E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Podávanie daňového priznania k dani za psa

POPIS

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Elektronický formulár - Podávanie daňového priznania k dani za psa

Vybavuje: Ekonomické oddelenie - Správa daní a poplatkov

Anna Kasarová
tel.: 5550389, 0918869102
e-mail: anna.kasarova@krupina.sk

Poplatok: bez poplatku

LEGISLATÍVA:

Zákon č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN mesta Krupina č. 6/2017 o miestnych daniach

HORE