E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“

Zverejnenie povoľovacieho konania na stavbu: „Výrobná hala WSK“ v zmysle § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti:
Stavebný úrad mesta Krupina, Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné nám. č. 4/4, 963 01 Krupina

Informácia o rozhodnutí zo zisťovacieho konania:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-wsk-

Právoplatnosť územného rozhodnutia:
13.03.2019

Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení

Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie:

Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní:
Dotknutej verejnosti z rozhodnutia EIA bol priznaný štatút účastníka územného a stavebného konania

Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia:

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
15. 04. 2019  Územné rozhodnutie2 301 kB [pdf]
15. 04. 2019  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia267 kB [pdf]

HORE