E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania !

Čas nemilosrdne odkrajuje prvé hodiny a dni nového roka 2017. Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil a prihovoril sa Vám pri príležitosti nového roka 2017. Aspoň na chvíľku sa spoločne pristavme a poohliadnime sa za rokom uplynulým, akým bol, čo sa podarilo v prospech obyvateľov nášho mesta uskutočniť. Zároveň sa vám pokúsim aspoň v krátkosti priblížiť tie najvýznamnejšie ciele, ktoré sme si vytýčili na rok 2017, čo nás čaká, aké sú naše priority a aké projekty, zámery a investičné akcie plánujeme pripraviť a zároveň realizovať.

Uplynulý rok bol veľmi náročný z pohľadu objemu a množstva realizovaných investičných akcií. Spracovali a pripravili sme viaceré významné projekty v rozličných oblastiach a zároveň sme sa pustili do realizácie významných stavieb ako bola napr. športová hala, nové cesty a chodníky, ale aj množstvo stredných či menších investičných akcií a projektov, s ktorými sme sa popasovali a dotiahli ich do úspešného konca. Naše mesto opäť hospodárilo v roku 2015 a je predpoklad, že aj v roku 2016 s vysokým prebytkom v rozpočte a aj vďaka tomuto zodpovednému prístupu k financiám sme si prostredníctvom rezervného fondu vytvorili a stále vytvárame zdroje na investičné akcie aj pre rok 2017. Pozitívne môžeme vnímať zníženie nezamestnanosti v našom meste na historicky najnižšiu úroveň 8,74 % a aj v okrese na 11,68% k 30.11. 2016. Spomedzi 13 okresov Banskobystrického kraja sme štvrtý v poradí s najnižšou nezamestnanosťou. Ako veľký problém však osobne vnímam výšku miezd, odmeňovanie pracovníkov, čo nie raz tlmočím aj zamestnávateľom pri našich vzájomných pracovných stretnutiach. Nie je možné a ani dlhodobo udržateľné, a to nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov, aby ľudia vo výrobe pracovali za mzdy na úrovni minimálnej mzdy, alebo 450, 500, či 600 eur v hrubom. Žiaľ aj toto je jeden z hlavných dôvodov odchodu mladých ľudí z mesta za prácou do Bratislavy, či do zahraničia.

Naopak po rokoch snaženia, pracovných stretnutí na úrovni Vlády Slovenskej republiky, ministrov, štátnych tajomníkov a iných predstaviteľov rezortu dopravy vítam rozhodnutie ministra dopravy Árpáda Érseka a jeho príkazný list Národnej diaľničnej spoločnosti na začatie projektových prác na obchvate mesta Krupina. Verím, že ruka v ruke s týmto rozhodnutím pôjde aj definitívne potvrdenie trasovania rýchlostnej cesty R 3 od Šiah cez Krupinu na Zvolen. Rovnako pozitívne vnímam aj podporu samosprávam zo strany Vlády SR a výrazný nárast príjmov miest a obcí z podielových daní, ktorý nám umožňuje rast a realizáciu viacerých zámerov v prospech našich obyvateľov.

Určite najvýznamnejšou investičnou akciou v uplynulom roku bola výstavba novej športovej haly a telocvične pre Základnú školu Eleny Maróthy – Šoltésovej v investičnom náklade 1 073 142 Eur. Som rád, že napriek niektorým pochybovačným rečiam a doslova neprajníkom pred a aj počas výstavby sa nám tento projekt podarilo úspešne zrealizovať a 6. septembra prebehla slávnostná kolaudácia a následné odovzdanie základnej škole. Hala je využívaná takmer na 100 % a to nielen počas školského vyučovania, ale aj tréningy našich klubov, pre verejnosť a organizovanie zápasov a turnajov počas víkendov. Významnou mierou nám pri výstavbe pomohlo Ministerstvo školstva, mládeže, vedy a výskumu SR, osobitne pán minister Juraj Draxler so svojimi spolupracovníkmi, ktorí pozitívne reagovali na našu žiadosť a poskytli nám dotáciu 200 tis. Eur, za čo im patrí naše obrovské poďakovanie.

Na Mestskom úrade citlivo vnímame požiadavky zo strany obyvateľov mesta a určite jednou z vašich aj našich priorít je obnova ciest a chodníkov. Aj preto sme sa intenzívne hneď od jari pustili do obnovy asfaltových ciest v meste a na lazoch. Obnovou prešli úseky ulíc Šoltésovej, Hviezdoslavova, Špitzera, cesta v miestnej časti Červená hora a Pijavice. Pozornosť sme venovali aj opravám štrkových ciest na našich lazoch. Do rekonštrukcií a obnovy ciest sme preinvestovali 240 tis. Eur.

Obnovou prešli aj viaceré chodníky a spevnené plochy a to na uliciach 29. augusta, Hviezdoslavova, Jesenského, M.R. Štefánika a na ulici Malinovského, kde sme vybudovali aj nové parkovacie miesta pre obyvateľov a spevnené plochy v areáli Materskej školy. Do chodníkov a spevnených plôch sme v uplynulom roku investovali z vlastných zdrojov mesta 126 tis Eur.

Požiadavku obyvateľov miestnej časti Červená hora, ktorí v letných mesiacoch avizovali problém s nedostatkom pitnej vody som operatívne riešil zadaním vypracovania projektovej dokumentácie a podaním projektu na Environmentálny fond SR, kde sme boli opäť úspešný žiadateľ a dostali sme dotáciu vo výške viac ako 185 tis. Eur za ktorú sme vybudovali 4 kilometre nového vodovodného potrubia na zásobovanie tohto najväčšieho krupinského lazu.

Rovnako úspešný sme boli aj pri projekte z Environmentálneho fondu SR na odstránenie čiernych skládok v našom meste, kde sme získali dotáciu 70 tis. Eur a prostredníctvom Mestského podniku služieb, s.r.o. bol odstránený a uložený na skládku rozličný odpad z 9 veľkých čiernych skládok v katastri mesta. Chcem pri tejto príležitosti požiadať a apelovať na obyvateľov mesta, aby neboli k svojmu okoliu a k prírode ľahostajní a v prípade, že budú svedkom vytvárania nových čiernych skládok kontaktovali bezodkladne Mestskú políciu, Oddelenie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta, alebo vedenie mesta. Verím, že všetci spoločne máme záujem žiť v zdravom a čistom meste.

Na sklonku roku sme dostali ďalšiu veľmi potešiteľnú informáciu o tom, že sme boli úspešní s podaným projektom „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – Mesto Krupina“ na zakúpenie techniky a zberných nádob na zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu z územia mesta, kde sme dostali z fondov Európskej únie 885 tis. Eur. Rovnako potešiteľnou informáciou bol schválený projekt na IV. etapu rozšírenia kamerového systému v našom meste, na ktorý sme získali dotáciu z Úradu Vlády SR vo výške 15 tis. Eur. Od 1. júla 2016 sme na Meste Krupina začali s realizáciou národného projektu Terénnej sociálnej práce, ktorý je zameraný na podporu a pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Počas roka 2016 sme výrazné úsilie venovali aj projektom na obnovu kultúrneho dedičstva v našom meste. Pokračovali sme III. etapou obnovy Hrobky rodu Plachých v Starom cintoríne, opravou statických porúch v Múzeu Andreja Sládkoviča a obnovou prešla aj naša dominanta a symbol mesta – Strážna veža Vartovka. Rímsko-katolícka cirkev – farnosť Krupina bola zase úspešná s projektom na obnovu husitskej bašty, v ktorej sa pokračovalo aj v roku 2016 a verím, že sa bude aj ďalej. Som rád, že aj vďaka investíciám do obnovy pamiatok a propagácii mesta sa zvyšuje návštevnosť nášho mesta zo strany domácich a zahraničných turistov, či kúpeľných hostí z neďalekých Dudiniec. Investície a pozornosť mesta smerovali aj do obnovy futbalového štadióna, kde sme zrekonštruovali obvodový múr okolo ihriska a ďalšie poškodené úseky oplotenia štadióna v sume viac ako 26 tis. Eur. Krupinským dobrovoľným hasičom sme zrekonštruovali garáže na nové hasičské vozidlo IVECO a na hasičský vozík.

Aktívne pri podávaní projektov sú aj naše Mestské lesy, s.r.o. Krupina na čele s konateľom Ing. Miroslavom Hraškom, ktoré boli úspešné vo viacerých projektoch z fondov Európskej únie. V roku 2016 pokračovali v obnove holín – zalesňovaní po kalamitách, ktoré postihli naše listnaté a ihličnaté lesy od roku 2010, budovali nové asfaltové lesné cesty, spevnené štrkové zvážnice a vybudovali protipožiarnu nádrž v lokalite Vajsov. Tieto investície majú obrovský význam nielen pre prácu samotných lesníkov, ale aj pre rozvoj turistického ruchu, turistiky a cykloturistiky.

Pozitívne určite vnímame aj viaceré významné investície podnikov a podnikateľov na území nášho mesta zo všetkým spomeniem komplexnú rekonštrukciu Obchodného domu COOP Jednota Krupina, s.d., či vybudovanie Obchodného centra na Železničnej ulici.

Aj v roku 2017 chceme svoje úsilie sústrediť prioritne do obnovy ciest a chodníkov v meste. Mestský úrad spracoval podrobnú mapu stavu jednotlivých miestnych komunikácii a chodníkov s napočítaním nákladov na ich obnovu a Mestské zastupiteľstvo z nich vybralo a schválilo obnovu siedmych komunikácií s chodníkmi v centre mesta, ktoré sú v havarijnom a nevyhovujúcom stave. V rámci tejto veľkej investície plánujeme dobudovať parkovisko, chodník a spevnené plochy s odvodnením a upraviť okolie pri novej športovej hale. Odvodnenie plôch a nový prístup chceme vybudovať aj na vstupe do Základnej školy J. C. Hronského od Školskej ulice.

Investovať plánujeme aj do obnovy budov a tým aj do úspor na energiách, hlavne na vykurovaní v objektoch vo vlastníctve Mesta Krupina. V rozpočte mesta je preto zahrnutá komplexná obnova – zateplenie Domu služieb, rekonštrukcia a zateplenie strechy na budove Kina Kultúra, oprava časti strechy na budove nemocnice. Na zníženie energetickej náročnosti je zameraný aj projekt rekonštrukcie Materskej školy Malinovského – elokovaných tried na ulici Ivana Krasku, ktorý pripravujeme na podanie do Environmentálneho fondu SR. Chceme pokračovať aj v rozširovaní vodovodnej siete na lazoch a tým skvalitniť život ich obyvateľom.

Sme pripravení aj na aktuálne vychádzajúce výzvy z fondov Európskej únie, ktoré ako sa zdá sa konečne rozbiehajú naplno. Máme pripravené viaceré projekty v našom zásobníku projektov, ďalšie sú predmetom prípravy. Spomedzi viacerých spomeniem vybudovanie odborných učební na základných školách, rekonštrukciu zdrojov vykurovania vo verejných budovách, úpravu tokov a budovanie protipovodňových opatrení na tokoch Kltipoch a Kňazov potok, ktoré v roku 1999 pri povodni spôsobili nášmu mestu a jeho obyvateľom veľké škody.

Podané máme aj projekty na dotácie zo štátneho rozpočtu na obnovu kultúrneho dedičstva – IV. etapu obnovy Hrobky rodu Plachých, sanáciu vlhkosti v Múzeu Andreja Sládkoviča a obnovu strechy a fasády na časti historickej budovy Mestského úradu.

Chceme pokračovať aj v investíciách na podporu športu. Aj preto pripravujeme rekonštrukciu tenisových kurtov, čiastočnú obnovu detských ihrísk a budeme naďalej výrazne finančne podporovať záujmové voľno-časové aktivity našich detí a mládeže.

Verím, že bude podporená aj naša Miestna akčná skupina, ktorú budujeme v rámci Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivského. Aj tu budeme môcť získať výraznú podporu nielen pre rozvoj miest a obcí, ale aj malých a stredných podnikateľov v našom území zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného plánu a Programu rozvoja vidieka.

Ako poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja a člen Komisie dopravy pri BBSK venujem pozornosť aj investíciám do obnovy ciest II. a III. triedy, v ktorých chceme pokračovať aj v tomto roku a spolu s poslancom Štefanom Matejkinom máme pripravené priority za náš okres Krupina. Som rád, že sa nám podarilo presadiť aj investície do našich stredných škôl, ktoré zriaďuje BBSK a to finančné prostriedky na opravu telocvične a protipožiarne úpravy v budove Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine a do strojného vybavenia pre odborné vzdelávanie a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektov dielní pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Krupine. Investície chceme smerovať aj do našich Domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb v Krupine a v Teranoch, aby sme pomohli zlepšiť život seniorom.

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania !

Stojí pred nami náročný pracovný rok, máme pred sebou viacero významných úloh a stanovených cieľov. Verím, že aj vďaka aktívnej spolupráci na úrovni občan – mestský úrad - mestské zastupiteľstvo – primátor mesta sa nám tieto ciele podarí naplniť v prospech vás všetkých. Každý občan má dvere na našom mestskom úrade otvorené a preto si osobne želám, aby bolo v našom meste menej dezinformácií, či poloprávd. Nemám problém ani ja, ani moji spolupracovníci kedykoľvek a komukoľvek podať pravdivé a hlavne podložené informácie ohľadne aktuálneho diania a zámerov v našom meste.

Dovoľte mi, aby som sa srdečne poďakoval všetkým vám Krupinčanom, ktorí máte svoje mesto úprimne radi. Všetkým vám, ktorí nie ste k nemu ľahostajní, ale naopak záleží vám, ako bude vyzerať a ako v ňom budeme spoločne žiť. Chcem sa poďakovať za podporu a pomoc predovšetkým vám občanom mesta, ďakujem pani viceprimátorke, poslankyniam a poslancom Mestského zastupiteľstva, kolektívu pracovníkov mestského úradu, ktorý naše myšlienky pretavujú do konkrétnej podoby, ďakujem za spoluprácu prednostovi Okresného úradu v Krupine a predstaviteľom štátnej správy okresu Krupina a Zvolen, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcií na území mesta, predstaviteľom cirkví, živnostníkom, podnikateľom, všetkým zamestnávateľom a organizáciám a v neposlednom rade sponzorom kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných Mestom Krupina. Moje veľké poďakovanie patrí aj Mládežníckemu parlamentu a všetkým trom klubom dôchodcov, ktorí pôsobia v našom meste.

Vážení Krupinčania !

Na záver mi dovoľte, aby som vám v novom roku 2017 poprial predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, vzájomného porozumenia, úspechov v pracovnom i osobnom živote!

Šťastný a úspešný nový rok 2017 !

HORE