E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Oznam o jarnom zametaní komunikácií po zimnej údržbe

Mesto Krupina oznamuje,

že v dňoch od 23.3.2020 – 9.4.2020

bude vykonané jarné strojové a ručné zametanie komunikácií po zimnej údržbe, ktorého cieľom je eliminovať prašnosť , ktorá negatívne vplýva na zdravie občanov mesta a tým zabezpečiť čistotu nášho mesta.

Zametanie bude zabezpečovať Mestský podnik služieb, s.r.o. podľa vypracovaného harmonogramu postupnosti v jednotlivých uliciach v centrálnej mestskej časti a uliciach okolo rodinných a bytových domov. Obyvatelia jednotlivých ulíc budú deň vopred priebežne upovedomení MsPS, s.r.o. formou informačných letáčikov.

Práce budú vykonávané od 7.30 hod. – 15.00 hod. 

Dohľad nad plynulým zabezpečovaním čistenia miestnych komunikácií bude vykonávať Mestská polícia. Na základe uvedeného dôrazne  žiadame majiteľov osobných motorových vozidiel, aby boli nápomocní a preparkovali svoje vozidlá mimo ciest, odstavných plôch a chodníkov, čím sa zabezpečí kvalitný výkon zametania.

V prípade, že vozidlá nebudú odstavené z trasy zametania, Mesto Krupina nebude vykonávať žiadne ďalšie dodatočné čistenie týchto priestorov!

Veríme, že vzájomnou spoluprácou sa nám podarí skvalitniť čistotu a životné prostredie v našom meste.

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM
ZAMETANIA ULÍC V MESTE KRUPINA PRE ROK 2020


23.03. - Majerský rad, Dionýza Štúra
24.03. - Špitzerova, Starohorská, J.G.Tajovského, parkovisko Nový cintorín
25.03. - Záhradná, Fraňa Kráľa
26.03. - J.C. Hronského, Školská
27.03. - Saská, Nad Baštou, Nová, Jilemnického
30.03. - I. Krasku, Horná, Prostredná
31.03. - 29. augusta, Bočkayho
01.04. - Kalinčiakova, Hviezdoslavova, Mikulkova
02.04. - Železničná, Tehelná
03.04. - Plavárenská, Slnečná
06.04. - J. Bottu, Nad Mestom
07.04. - Biely Kameň, Tanistravár
08.04. - Nad Kotlom
09.04. - Malinovského, Kuzmányho
14.04. - Jesenského, Mlynská

Oddelenie výstavby, ŽP a RR
HORE