E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

VÝZVA NA ODSTRÁNENIE INVÁZNYCH RASTLÍN

Mesto Krupina
upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov

na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu inváznych rastlín na svojich pozemkoch. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) § 7b ods. 32 ste povinný odstraňovať invázne druhy rastlín so svojho pozemku a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.

Zoznam inváznych druhov je uvedený vo Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z v prílohe č. 2, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (napr. ambrózia palinolistá). Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. 1 písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

Aby sa zabránilo šíreniu inváznych rastlín, žiadame vlastníkov, nájomcov a užívateľov poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. V prípade nesplnenia povinnosti podľa §7b ods. 3 zákona sa vlastník, správca a užívateľ pozemku dopúšťa priestupku § 92 ods. 1 písm. n) zákona a orgán ochrany prírody a krajiny mu môže uložiť pokutu vo výške do 3 319,39 € podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona.

Mesto Krupina zároveň vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom (miestnymi komunikáciami, chodníkmi ....) na okosenie, obstrihávanie stromov, kríkov a iných porastov, ktoré vyčnievajú na chodníky, cesty a ulice. Konáre, živé ploty upraviť na hranicu vlastníkov pozemku, tak aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku.


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE