E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Voľby do orgánov BBSK 2013

Mesto Krupina v zmysle zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 191/2013 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov zo dňa 3.7.2013 oznamuje, že voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa uskutočnia

v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Voľby sa uskutočnia vo volebných miestnostiach, ktorých presný rozpis nájdete v dokumente Určenie volebných okrskov pre voľby do VÚC 9. novembra 2013.

Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb. Volič po príchode do volebnej miestnosti predloží okrskovej komisii platný preukaz totožnosti, ktorým okrsková komisia zisťuje, či je táto osoba zhodná s osobou zapísanou v zozname voličov, prip. ak nie je zapísaná do zoznamu voličov, či ma trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.

Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti je volič povinný riadiť sa pokynmi predsedu okrskovej volebnej komisie. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Určenie volebných okrskov pre voľby do VÚC 9. novembra 2013
Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií
Zoznam kandidátov na voľby predsedu BBSK
Zoznam kandidátov na voľby zastupiteľstva BBSK
Vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov
Výsledky volieb do orgánov BBSK v meste Krupina - 9. novembra 2013
Výsledky volieb do orgánov BBSK v okrese Krupina - 9. novembra 2013
Výsledky volieb do orgánov BBSK v meste Krupina - 23. novembra 2013
HORE