E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oprava Hrobky rodiny Plachých

Oprava Hrobky rodiny Plachých

Obnova národnej kultúrnej pamiatky Hrobky rodiny Plachých nachádzajúcej sa na miestnom cintoríne v Krupine pokračovala aj v roku 2017. Ministerstvo kultúry poskytlo mestu Krupina aj v roku 2017 dotáciu na obnovu hrobky a vďaka tejto dotácií mohlo mesto pokračovať v oprave objektu.

V roku 2017 sa práce sústredili na sanáciu nadmernej vlhkosti, ktorá poškodzovala omietky a degradovala tak pamiatku. Na hrobke sa zrealizovala horizontálna chemická injektáž a odsolenie poškodených omietok sokla, aby sa zamedzilo k vzlínaniu zemnej vlhkosti do konštrukcií a tým k poškodzovaniu hrobky. Okrem sanácie vlhkosti sa pokračovalo s obnovou fasád. Umelecko-remeselným spôsobom sa opravili rohy tamburu a na pohľadovo exponovaných častiach fasád sa použili tehly z rozobratých plôch zadných fasád, následne sa čiastočne chýbajúce lícové tehly doplnia novými. Zámerom obnovy pamiatky je vyvážene konzervačným a dotvárajúcim prístupom zachovať jej jestvujúce hodnotné historické prvky.

Hrobka rodiny Plachých je svojou architektúrou, zachovalosťou niektorých umelecko-remeselných prvkov a históriou výnimočnou lokalitotvornou stavbou miestneho cintorína. Stavba nemá v blízkom regióne takmer žiadne paralely a patrí medzi najvýznamnejšie hrobky v rámci mesta Krupina a historických regiónov Hontianskej i Zvolenskej župy i širšieho regiónu. Veríme, že sa nám aj v budúcich rokoch podarí získať dotácie na obnovu pamiatok v meste Krupina, aby sme mohli zachrániť pre ďalšie generácie aspoň časť našej spoločnej histórie.

Ing. S. Alakšová, Dr. M. Lukáč

HORE