E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina

 

Dodatok č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina

č. 1/2015

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom  je Mesto Krupina.

Týmto dodatkom č. 2 sa mení VZN č. 1/2015 a to tak, že sa mení v Článku 4 ods. 1 a znie nasledovne:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

1.    Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v základných školách prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 6,00 €.
    
V ostatnom zostávajú ustanovenia VZN nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 321/2015-MsZ dňa 10.12.2015 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Dodatok k VZN vyvesený: 16.12.2015
Dodatok k VZN zvesený: 31.12.2015

HORE