E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

POPIS

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Elektronický formulár - Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Vybavuje: Ekonomické oddelenie - Správa daní a poplatkov

Monika Plevová - fyzické osoby
tel.: 5550314, 0915805135
e-mail: monika.plevova@krupina.sk

Mgr. Zuzana Kohútová - právnické osoby
tel.:  5550387, 0918869099
e-mail: zuzana.kohutova@krupina.sk

Poplatok: bez poplatku

LEGISLATÍVA:

Zákon č. 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN mesta Krupina č. 4/2016 o dani z nehnuteľností

HORE