E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Revitalizácia verejných priestranstiev na Majerskom rade

Revitalizácia verejných priestranstiev - Majerský rad

Na sídlisku Majerský rad žije takmer 20 % obyvateľov mesta Krupina a jedná sa o najväčšie sídlisko v meste. Verejné priestranstvá medzi jednotlivými bytovými domami sídliska majú významný vplyv na kvalitu života obyvateľov, pretože často tvoria hlavnú alternatívu využívania voľného času najmä detí a mládeže.

Počas povodne v roku 1999 boli na sídlisku Majerský rad výrazne poškodené chodníky pre peších a vtedy existujúce detské ihriská. Mesto Krupina postupne obnovilo dve detské ihriská, ktoré však postupne strácajú na atraktivite.

Vzhľadom na súčasné trendy si uvedomujeme potrebu komplexného riešenia danej lokality s plochami pre oddych a relax občanov rôznych vekových kategórií. Z tohto dôvodu sa Mesto Krupina zapojilo do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorý je určený aj na revitalizáciu verejných priestranstiev sídlisk. Žiadosť s názvom Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska Majerský rad v Krupine bola schválená vo výške 551.383 EUR. Schválený projekt rieši opravu chodníkov a trás pre peších, obnovu detských ihrísk, ktoré budú vybavené atraktívnymi a bezpečnými hracími prvkami, vybudovanie obľúbených exteriérových fitness zariadení a vytvorenie cyklochodníka vhodného aj na online korčuľovanie. V území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie existujúcich zatrávnených plôch, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov a krov.

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávku prác súvisiacich s realizáciou projektu, po ukončení ktorého bude prebiehať administratívna kontrola dokumentácie z verejného obstarávania na príslušnom odbore Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po jej ukončení a schválení môže Mesto Krupina podpísať zmluvu s dodávateľom a pristúpiť k realizácii samotných prác, ktoré by podľa platného harmonogramu mali trvať 10 mesiacov.

Ing. Dajana Belláková

HORE