E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Dom služieb v novom šate

Dom služieb

Jednou zo základných priorít Mesta Krupina je riešenie zámerov energetickej náročnosti a obnovy budov vo svojom vlastníctve. Takou budovou je aj Dom služieb na Svätotrojičnom námestí. Trojpodlažný objekt bol postavený v šesťdesiatych rokoch a doteraz slúži svojmu účelu. Avšak nevyhovujúci tepelno-technický stav budovy a značné poškodenie strechy rozhodli o tom, že v roku 2017 po ukončení procesu verejného obstarávania a následnom podpise zmluvy s úspešným uchádzačom sa pristúpilo k realizácii rekonštrukcie tohto objektu.

Predmetom rekonštrukcie bolo zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy a aj časti interiéru (búranie priečok - výstavba nových, oprava omietok, rekonštrukcie sociálnych zariadení a vytvorenie nových priestorov). Stavba si pritom zachovala základný pôdorysný tvar aj podlažnosť. V rámci rekonštrukcie budovy sa nezmenil objem stavby - zmenila sa fasádna úprava – nové rozmiestnenie okenných otvorov a obvodové steny sa zateplili, vátane systémovej fasádnej stierky s novým riešením farebných plôch. Na fasádach sa novým farebným členením rozdelila fasáda budovy z východného a západného pohľadu. Okenné otvory po vybúraní pôvodných medziokenných stĺpikov majú nové rozmiestnenie. V architektúre priečelí sa pásové okná nahradili oknami s novým členením a s novým usporiadaním do skupín, čo umocnilo efekt členenia fasády. Prístupy k vchodom Domu služieb ostali pôvodné. Celá pasáž je uzavretá presklenými stenami a okrem zateplenia obvodových stien sa zateplila aj plochá strecha, ktorá zároveň bola aj obnovená. Rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtu Mesta Krupina a zrealizovaná krupinskou spoločnosťou Veróny OaS, s.r.o.

Ing. Jaroslava Uramová

HORE