E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín

Mesto Krupina tak ako každoročne zabezpečí prostredníctvom zmluvného partnera zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) dňa:

19. októbra 2019 (sobota)

Zber bude organizovaný nasledovne:

1/ Obyvatelia rodinných domov v meste vyložia vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) pred svoju nehnuteľnosť v sobotu do 7:00 hod

2/ Obyvatelia bytových domov v meste umiestnia vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) pri najbližších zberných stanovištiach 1 100 l kontajnerov v sobotu do 7:00 hod.

Čo patrí do uvedeného odpadu ?

  • svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť
  • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
  • mrazničky, chladničky
  • opotrebované motorové oleje
  • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice
  • batérie a akumulátory
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádiá, tranzistory, počítače, sporáky, práčky
  • obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
  • opotrebované motorové oleje – cca 10 l v bandaske na jednu domácnosť


UPOZORNENIE: Do vytriedeného odpadu s obsahom škodlivín nepatria opotrebované pneumatiky a azbest.

Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujem !

Oddelenie výstavby, ŽP a RR

HORE