E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Novoročný príhovor primátora mesta

Milí spoluobčania, vážení Krupinčania,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil a prihovoril sa k Vám v prvé hodiny nového roku 2009, do ktorého vstupujeme tak trochu aj s obavami čo prinesie, pretože bude pre Slovensko a jeho obyvateľov bezpochyby ťažším, ako bol ten uplynulý. Bude to rok skúšok a nových zmien, na ktoré si budeme musieť zvykať. Skončil sa rok 2008, ktorý považujem pre naše mesto za úspešný a preto je potrebné nakrátko sa zastaviť a zhodnotiť úspechy, najvýznamnejšie udalosti, načrtnúť nové výzvy, ale aj zamyslieť sa nad niektorými problémami či nezdarmi a hľadať z nich východiská.

V období vrcholiacej finančnej a začínajúcej hospodárskej celosvetovej krízy, ktorú sme začali pociťovať aj na Slovensku, Krupinu nevinímajúc považujem za najväčší prínos pre mesto úspešný a krátky priebeh našich dvojstranných rokovaní s konkrétnym výsledkom a tým je rozhodnutie rakúskeho investora – spoločnosti WITTUR postaviť svoj výrobný závod v Krupine. Určite je dnes šťastím a vtedy na začiatku roka 2008 aj správnou voľbou, že sa osem poslancov Mestského zastupiteľstva rozhodlo podporiť tento projekt. A tak v prvom polroku 2009 vznikne v Krupine 120 nových pracovných príležitostí v strojárskych odvetviach, a podľa vyjadrenia vedenia spoločnosti je v pláne v blízkej budúcnosti postaviť ďalšiu halu s celkovým počtom až 350 zamestnancov. Je dobrou správou, že v čase keď sa na Slovensku začalo s prepúšťaním u nás v meste sa bude aj zamestnávať. Oblasť vytvárania nových pracovných miest a podpory nových investícií osobne považujem za najvyššiu prioritu a tou sa musíme riadiť aj v ďalších rokoch! So zamestnanosťou sa potom budú v našom meste ruka v ruke rozvíjať školstvo, sociálne veci, služby, kultúra či šport.

Mesto Krupina investovalo do infraštruktúry v priemyselnej zóne Krupina – juh viac ako 15 mil. Sk a aj podpora od Vlády SR v zmysle uznesenia Vlády SR z výjazdového zasadnutia v Banskej Štiavnici vo výške 12 mil. Sk bude smerovať do rozvoja infraštruktúry pre nových záujemcov o investície v našej priemyselnej zóne. Zámer rozvíjať sa má aj dánska spoločnosť Lind Mobler Slovakia, ktorá pôsobí v našom meste od roku 2000. V súčasnosti vedieme na úrovni vedenia mesta a vedenia spoločnosti rokovania o odpredaji pozemkov potrebných pre rozšírenie výrobných a skladových kapacít spoločnosti, ktorá rovnako plánuje rozšíriť zamestnanosť o stovky pracovných miest ! Mesto rovnako vyšlo spoločnosti v ústrety aj pri rekonštrukcii zničenej vozovky vedúcej k závodu, či vytvorenia nových parkovacích miest pred areálom firmy.

Verím, že nášmu najväčšiemu zamestnávateľovi spoločnosti WAY INDUSTRY sa podarí prekonať problémy spôsobené poklesom odbytu nakladačov spojených s útlmom stavebnej výroby vplyvom rastúcej hospodárskej krízy.

Rok 2008 možno označiť v našom meste aj „ROKOM ŠKOLSTVA“. Do opráv budov a vnútorného vybavenia škôl, skvalitnenia vyučovacieho procesu aj voľno-časových aktivít detí a mládeže sme investovali takmer 15 mil. Sk, z ktorých sa nám viac ako 4 mil. Sk podarilo získať z Ministerstva školstva SR a Ministerstva financií SR za výdatnej podpory Vlády SR. Išlo o bezprecedentne najviac financií investovaných do obnovy školských budov od roku 1989!!! S ohľadom na veľký záujem rodičov sme otvorili triedy na Kraskovej ulici, v priestoroch škôlky, ktorá bola pred pár rokmi nezmyselne zatvorená, 2,5 mil. Sk do opravy Domčeka Centra voľného času, v ktorom trávi svoje voľné chvíle viac ako 1000 detí z Krupiny a okolia, viac ako 1,3 mil. Sk do rekonštrukcie sociálnych zariadení a rozvodov ležatej kanalizácie na ZŠ E. M. Šoltésovej, či oprava strechy na výtvarnom pavilóne Základnej umeleckej školy boli dominantnými investíciami v oblasti školstva! A na koniec roka prišla pozitívna informácia o podpore projektu „Energetická optimalizácia a stavebné úpravy budovy základnej školy Školská 10, Krupina“ v hodnote takmer 18 mil. Sk v rámci Regionálneho operačného programu - Školstvo. Spolufinancovanie zo strany mesta je vo výške 900 tis. Sk. Práce na budove školy začnú v jarných mesiacoch ( jedná sa o výmenu okien a dverí, zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukciu sociálnych zariadení, opravu podláh, nové vstavané skrine, vybavenie počítačových učební, atď.).

Bohužiaľ nemôžem vyjadriť spokojnosť s vývojom v oblasti zdravotníctva v našom meste. S veľkým úsilím sa nám podarilo len zmierniť nepriaznivý dopad na našu Mestskú nemocnicu s poliklinikou, n.o. v Krupine, nemocnica stále vyrába množstvo výkonov, ktoré jej zdravotné poisťovne nepreplácajú! Verím, že sa nám v roku 2009 podarí navýšiť mesačné limity zo zdravotných poisťovní, ktoré pomôžu hospodáriť nemocnici bez straty. V uplynulom roku sa podarilo dostavať a odovzdať novým nájomníkom, prevažne mladým rodinám 16 bytov na Špitzerovej ulici, pričom v tomto roku to už bude 26 nových bytov. Zhodnotením majetku mesta bude aj prestavba Farkašovského domu na 4 bytové jednotky, ktorú plánujeme zrealizovať v tomto roku. Popri rozvoji mesta sme nezabudli ani na obyvateľov, ktorí žijú na našich lazoch. Zásobovanie vodou patrí medzi hlavné problémy na lazoch a v roku 2008 sme položili nové vodovodné potrubie pre celú lokalitu Ficberg a ukončili vodovod na Vĺčku. Pre rok 2009 pripravujeme výstavbu vodovodu na Starú horu.

Finančné prostriedky vo výške takmer 2 mil. Sk putovali aj do opráv povrchov asfaltových a štrkových ciest a nového dopravného značenia, pre cestujúcich, ktorí využívajú autobusovú dopravu sme vynovili zastávky. Na Majerskom rade a ulici Malinovského sme vytvorili nové parkovacie miesta na nevyužitých priestranstvách, obyvatelia garáží v Štrampľochu majú novú prístupovú komunikáciu. Pripomínam, že uvedené investície sa podarilo zrealizovať bez rozpredaja majetku mesta! Rok 2009 musíme zamerať aj na prípravu a realizáciu zanedbaných projektov z minulosti. Budúcnosť skládky tuhého komunálneho odpadu, ktorá končí svoju životnosť v polovici roka 2009 nás núti vážne sa zaoberať zberom a likvidáciou odpadov v meste. Spracovali a podali sme projekt na eurofondy na uzatvorenie a monitoring existujúcej kazety a pripravujeme ďalšie projekty v oblasti odpadového hospodárstva. Úspešná bola i naša žiadosť na kúpu traktora a príslušenstva na likvidáciu zeleného odpadu, z Environmentálneho fondu dostalo mesto podporu 2 mil Sk. V súvislosti s odpadmi mi nedá dôrazne upozorniť domových dôverníkov a správcov hlavne na Majerskom rade a uliciach Malinovského a Železničnej na akútnu potrebu zabezpečenia nových 1100 l zberných nádob prostredníctvom správcu bytov, hlavne SBD ZVOLEN. Nedostatok týchto nádob spôsobuje neporiadok prevažne na sídliskách, kde potom neprávom občania dávajú za vinu mestu, keď poukazujú na neporiadok. Správcovia, ktorí za každý byt mesačne účtujú paušálnu platbu sú povinní zberné nádoby zabezpečiť! Ak máme záujem udržať mesto čisté, dostatok nádob a poriadok v okolí prevádzok je nevyhnutnosťou aj pre podnikateľov, živnostníkov a obchodníkov!

Ďalšou úlohou roku 2009 je v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou príprava projektov novej celomestskej čistiarne odpadových vôd, ktorá je nutnosťou pre ďalší rozvoj výstavby v meste. Rok 2009 bude veľmi dôležitým z hľadiska možností získavania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Finišujeme s prípravou projektov na rekonštrukciu ZŠ E. M. Šoltésovej a budov Materskej školy na Malinovského a Kraskovej ulici. Takisto pripravujeme projekt obnovy Svätotrojičného námestia a priľahlých ulíc, či vybudovania vysokorýchlostného internetu, tzv. digitálneho mesta v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. Okrem týchto nosných projektov budeme pracovať aj na mnohých menších projektoch z ministerstva školstva, financií a z Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý aj v roku 2008 podporil množstvo aktivít a investícií v našom meste. Podporu zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja bolo cítiť aj na investíciách do ciest II. a III. triedy, škôl a sociálnych zariadení. Opravili sa mnohé úseky ciest v celom okrese, pre Krupinčanov je určite najvýznamnejšou cesta spájajúca Krupinu s Banskou Štiavnicou, ktorá po rokoch prázdnych sľubov dostala nový asfaltový koberec. V obidvoch domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb prebiehali rekonštrukčné práce s cieľom skvalitniť životné prostredie pre najstaršiu generáciu, ktorá si to bezpochyby zaslúži. 7 mil. Sk bolo schválených v rozpočte Banskobystrického samosprávneho kraja na sanáciu terajšej drevenice a výstavbu nových učební Obchodnej akadémie v Krupine.

Mimo týchto investícií samosprávny kraj podporil aj mnoho malých projektov pre deti a mládež v Krupine. V uplynulom roku mesto nežilo len investíciami, ale aj kultúrou a športom. Úspešnosť v poradí druhého ročníka DNÍ MESTA KRUPINA nepokazilo ani upršané počasie, koncerty Olympicu či Desmodu nepochybne oživili krupinskú kultúru. Úspechy krupinského volleyballu, tanečnej skupiny Fresh, mladých futbalistov v kolektívnych športoch, či množstva individuálnych výkonov určite potešia každého priaznivca športu v našom meste! Mrzí ma, že ľudia v meste čím ďalej tým viac pociťujú neslušné správanie určitej malej časti mládeže v nočných hodinách, hlavne v čase konania diskoték! Rastú sťažnosti občanov a v novom roku sa komisia prevencie kriminality musí neodkladne zaoberať aj týmto nielen krupinským, ale celoslovenským problémom. V novom roku sprísnime postup voči takýmto prevádzkovateľom a nevylučujem radikálnu úpravu otváracích hodín pre tradičných porušovateľov! Šancí na nápravu už bolo dosť páni krčmári, nemyslíte? Na dôvažok len jeden moment na zamyslenie... Je normálne, aby sa nectili žiadne zvyky a tradície a diskotéky sa konali počas najväčších sviatkov v roku -Vianoc, dokonca na Prvý sviatok vianočný, na Božie narodenie, bez súhlasu mesta Krupina? Kde sa zastavia prevádzkovatelia v honbe za svojim ziskom? V poslednej dobe dosť výrazne pociťujeme a pociťujem to aj na vlastnej koži intrigánstvo, podlosť, zákernosť a podkladanie polien istej záujmovej skupiny ľudí, ktorí sú zjavne nespokojní so svojim osudom a ľudí, ktorí majú záujem ťažiť z majetku mesta vo svoj osobný prospech! Pre týchto mám len jeden jasný odkaz: Pokiaľ budem primátorom mesta, nedovolím rozkrádať mestský majetok! Nemohúcnosť a komplexy z toho, že sa mestu darí má mnohokrát aj tie najprimitívnejšie podoby! Pravdu však nemožno umlčať!

Vážení občania, stále platí to, čo som Vám ponúkol ihneď po nástupe do funkcie. Dvere pre Vás a priestor pre Vaše otázky, či postrehy sú otvorené, aj vtedy ak máte nejakú pochybnosť, či pocit krivdy! Piatok je tým dňom, určeným pre Vás, kedy ma môžete navštíviť a buď ja, alebo pán prednosta vás vypočujeme a pokiaľ bude možnosť, tak pomôžeme !

Vážení občania, milí Krupinčania, moje poďakovanie za úspešný rok patrí tým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí využívajú mandát od vás voličov v prospech mesta a jeho obyvateľov, a patrí aj tým s ktorými udržujeme a považujem za nevyhnutné rozvíjať dobré vzťahy! Sú to všetky inštitúcie, úrady, školy a školské zariadenia, nosní zamestnávatelia, podniky, ale aj malí a strední podnikatelia a živnostníci, Mestská nemocnica, Rímsko-katolícka cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania či ostatné cirkevné spoločenstvá pôsobiace v našom meste, kluby dôchodcov, dobrovoľné zbory a občianske združenia, ktoré pôsobia na území Krupiny. Mesto je potrebné rozvíjať aj naďalej, priority si musíme stanoviť jasne a zrozumiteľne. Všetko, čo nás trápi sa bezpochyby nedá odstrániť hneď, na počkanie! Dôležitá je však snaha a ochota chcieť a to je polovica úspechu. Najväčší ohľad je potrebné brať na tých, ktorí budú tvoriť budúcnosť, a to sú deti a mladí ľudia. Sme povinní vytvárať podmienky pre prácu a adekvátne uplatnenie ľudí v produktívnom veku a to hlavne vytvárať podmienky pre zamestnanosť. Dôstojné prežitie jesene života a náležitá úcta patrí tým, ktorí tvrdo pracovali a tvorili tie hodnoty, z ktorých mi dnes môžeme vychádzať.

Vážení občania, milí Krupinčania prajem Vám, aby bol nový rok 2009 pre všetkých Vás rokom úspešným, aj keď to nebude ľahké. Prajem Vám zdravie, šťastie, lásku a vzájomné porozumenie v rodinách. Prajem Vám zo srdca úspechy v pracovnom a osobnom živote. A za všetkých tých, ktorým záleží na Krupine si želám prosperujúce a rozkvitajúce mesto,

HORE