E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznámenie o zápise do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021

V súlade s § 20 ods.2 až 4 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa §10 ods.1 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krupina č. 1/2010 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka a Dodatku č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2020/2021

sa uskutoční v obidvoch základných školách

v ZŠ J.C. Hronského (v budove školy)
a v ZŠ E.M. Šoltésovej (v prístavbe školy)

8. apríla 2020 v čase od 13.00 hod. – 17.30 hod.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Podľa § 20 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE