E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zimná údržba miestnych komunikácií - výzva pre občanov

Mesto Krupina, oddelenie výstavby, ŽP a RR ako miestne príslušný cestný správny orgán v zmysle §3 ods.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách / „ cestný zákon “ / a zároveň ako vlastník a správca miestnych komunikácií na území mesta Krupina, z dôvodu povinnosti zabezpečenia zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií

VYZÝVA


všetkých obyvateľov Krupiny, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby odhŕňania snehu. Z miestnych komunikácií a priľahlých pozemkov žiadame odstrániť všetky prekážky ako palivové drevo, stavebný materiál a podobne. Ďalej žiadame občanov, aby ohľaduplnejšie parkovali, prípadne parkovali automobily vo dvoroch, či garážach a na vyhradených parkovacích miestach, nakoľko zimné obdobie je tu a s tým potrebné zabezpečenie priechodnosti komunikácií a priestranstiev, na ktorých každoročne automobily tvoria prekážku.

Výzvu smerujeme tiež k tomu, aby sa pri zimnej údržbe nevyskytli prípadné škody na automobiloch a inom majetku, za ktoré pri neuposlúchnutí tejto výzvy si bude niesť zodpovednosť každý majiteľ sám.

Ďakujeme za pochopenie.

HORE