E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“

Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“, ktoré vypracoval Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen).

Dotknutá obec má povinnosť podľa § 14 ods. 5 zákona zverejniť doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámiť, kde a kedy možno do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Schvaľujúci orgán nemôže podľa § 15 ods. 2 zákona bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania.

Obstarávateľ doručí podľa § 15 ods. 7 zákona schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo posudzovanie podľa „zákona“, spolu s informáciami podľa § 15 ods. 5 v listinnom vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu (OÚ Krupina, OSZP) a zároveň ho zverejní na svojej internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom.

Do záverečného stanoviska z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán mesta Krupina“ je možné nahliadnúť, alebo si spraviť výpis, odpis na meste Krupina, oddelení výstavby, ŽP a RR v čase úradných hodín.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
17. 05. 2019  Záverečné stanovisko z procesu posúdenia strategického dokumentu „Územný plán Mesta Krupina“3 819 kB [pdf]

HORE