mesta Krupina (ďalej len mesto)
 • hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených mestom, iného zamestnanca mesta
 • hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a platia pre neho príslušné práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

 • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Krupina
 • Kontrola právnických osôb založených mestom Krupina, právnických osôb s majetkovou účasťou mesta a právnických osôb, v ktorých je mesto spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva
 • Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu mesta
 • Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
 • Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených mestom s ich zriaďovacími a zakladacími listinami
 • Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v meste, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám
 • Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva mestskými orgánmi v súčinnosti s prednostom mestského úradu

HORE