E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Prednostka mestského úradu

Ing. Eva Lukáčová - prednostka Mestského úradu

Ing. Eva LUKÁČOVÁ
prednostka Mestského úradu

tel.:  045 55 503 20
mobil: 0905 965 833
e-mail: prednostka@krupina.sk

Sekretariát prednostky
tel.: 045 55 503 25
mobil: 0905 965 834
e-mail: sekretariat@krupina.sk

  • je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta
  • vedie a organizuje prácu mestského úradu a zodpovedá za jeho činnosť primátorovi

Prednostka MsÚ plní najmä tieto úlohy:

  • riadi, organizuje a kontroluje činnosť mestského úradu
  • po odsúhlasení primátorom zabezpečuje materiálno - technické vybavenie MsÚ a jeho zariadení
  • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov pridelených na činnosť mestského úradu
  • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mesta
  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
  • je oprávnený konať vo veciach obchodných a administratívno - právnych, ktoré sa týkajú MsÚ, pokiaľ tieto nie sú zákonom, štatútom mesta Krupina alebo organizačným poriadkom
  • plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží MsZ a primátor, ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so zákonmi a ostatnou právnou úpravou
HORE