E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krupine

Mestské zastupiteľstvo v Krupine v súlade s § 11, ods. 4, písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tieto

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine

Preambula

1. Poslanci mestského zastupiteľstva v Krupine nie sú dlhodobo uvoľnení zo zamestnania pre výkon funkcie a preto im nepatrí mesačný plat za výkon funkcie.

2. Mesačná odmena neuvoľneného poslanca je funkčným požitkom.

Článok 1

Rozsah platnosti

Tieto Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krupine upravujú odmeňovanie poslancov MsZ za výkon činnosti poslanca:

a) na rokovaní mestského zastupiteľstva,

b) na rokovaní mestskej rady,

c) ako zástupcu primátora,

d) na rokovaní stálej komisie MsZ

e) za vykonávanie obradov ZPOZ

a ďalších občanov za ich prácu v komisiách.

Článok 2

Poslanecká odmena

1. Mesačná odmena poslanca v peňažnom vyjadrení pozostáva:

a) zo základnej odmeny vo výške 5% schváleného platu primátora mesta

b) z odmeny za účasť na zasadnutí MsZ vo výške 45,00 €

c) z odmeny za účasť na zasadnutí Mestskej rady vo výške 18,00 €

d) z odmeny zástupcu primátora mesta Krupina vo výške 45,00 €

e) z odmeny za účasť člena na zasadnutí stálej komisie MsZ vo výške 13,50 €

f) z odmeny predsedu na zasadnutí stálej komisie MsZ vo výške 18,00 €

g) z odmeny za vykonávanie obradov ZPOZ 10,00 €/obrad

h) za vykonanie smútočného obradu 20,00 €/obrad

ch) z odmeny na úpravu zovňajšku podľa bodu g) tohto článku sobášiacemu nasledovne:

1. primátorovi, zástupcovi primátora, predsedovi komisie Človek človeku 200,00 €/rok

2. ostatným vykonávateľom patrí odmena na úpravu zovňajšku za každý deň účinkovania bez ohľadu na počet obradov 10,00 €/deň

2. Odmena podľa čl. 2 bod 1. písm. b) a c) týchto zásad poslancovi za neúčasť na rokovaní MsZ a MsR nepatrí.

3. Odmena podľa čl. 2 bod 1. písm. d) a e) týchto zásad sa poslancovi za neúčasť na rokovaní stálej komisie nepatrí.

4. Nárok na odmenu za účasť na zasadnutiach stálej komisie MsZ prináleží poslancom najviac 12 x ročne. Pri rokovaní zlúčených komisií prináleží poslancovi odmena za účasť na jednej komisii.

5. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa nevylučuje, okrem odmeny podľa bodu 1. písm. e) a f) tohto článku zásad.

Článok 3

Náhrada cestovných nákladov

Pri pracovných cestách vopred schválených a odsúhlasených primátorom mesta patrí poslancom náhrada cestovných nákladov podľa zákona o cestovných náhradách.

Článok 4

Odmena členov stálych komisií - neposlancov

1. Zapisovateľom komisií patrí za prácu v samosprávnych orgánoch odmena za výkon činnosti 25,00 € za rokovanie komisie. Členom komisií–neposlancom patrí za prácu v samosprávnych orgánoch odmena za výkon činnosti vo výške 10,00 € za jedno rokovanie komisie.

2. Odmena za prácu v komisii MsZ bude vyplatená maximálne za jedno rokovanie komisie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3. Za neúčasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva, ani v prípade, keď komisia nie je uznášaniaschopná odmena neprináleží.

4. Odmeny budú vyplatené na základe zápisnice a prezenčnej listiny z rokovaní komisie, ktoré vyhotoví zapisovateľ komisie MsZ.

Článok 5

Zúčtovanie odmien poslanca

1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa Čl. 2 týchto zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí príslušných orgánov mesta. Za účasť poslanca sa pre účely nároku na vyplatenie odmeny považuje jeho fyzická prítomnosť na celom rokovaní a na hlasovaní o jednotlivých bodoch rokovania, resp. navrhovaných uznesení.

2. Odmeny podľa čl. 2 týchto zásad sa spracovávajú štvrťročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne Mestského úradu v Krupine.

3. Odmeny podľa čl. 3 týchto zásad sú splatné do 15. dňa mesiaca nasledujúceho štvrťroka, v ktorom boli odmeny schválené, najneskôr do konca roka.

4. Zápisnice a prezenčné listiny z rokovania MsZ, MsR a komisií MsZ pre spracovanie a vyplatenie odmien budú zapisovateľkou predkladané ekonomickému oddeleniu, vždy k poslednému dňu príslušného štvrťroka. V prípade nedodržania uvedeného termínu bude odmena vyplatená v nasledujúcom kalendárnom štvrťroku.

5. Výdavky, súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov Mesta Krupina.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine boli schválené uznesením MsZ v Krupine č. 234/2015-MsZ, dňa 23.09.2015.

2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje MsZ.

3. Schválením týchto Zásad sa ruší uznesenie č. 132/2015-MsZ – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krupine zo dňa 11.02.2015.

4. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Mestským zastupiteľstvom v Krupine.

V Krupine, dňa 23.09.2015.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE