E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Prechodný pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Doklady potrebné k hláseniu prechodného pobytu

Platný doklad totožnosti

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti

 • rozhodnutie o povolení vkladu opatrené pečiatkou vydávajúceho úradu a podpisom pracovníka úradu, alebo
 • výpis z listu vlastníctva vo forme verejnej listiny, t. j. tiež opatrený pečiatkou vydávajúceho orgánu a podpisom pracovníka úradu.

Na účely hlásenia pobytu nie je možné využívať služby Kataster portálu, ktorý slúži výlučne len pre občanov a má iba informatívny charakter.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásenímobčana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Toto potvrdenie sa nevyžaduje ak:

 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno právo doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka, alebo ak,
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojim podpisom na zadnú stranu prihlasovacieho lístka na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred pracovníčkou ohlasovne.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • U dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • Doklad o rodnom čísle
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Osvedčenie o štátnom občianstve

Vybavuje:

Evidencia obyvateľstva
tel.: 5550323, 0908049641
e-mail: luptakova@krupina.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

 • Za vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte 5,00 €
 • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet


HORE