E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania !

Dovoľte mi srdečne Vás pozdraviť a prihovoriť sa k Vám počas týchto sviatočných Vianočných dní. Práve teraz na prelome rokov prichádza ten čas trochu sa pristaviť, obzrieť späť a zbilancovať rok, ktorý uplynul. Zároveň však pociťujem potrebu priblížiť Vám aj to, čo nás čaká v tom roku budúcom z pohľadu samosprávy nášho mesta, aké sú naše hlavné ciele, čo plánujeme realizovať a s čím sa musíme popasovať. Zároveň pred pár dňami uplynul aj rok od posledných komunálnych volieb a preto je správne a aj zodpovedné spraviť krátky odpočet toho, čo sa nám podarilo, na čom pracujeme a v čom sa nám nedarí podľa predstáv.

Chcel by som pri tejto príležitosti vysloviť úprimné poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste sa snažili akýmkoľvek spôsobom a v ktorejkoľvek pozícii o to, aby bol život v našom meste krajší a lepší. Musíme sa spoločne snažiť pokračovať v nastúpenom trende, aj keď vzhľadom k vývoju ekonomiky tak v Európskej únii, ako aj na Slovensku a vzhľadom k poklesu príjmov miest a obcí z podielových daní to určite nebude jednoduché. Štát prenáša na samosprávy stále nové povinnosti a kompetencie, žiaľ mnohokrát bez dostatočného finančného krytia. Občania potom často adresujú svoj hnev na samosprávy, ktoré ale za zákony, či Európske normy a nariadenia nenesú zodpovednosť. Spomedzi mnohých spomeniem zákonom určený rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane na maximálne 10 násobok, čo prinieslo po mnohých rokoch aj v našom meste zvýšenie niektorých daní u domov a bytov, ale napr. u poľnohospodárskych stavieb to bolo paradoxne aj zníženie dane, navyšovanie poplatkov za uloženie odpadov na skládky, čo sa premietlo do zvýšenia poplatku za komunálny odpad, obedy zdarma, zvyšovanie miezd vo verejnej správe, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, nové povinnosti v sociálnej oblasti a mnohé iné, na ktoré mestá a obce nedostávajú dlhodobo dostatočné finančné zdroje. Zvýšený príjem z daní bude na základe konsenzu v mestskom zastupiteľstve celý použitý do infraštruktúry - ciest, chodníkov a parkovacích miest v meste.

Mesto Krupina sa napriek tomu snaží hospodáriť zodpovedne a rovnako spravovať aj majetok a financie všetkých občanov. Inštitút INEKO zaradil samosprávu nášho mesta medzi najlepšie hospodáriace mestá na Slovensku, spomedzi 140 hodnotených subjektov patrí Krupine veľmi pekné 35 miesto s hodnotením Výborné finančné zdravie. Väčšinu, aj tých rozsiahlejších investičných akcii sme realizovali z vlastných finančných zdrojov a to buď z prebytku hospodárenia a z rezervného fondu, alebo získaných dotácii zo štátneho rozpočtu, či z fondov Európskej únie, teda bez prijímania nových úverov, ktoré by zaťažovali mesto.

V uplynulom roku 2019 sme zrealizovali viaceré nové a zároveň sme pokračovali v rozpracovaných investičných akciách, niektoré sme projekčne a technicky pripravovali. Obnovy povrchov sa dočkala ľavá strana Svätotrojičného námestia s novým chodníkom, parkoviskom a miestnou komunikáciou, rovnako sme obnovili aj komunikáciu a chodníky na ulici J. C. Hronského, ktorú na jar chceme skrášliť novou zeleňou. Na sídlisku Majerský rad sme vďaka spolupráci s firmou STEFE THS vybudovali nové parkovacie miesta a po ukončení kanalizačného privádzača od ulice Plavárenská bol položený nový asfaltový koberec od Majerského radu po Plavárenskú ulicu popri Krupinici. Tento priestor chceme do budúcna využívať ako oddychovú zónu pre deti a mládež, aj preto táto časť nie je prejazdná pre automobily. Ukončili sme stavebné práce na obnove krovu a fasády budovy Starej radnice – sídla Mestského úradu. V tomto roku plánujeme dokončiť nádvorie a oporný múr od Domu služieb, v nádvorí od severu pribudne zeleň. V roku 2019 sme opäť výrazne investovali aj do našich škôl a školských zariadení, kompletne sme vybudovali nové oplotenia a brány na základných školách, na futbalovom miniihrisku sme z dotácie Úradu vlády vymenili športový povrch, z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy a výskumu sme obnovili telocvičňu Základnej školy J. C. Hronského, na tejto škole sme vybudovali nový vstup od Školskej ulice, viaceré práce sa realizovali aj v objektoch materskej školy a Domčeka – centra voľného času.

Práce pokračovali aj v priestoroch Nového cintorína odstránením statických porúch Nového domu smútku, vybudovaním spevnených plôch a chodníkov, obnovou fasády a opravou prvej časti urnového hája. Mesto Krupina realizovalo aj mnohé akcie na podporu cestovného ruchu, turizmu a zachovania dedičstva našich predkov a to pokračovaním v obnove Múzea Andreja Sládkoviča, vybudovaním depozitára múzea, ďalšou etapou obnovy Hrobky rodu Plachých, či vybudovaním prístrešku pri Strážnej veži Vartovka. V nájomnom bytovom dome na Majerskom rade č. 78/79 boli vymenené okná, na stolnotenisovej herni sme obnovili a zateplili strechu, bezpečnosť v meste určite pomôžu zvýšiť osvetlené priechody pre chodcov, či ďalšie kamery, ktoré pribudli v intraviláne mesta. V nemocnici bolo spoločnosťou AGEL zrekonštruované rontgenové pracovisko a dodaný bol nový digitálny rontgen, hodnota investície spolu je viac ako 180 tisíc EUR. Som rád, že mnohé významné investície na podporu zamestnanosti realizovali aj živnostníci, či firmy a podniky etablované v našom meste.

Okrem tých najdôležitejších spomenutých akcií sme v uplynulom roku realizovali aj mnohé menšie investície a pripravovali sme projektové dokumentácie pre pripravované výzvy z fondov EÚ, či na realizáciu z vlastných zdrojov mesta. Za všetky spomeniem rozšírenie Materskej školy pristavením jednej triedy pre 25 detí na ulici Ivana Krasku, ktorá by sa spomedzi investícii v roku 2020 mala stať jednoznačnou prioritou. Sme povinní, tak ako som na to v minulosti viackrát upozorňoval vytvoriť dostatočné kapacity pre prijatie detí do materskej školy a matkám, ktoré majú záujem tým umožniť pracovať. Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na komplexnú obnovu Kina Kultúra, pripravujeme súťaž na rekonštrukciu atletickej dráhy a vybudovanie atletických sektorov v priestoroch štadióna, každým dňom očakávame aj uzavretie súťaže na rekonštrukciu Vnútrobloku sídliska Majerský rad, kde by mali pribudnúť nové chodníky, cyklochodníky, detské ihriská a mobiliár. V budúcom roku rozšírime aj detské ihrisko na Špitzerovej ulici, v tejto lokalite prebehne aj výsadba vzrastlých stromov cez projekt Slovenskej agentúry životného prostredia, na ktoré sme získali dotáciu 16 000 EUR. Po ukončenej kontrole verejného obstarávania by sme mali na oboch školách zriadiť nové odborné učebne. Podarilo sa nám získať aj finančné prostriedky na budovanie Hasičskej zbrojnice pre našich dobrovoľných hasičov.

Pokračovať budeme aj v obnove nehnuteľností v majetku mesta a to: objektom strechy na nemocnici, oknami na mestskej tržnici, prístupovej ceste a chodníkov Nového cintorína a odstránením viacerých havarijných stavov na kanalizáciách, prečerpávacej stanici na Špitzerovej ulici, oporného múru na ulici Nad kotlom. Mesto Krupina musí riešiť aj rozsiahlu problematiku odpadového hospodárstva a to budovaním priestoru na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného zeleného odpadu, zvýšenie podielu separovania jednotlivých zložiek odpadov a zavádzanie množstvového zberu u právnických osôb a podnikateľov na území mesta. Rovnako je potrebné riešiť situáciu parkovania a to nielen v centre mesta, ale aj sídliskách, či niektorých exponovaných uliciach v meste. Zároveň dochádza v súčasnosti aj k novej organizácii dopravy v centre mesta, od ktorej očakávame skvalitnenie dopravnej situácie a vznik nových parkovacích kapacít. V tejto oblasti musíme zlepšiť toho ešte veľa, hlavne vytvárať nové parkovacie miesta a zregulovať a zorganizovať dopravu v centre mesta.

Uvedomujem si, že máme pred sebou náročný rok a stanovené mnohé ciele a úlohy, ktorých úspešné zvládnutie je podmienené kvalitnou odbornou prípravou pracovníkov mesta v spolupráci s dodávateľmi prác a služieb a súčinnosťou mestského zastupiteľstva s primátorom mesta. Želám si kvalitnú spoluprácu bez predsudkov založenú na otvorenosti, čestnosti a úprimnosti. Sme pripravení využiť všetky možnosti na rozvoj nášho mesta tak z cudzích, ako aj vlastných zdrojov. Uvedomujem si, že nie na všetko bude dostatok zdrojov, aj preto bude potrebné zodpovedne zvažovať priority a použitie každého jedného eura. Dovoľujem si Vás preto požiadať o porozumenie a pochopenie, zároveň rád prijmem každý dobrý a prospešný podnet, či nápad pre zlepšenie života v našom meste.

Pri tejto príležitosti by som sa chcel úprimne poďakovať za spoluprácu, pomoc, dôveru a podporu všetkým ľuďom dobrej vôle, organizáciám, podnikateľom, firmám, a inštitúciám, ktorí napomohli akýmkoľvek spôsobom k rozvoju nášho mesta. Ďakujem za spoluprácu pani viceprimátorke, poslankyniam a poslancom Mestského zastupiteľstva v Krupine, pracovníkom Mestského úradu, predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcií a organizácií pôsobiacich v našom meste, predstaviteľom cirkví, živnostníkom, podnikateľom a zamestnávateľom. Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!

V závere mi dovoľte popriať Vám v nastávajúcom novom roku pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, osobných aj pracovných úspechov, harmónie a pokoja v duši, vzájomného porozumenia v rodinách i na pracoviskách!

Prajem Vám šťastný a úspešný rok 2020!

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina

HORE