E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Poslanci BBSK podporili okres Krupina aj v roku 2019

logo-bbsk

Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2019. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 30 849 € a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č. 25/2014. Vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja môžu športové kluby TJ ŠK Krupina a MFK Strojár Krupina realizovať nákup športového vybavenia pre svojich členov v celkovej hodnote 2000 €.

Občianske združenie Atletický klub Krupina bol tiež úspešným žiadateľom a na svoju činnosť, ktorá je zameraná najmä na deti, môže použiť dotáciu vo výške 800 €. Mesto Krupina získalo finančnú podporu vo výške 1 400 € na vydanie propagačného materiálu o našom meste, ktorý bude obsahovať informácie ubytovacích o stravovacích možnostiach, o kultúrnych a prírodných pamiatkach a možnostiach trávenia voľného času. K ďalším podporeným projektom, ktoré podporujú kultúrne a duchovné hodnoty v našom meste patria aj „Spievanky pod Vartovkou – 41. ročník“, „Propagácia zariadenia sociálnych služieb SVETLO Krupina, n.o.“, projekt „Aktivity seniorského veku“ či tradičný „Večer Slávy“.

V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, menovite poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Mgr. Marošovi Skopalovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina.

HORE