E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt sa zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  • list vlastníctva budovy alebo jej časti (pre právne účely) alebo rozhodnutie o povolení vkladu (originál),
  • návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi a písomné potvrdenie o súhlase so zrušením trvalého pobytu s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, ak sa niektorí zo spoluvlastníkov nedostavia osobne,
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené
  • dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní BSM
  • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané
  • dohoda alebo právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva
tel.: 5550323, 0908049641
e-mail: luptakova@krupina.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku


HORE