E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Nová strešná krytina na tribúne Mestského štadióna

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mesto Krupina sa snaží aktívne podporovať športové aktivity a podujatia organizované v meste. V rámci svojich finančných možností sa dlhodobo venuje aj podpore a rozvoju športovísk vo svojej správe. Jedným z takýchto areálov je aj mestský futbalový štadión, ktorý je využívaný nielen futbalovým klubom, ale aj inými športovými a záujmovými klubmi pôsobiacimi v meste.

Futbal ako jeden z mnohých športov má v meste Krupina dlhú tradíciu. Miestny futbalový klub odchoval mnoho výborných a úspešných futbalistov. V rámci mestského futbalového klubu pôsobia družstvá rôznych vekových kategórii od detí, cez mládež až po dospelých. Všetky družstvá sa aktívne zúčastňujú ligových súťaží ako aj rôznych turnajov.

Aby mali športovci z mestského futbalového klubu ako aj iných športových a záujmových klubov vytvorené vhodné podmienky nielen na tréningové procesy, ale aj na rôzne oblastné súťaže, Mesto hľadá vhodné zdroje na podporu týchto klubov aj prostredníctvom investovania do športovej infraštruktúry. Jedným z príkladov je aj realizácia výmeny strešnej krytiny na Mestskom futbalovom štadióne v Krupine.

V roku 2017 Mesto Krupina reagovalo na výzvu Slovenského futbalového zväzu na podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry a podalo žiadosť o dotáciu na výmenu strešnej krytiny na futbalovom štadióne MFK Strojár Krupina. Mesto Krupina sa v rámci výzvy stalo úspešným žiadateľom a bola mu na túto rekonštrukciu pridelená dotácia vo výške 20 000 €. Dôvodom zapojenia sa do výzvy bol zlý stav pôvodnej strešnej krytiny, ktorá je do značnej miery skorodovaná, a tým dochádza k priesakom dažďových zrážok do objektu tribúny a jej zázemia. Práce na rekonštrukcii strešnej krytiny budú zahŕňať odstránenie starej krytiny a jej nahradenie novou strešnou krytinou. V projekte sa počíta aj so zaizolovaním stropnej konštrukcie nad vykurovanou časťou objektu a rovnako aj s výmenou dažďových žľabov a bleskozvodu.

Realizácia projektu prispeje k vytvoreniu lepších podmienok pre športové aktivity organizované Mestom ako aj športovými a záujmovými klubmi mesta.

Priložené fotografie

HORE