E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Základné údaje o samospráve mesta

 • Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 • Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:
  a) orgánmi mesta,
  b) hlasovaním obyvateľov mesta,
  c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta.
 • Mesto pri výkone samosprávy najmä:
  a) vykonáva úkony, súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, dočasne ponechaným mestu do užívania,
  b) zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,
  c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
  d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, najmä vydáva záväzné stanoviská k začatiu investičnej a podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb v meste s investičným alebo podnikateľským zámerom, zaujíma stanoviská k využitiu miestnych zdrojov, k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov mesta,
  e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestských cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, miestnych kultúrnych pamiatok a stavieb,
  f) zabezpečuje verejno-prospešné služby a to odvoz komunálneho odpadu a čistenie mesta, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu,
  g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vzdelanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie mesta
  i) obstaráva a schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón a koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života mesta, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v meste,
  j) vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
  k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby a zariadenia,
  l) organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
  m) zabezpečuje verejný poriadok v meste, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
  n) vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku,
  o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,8)
  p) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
  r) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu.9)
 • Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.
 • Mesto spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.
 • 8)§ 30 zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti
  9)zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

  HORE