Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 612606                tlačiť článok  Tlač

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

ZVEREJNENÉ: 22.11.2017

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, parcela registra E č. 8771/13 o výmere 48 m2, druh trvalo trávnatý porast, a novovytvorená parcela o výmere 342 m2 odčlenená geometrický plánom od parcely registra E č. 8771/77 a parcely registra E  č. 7537/7,  v prospech Mgr. Milana Štrbku a manželky Mgr. Marty rod. Gažová, bytom Majerský rad 641/42, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.

ZVEREJNENÉ: 18.10.2017

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2952, konkrétne:

 • parcela registra C č. 1773/2 o výmere 177 m2,  druh ostatná plocha,
 • parcela registra C č. 1773/3 o výmere   60 m2,  druh ostatná plocha,
 • parcela registra  C č. 1773/8 o výmere   17 m2,  druh orná pôda,
 • novovytvorená parcela o výmere cca 275 m2, druh ostatná plocha, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom z parcely registra C č. 1773/6 a z parcely registra C č. 1763/1,

do podielového spoluvlastníctva v prospech Ing. Petra Tomajku, v podiele  1/2 k celku a v prospech Renáty Plankenbüchlerovej, v podiele  1/2 k celku, obidvaja bytom Hviezdoslavova 52, Krupina, vo výške kúpnej ceny  13,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou  (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov. Predajom pozemkov vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, parcela registra E č. 2080/1, vedená na LV č. 4578, ktorá je identická s parcelou registra C č. 7231/2 o výmere 9 m2, druh záhrada, v prospech Petra Považana a manželky Lenky rod. Michalovská, bytom  Kopanice 1185/1, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v extraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich. Nadobudnutím vlastníctva k predmetnému pozemku si žiadatelia zabezpečia prístup  k rodinnému domu v osobnom vlastníctve.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578, novovytvorené parcely odčlenené geometrickým plánom z  parcely registra E č. 8122/2 o výmere 722 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je identická s parcelou KN-C č. 1370/8, druh záhrada, konkrétne:

 • novovytvorená parcela  o výmere 145 m2 v prospech Jozefa Alakšu a manželky Anny r. Malčeková, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, do BSM v 1/1 k celku,
 • novovytvorená parcela  o výmere 108 m2 v prospech Júliusa Ližbetina, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, v 1/1 k celku,
 • novovytvorená parcela  o výmere 94 m2 v prospech Igora Ivana a manželky Anny r. Šlanková, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, do BSM v 1/1 k celku,
 • novovytvorená parcela  o výmere 90 m2 v prospech Jozefa Igora a manželky Kataríny r. Hrčková, bytom Fraňa Kráľa 19/678, Krupina, do BSM v 1/1 k celku,
 • novovytvorená parcela  o výmere 77 m2 v prospech Jozefa Šutu, bytom Nad Kotlom 30/637, Krupina, v 1/1 k celku,
 • novovytvorená parcela  o výmere 68 m2 v prospech Martina Dendiša, bytom Bzovík 153, Bzovík, v 1/2 k celku, a v prospech Miroslavy Strelcovej r. Strelcová, bytom Majerský rad 75/1527, Krupina, v 1/2 k celku,
 • novovytvorená parcela  o výmere 58 m2 v prospech Ing. Margaréty Janovskej r. Rábotová, bytom Gen. Svobodu 1995/44, Zvolen, v 1/1 k celku,
 • novovytvorená parcela  o výmere 21 m2 v prospech Ing. Tibora Tuhárskeho, bytom Kalinčiakova 43/1026, Krupina, v 1/2 k celku, a v prospech Mgr. Alici Polakovičovej r. Tuhárska, bytom Šustekova 21, Bratislava, v 1/2 k celku,

vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina nevyužíva, nakoľko naň nie je prístup z verejného priestranstva a jedná sa o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s bytovým domom vo vlastníctve kupujúcich.

ZVEREJNENÉ: 15.08.2017

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 4578,   odčlenený geometrickým plánom z parcely registra E č. 1294/1 o výmere 2594 m2,  druh trvalo trávnatý porast, ktorá je identická s parcelou registra C č. 8794/1 a záväzný druh pozemku je ostatná plocha, v požadovanej výmere cca 521 m2, v prospech Pavla Sedmáka, bytom Kremnická 2547/7, Zvolen, za  kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorý sa zamieňa

 • za pozemok vedený na LV č. 3933 vo vlastníctve Pavla Sedmáka, bytom Kremnická 2547/7, Zvolen, parcela registra C č. 1297/5 o výmere 521 m2, druh trvalo trávnatý porast, situovaná pod miestnou komunikáciou, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom.

Obidva znalecké posudky budú vyhotovené na náklady žiadateľa o zámenu.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a pozemku, ktorý je pod miestnou komunikáciou. Zámenou pozemkov sa vzájomne usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom zámeny je pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, odčlenený geometrickým plánom z parcely registra C č. 401 o výmere 4 004 m2, druh záhrada, konkrétne novovytvorená parcela o výmere cca 650 m2, v kúpnej cene stanovenej na základe znaleckého posudku č. 19/2017 vypracovaného znalcom Ing. Rastislavom Dobošom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 15,44 Eur/m2, ktorý sa zamieňa

 • za pozemok vo vlastníctve  spoločnosti Rezidencia Hont, s.r.o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, geometrickým plánom odčlenený z parcely registra C č. 403/1 o výmere  1547 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie, a to vo výmere cca 1300 m2 , ktorá zahŕňa plochu pod miestnou komunikáciou a pod parkovacou plochou, v kúpnej cene stanovenej  na základe znaleckého posudku č. 20/2017 vypracovaného znalcom Ing. Rastislavom Dobošom a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 9,65 Eur/m2,
 • a za spevnenú plochu vybudovanú spoločnosťou Rezidencia Hont, s.r.o., v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie 41 parkovacích miest, t.j. 513 m2.

Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania rozdielu v cene zamieňaných nehnuteľností s prihliadnutím na hodnotu spevnenej plochy a rozdiel výmery pozemkov. Mesto Krupina uzatvorí so spoločnosťou Rezidencia Hont, s.r.o. Zvolen, Zmluvu o užívaní, ktorej predmetom bude užívanie vymedzeného rozsahu parkovacích miest v počte 10, na dobu neurčitú, v režime bezplatného užívania, a však nevyhnutné opravy užívaných parkovacích miest bude zabezpečovať a znášať na svoje náklady užívateľ. Mesto Krupina bude zabezpečovať zimnú údržbu – odhŕňanie snehu a letnú údržbu v podobe obnovy dopravného značenia a parkovacích pruhov.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o zámenu mestského pozemku, ktorý  bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, na ktorom je postavená nehnuteľnosť, súčasne Mesto Krupina získa spevnenú parkovaciu plochu na ktorej bude 31 parkovacích miest dostupných pre verejnosť.  Zámenou pozemkov sa vzájomne usporiada pozemkové vlastníctvo a zosúladí sa skutkový stav so stavom právnym.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, parcela registra E č. 9497 o výmere 22 m2, druh orná pôda, vedená na LV č. 2952 v prospech Jána Macku a manželky Mgr. Lucie rod. Miškolciovej, bytom  Majerský rad 63, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 6,50 Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich. Nadobudnutím vlastníctva k predmetnému pozemku si žiadatelia zabezpečia prístup  k stavebnému pozemku v osobnom vlastníctve.

4. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, vedený na LV č. 2952, konkrétne:

 • parcela registra C č. 1773/2 o výmere 177 m2,  druh ostatná plocha,
 • parcela registra C č. 1773/3 o výmere   60 m2,  druh ostatná plocha,
 • parcela registra  C č. 1773/8 o výmere   17 m2,  druh orná pôda, 

do podielového spoluvlastníctva v prospech Ing. Petra Tomajku, bytom Hviezdoslavova 52, Krupina v podiele  1/2 k celku a v prospech Renáty Plankenbüchlerovej v podiele  1/2 k celku, vo výške kúpnej ceny  13,- Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v intraviláne a charaktere predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou  (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľov. Predajom pozemkov vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich.

ZVEREJNENÉ: 09.06.2017

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, konkrétne:

 • pozemok odčlenený geometrickým plánom z parcely registra E č. 7960/102 o výmere 10 680 m2, druh trvalo trávnatý porast, a zameraný do dielu  o výmere cca 288 m2,
 • pozemok odčlenený geometrickým plánom z parcely registra E č. 7965/2 o výmere 880 m2 a zameraný do dielu o výmere cca 4 m2,
 • pozemok odčlenený z parcely registra E č. 9773/2 o výmere 2098 m2, druh ostatná plocha a zameraný do novovytvorenej parcely o výmere 24 m2, v kúpnej cene 2,- Eur/m2,

za pozemok vo vlastníctve Petra Lendvorského, bytom Majerský rad 669/69, Krupina, v podiele 1/2 k celku, a Ľubomíra Lendvorského, bytom J.G. Tajovského 1/162, Krupina, v podiele 1/2 k celku, konkrétne:

 • novovytvorenú parcelu o výmere cca 408 m2, odčlenenú geometrickým plánom z parcely registra E č. 7964 o výmere 8768 m2, druh orná pôda,
 • novovytvorenú parcelu o výmere cca 129 m2, odčlenenú geometrickým plánom z parcely registra E 7965/2 o výmere 943 m2, druh trvalo trávnatý porast,  v kúpnej cene 2,- Eur/m2.

Pozemky sa zamieňajú bez finančného vyrovnania rozdielu v cene zamieňaných nehnuteľností vzhľadom na rozdiel výmery zamieňaných nehnuteľností.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina zámenou pozemkov zabezpečí pre verejnosť prístupový chodník k vodnej nádrži.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, parcela registra C č. 3154, druh orná pôda, vedená na LV č. 4578 ako parcela registra E č. 3572/103 o výmere 180 m2, druh lesný pozemok, v prospech Ing. Stanislava Štulrajtera a Márii rod. Skokanová, bytom  Rybárska 40, 962 31 Sliač, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny   2,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú  a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.

ZVEREJNENÉ: 10.03.2017

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, odčlenený geometrickým plánom z parcely registra C č. 1763/1 o výmere 2 826 m2, druh orná pôda, konkrétne novovytvorená parcela o výmere cca 25 m2, v prospech Miroslava Neuratha a manželky Zity rod. Zaňová, bytom Kalinčiakova 54/2427, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, a novovytvorená parcela o výmere cca 85 m2, v prospech Ing. Jaromíra Macošku a manželky Ing. Andrey rod. Holotňáková, bytom Hviezdoslavova 2192/59, Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2, s podmienkou uzatvorenia vecného bremena v prospech Mesta Krupina, za účelom prístupu, údržby a položenia nových inžinierskych sietí v línii stavby.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok má nevyhovujúce územno-technické podmienky pre miestnu komunikáciu a z toho dôvodu Mesto Krupina neplánuje využívať dotknutý pozemok na prejazd motorovými vozidla. Odkúpením a následným oplotením pozemku žiadateľmi sa zabráni opätovnému využívaniu pozemku na prejazd, čím sa eliminuje poškodzovanie nehnuteľností v osobnom vlastníctve.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku spôsobom predaja z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9 a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, parcela registra E č. 3455 o výmere 655 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Slavomíra Polievku a manželky  Valérie rod. Cerovská, bytom Majerský rad 1527/77,   Krupina, do BSM v 1/1 k celku, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov, ktorí sa o predmetný pozemok dlhodobo starajú  a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije

ZVEREJNENÉ: 16.12.2016

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona 138/1991 Zb. o majetku neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, okres Krupina, parcela registra C č. 1320/3 o výmere 12 m2, druh záhrada  a parcela registra C č. 311/2 o výmere 8 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,
za pozemok, parcela registra C č. 1320/8 o výmere  37 m2, druh záhrada,  vo vlastníctve  Kollára Miroslava a manželky Danky rod. Cibuľová, bytom Nad Mestom 37/2739, Krupina, bez finančného vyrovnania.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že mestský pozemok bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom je postavená nehnuteľnosť a vzájomným usporiadaním  pozemkového vlastníctva sa zosúladí skutkový stav so stavom právnym.

ZVEREJNENÉ: 11.10.2016

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, časť pozemku, parcela registra C č. 301/1, druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 652 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, okres Krupina, zameraná geometrickým plánom o výmere cca 120 m2, za časť pozemku o výmere cca 120 m2 zameraná geometrickým plánom od parcely registra C č. 301/29, druh zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve Ing. Tomáša Križana a manželky Mgr. Gabriely rod. Kováčovej, bytom Za Baštou 2845/5, Krupina, bez finančného vyrovnania.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že mestský pozemok bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov, na ktorom je postavená nehnuteľnosť a vzájomným usporiadaním pozemkového vlastníctva Mesto Krupina rozšíri parkovaciu plochu pre možnosť parkovania obyvateľov z byt. domu na Majerskom rade č. 57, 58.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, parcela registra E č. 3883 o výmere 790 m2, druh ostatná plocha a novovytvorená parcela o výmere cca 484 m2, zameraná geometrickým plánom, obidve nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, vo vlastníctve mesta Krupina, za novovytvorenú parcelu o výmere 1316 m2, odčlenená geometrickým plánom od parcely registra C č. 2063/9, druh zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve: Ing. Štrba Miroslav, bytom Višňova 7/A, Bratislava, v podiele 1/6, Ing. Vaisar Milan, bytom Čílova 87/16, Praha 6 – Veleslavín, ČR, v podiele 1/6, Mgr. Ľubica Bebjaková, bytom Hurbanova 4, Trenčín, v podiele 1/3, RNDr. Erdélyiová Oľga, Saratovská 17, Bratislava , v podiele 1/6, Motl Filip, U Jízdárny 981/10, Praha 8, ČR, v podiele 1/12, RNDr. Vaisar Tomáš CSc., bytom AVE SE th 6559 127, Bellevue WA 98006, USA, v podiele 1/12, bez finančného vyrovnania.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že zámenou sa usporiada vlastníctvo pozemku pod komunikáciou a skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorená parcela o výmere cca 140 m2, geometrickým plánom odčlenená od parcely registra C č. 301/1 o výmere 34 652 m2, druh zastavané plochy a nádvorie, v prospech spoločnosti LUK TRADE, s.r.o., Červená Hora 1642, Krupina, IČO: 44654847, za spevnenú parkovaciu plochu vybudovanú na pozemku vo vlastníctve mesta Krupina spoločnosťou LUK TRADE s.r.o., Krupina, v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie 16 parkovacích miest, vo výške hodnoty spevnenej plochy, v prospech Mesta Krupina.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o zámenu pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a ktorý mu zabezpečí plynulý vjazd do nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, súčasne Mesto Krupina získa nové parkovacie miesta na Majerskom rade. Zámenou pozemku a spevnenej plochy sa zosúladí právny stav s reálnym využívaním predmetných pozemkov.

4. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorená parcela o výmere cca 30 m2, ktorá bude geometrickým plánom odčlenená od parcely registra E č. 6444/1, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Andrea Fabiána, bytom Majerský rad 53, Krupina, vo výške kúpnej ceny 13,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina nevyužíva, bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a je to jediný možný prístup na pozemok v jeho osobnom vlastníctve. Dotknutý pozemok v zmysle územného plánu je určený na výstavbu IBV.

5. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, odčlenený geometrickým plánom z pozemku registra E č. 378/2 o výmere 1910 m2, druh vodná plocha, konkrétne: novovytvorená parcela o výmere 63 m2, druh ostatná plocha, v prospech Pavla Ľahkého a manželky Margity rod. Jombíková, bytom J. Bottu 436/4, Krupina, novovytvorená parcela o výmeru 46 m2, druh ostatná plocha, v prospech Jombíka Jána a manželky Marty rod. Šebianová, bytom J. Bottu 435/3, Krupina, novovytvorená parcela o výmeru 16 m2, druh ostatná plocha, v prospech Mokoša Pavla a manželky Evy rod. Kuzmová, bytom J. Bottu 434/2, Krupina, novovytvorená parcela o výmeru 79 m2, druh ostatná plocha, v prospech Balku Štefana a manželky Viery rod. Krkošová, bytom J. Bottu 433/1, Krupina, novovytvorená parcela o výmeru 12 m2, druh ostatná plocha, do podielového spoluvlastníctva Ing. Benka Vladimíra, bytom Topolová 4904/29, Banská Bystrica v podiele 1/2 a Ing. Benkovej Ingrid, bytom M.R.Štefánika 838/39, Krupina v podiele 1/2, vo výške kúpnej ceny 6,50 Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že predávaný pozemok Mesto Krupina nevyužíva, nakoľko naň nie je prístup z verejného priestranstva a je funkčne spojený so záhradami žiadateľov v osobnom vlastníctve.

6. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorená parcela o výmere cca 122 m2, geometrickým plánom odčlenená od parcely registra E č. 4755/3 o výmere 259 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech PaedDr. Marian Roško a manželka Mgr. Irena Rošková, bytom Novomeského 37, Nitra, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva a predajom pozemku zabezpečí žiadateľom jediný možný prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve.

7. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorená parcela registra C č. 5206/2 o výmere 545 m2, druh trvalo trávnatý a novovytvorená parcela registra C č. 5206/3 o výmere 311 m2, druh trvalo trávnatý porast, zamerané geometrickým plánom č. 44476329-121/2016 vyhotovený spoločnosťou GEO SLUŽBY s.r.o., 962 41 Bzovík, IČO: 44476329, overený dňa 19.9.2016 pod č. 258/2016, v prospech Miroslava Kocmana a manželky Adriany rod. Ujházyovej, bytom Bebrava 1494, Krupina, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľov, ktorí sa o predmetnú časť pozemku dlhodobo starajú, a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.

8. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, odčlenený geometrickým plánom od parcely registra E č. 2619/1 o výmere 8778 m2 ako diel o výmere 1490 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Marcela Brodnianskeho, bytom Nad Mestom 2367, Krupina, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o predaj pozemku dlhodobo nevyužívaný Mestom Krupina, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom žiadateľa a odpredajom sa zabezpečí plynulý vjazd k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, a odpredajom sa pozemok efektívnejšie využije.

ZVEREJNENÉ: 01.07.2016

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, časť pozemku, parcela registra C č. 1914/1, druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1211 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, okres Krupina, zameraná geometrickým plánom o výmere 42 m2, za časť pozemku o výmere 42 m2 zameraná geometrickým plánom od parcely registra C č. 1912/2, druh záhrada, o výmere 649 m2, vo vlastníctve Martina Dodoka a manželky Kataríny, rod. Moravčíkovej, bytom Za Baštou 2386/1, Krupina, bez finančného vyrovnania.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je potreba vzájomného usporiadania pozemkového vlastníctva pod komunikáciou a zabratou časťou pozemku oplotením.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Mesta Krupina, v k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorenú parcelu o výmere 247 m2, ktorá bude geometrickým plánom odčlenená od parcely registra C č. 5728 o výmere 2297 m2, druh lesný pozemok, v prospech Jána Filipa, nar. 15.6.1946, bytom Červená Hora 1586, Krupina, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2, za podmienok dodržania náležitosti zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch §7 – §9 o trvalom vyňatí lesných pozemkov z trvalých funkcií lesov, ako aj uhradenia všetkých nákladov za trvalé vyňatie z LPF.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je pre Mesto nevyužiteľný a súčasne sa vyňatím uvedenej plochy z lesných pozemkov vysporiada čierna plocha v k.ú. Krupina.

ZVEREJNENÉ: 02.05.2016

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Mesta Krupina, v k.ú. Krupina, okres Krupina,

 • novovytvorenú parcelu o výmere 76 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Ing. Adriána Macku, bytom Nad Kotlom 2114/49, Krupina v podiele vlastníctva 1/1,
 • novovytvorenú parcelu o výmere 48 m2, druh trvalo trávnatý porast, v prospech Jána Kohúta, bytom M.R.Štefánika, Krupina  v podiele vlastníctva 1/1,
 • novovytvorenú parcelu o výmere 49 m2, druh trvalo trávnatý porast, do podielového spoluvlastníctva Ing. Adriána Macku, bytom Nad Kotlom 2114/49, Krupina v podiele vlastníctva 1/2 a Jána Kohúta, bytom M.R.Štefánika, Krupina v podiele vlastníctva 1/2, vo výške kúpnej ceny 6,-  Eur/m2. Novovytvorené parcely budú zamerané geometrickým plánom.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre Mesto Krupina neupotrebiteľná a pre žiadateľov je to jediná možnosť prístupu na pozemok v osobnom vlastníctve.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Mesta Krupina, v k.ú. Krupina, okres Krupina,
novovytvorenú parcelu o výmere cca 840 m2, ktorá bude geometrickým plánom odčlenená od parcely registra E č. 7934 o výmere 4118 m2, druh trvalo trávnatý porast a parcely registra E č. 9772/4 o výmere 326 m2, druh trvalo trávnatý porast, do podielového spoluvlastníctva:
Jariny Nagyovej, bytom Zadunajská cesta 1190/3, Bratislava Petržalka, v podiele vlastníctva 1/2 a Vasilii Repela a manželky Alla, bytom Jedlíkova 2132/1, Bratislava – Staré mesto, v podiele vlastníctva 1/2, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre Mesto Krupina neupotrebiteľná a v zmysle územného plánu je určená pre výstavbu IBV. Pre žiadateľov je to jediný možný prístup na pozemok v ich osobnom vlastníctve.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku zámenou pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
časť pozemku, parcela registra E č. 9817/1 ostatná plocha o výmere 2429 m2, nachádzajúca sa v k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, zameraný geometrickým plánom o výmere 1573 m2,  
za časť pozemkov vo vlastníctve Juraja Boháčika, bytom Červená Hora 1578, Krupina, zamerané geometrickým plánom, konkrétne:

 • parcela registra E č. 8229/6, orná pôda o výmere 1539 m2,
 • parcela registra E č. 8231/46, trvalo trávnatý porast o výmere 132 m2,
 • parcela registra E č. 8231/51, orná pôda v podiele 1/6 k celku o výmere 281,8 m2,
 • parcela registra E  č. 6345/4, trvalo trávnatý porast  v podiele 1/4 k celku o výmere 137,5 m2,

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že touto zámenou sa vysporiada vlastníctvo pozemku pod komunikáciou. 

ZVEREJNENÉ: 10.03.2016

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer  predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, novovytvorenú parcelu o výmere 1206 m2 , v prospech Mgr. Martina Rondíka, bytom R. Geschwinda 2544/1, Krupina, vo výške kúpnej ceny 17,53 Eur/m2 .

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre Mesto Krupina neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Mestu, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.  


2. Mesto Krupina zverejňuje zámer  predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov, vo vlastníctve Mesta Krupina, v k.ú. Krupina, novovytvorenú parcelu zameranú geometrickým plánom o výmere cca 65 m2, ktorá bude odčlenená od parcely registra C č. 1495/2 druh trvalo trávnatý porast, v prospech Lihockého Stanislava a manželky Jaroslavy rod. Petróciovej, obidvaja bytom Malinovského 1035/7, Krupina a v prospech Ing. Michala Debnárika, bytom Malinovského 872/5, Krupina.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre Mesto Krupina neupotrebiteľná a pre žiadateľov je to jediná možnosť prístupu na pozemok v osobnom vlastníctve.

ZVEREJNENÉ: 24.11.2015

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, novovytvorenú parcelu o výmere 11 m2, ktorá vznikne odčlenením s pozemku registra E č. 2519/2 o výmere 25 m2, druh pozemku ostatná plocha a novovytvorenú parcelu o výmere 73 m2, ktorá vznikne odčlenením s pozemku registra C č. 7490 o výmere 9870 m2, druh pozemku ostatná plocha, zamerané geometrickým plánom, v prospech Jána Roseváka, nar. 29.1.1951, bytom Tematínska 3233/6, Bratislava – Petržalka, vo výške kúpnej ceny 2,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre mesto neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí so zastavaným pozemkom žiadateľa a odkúpením môže túto časť pozemku využiť za účelom vyústenia zvodu dažďovej vody.

ZVEREJNENÉ: 07.10.2015

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer na zriadenie vecného bremena, na priznanie práva prechodu a prejazdu, a zároveň práva vybudovania telesa prístupovej komunikácie, na časť parcely registra E č. 2157 druh pozemku trvalo trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Krupina, podľa zamerania geometrickým plánom č. 47843632-46/2015, vyhotoveným spoločnosťou Martin Lauroško GeoPlanML, Majerský rad 643/44, Krupina, IČO: 47843632, overený dňa 31.8.2015 pod č. 244/2015 a to v prospech Anny  Lvomskej, rod. Cibuľová, bytom Kalinčiakova 1525/49, Krupina, Jána  Svitku a Oľgy rod. Fojtíková, obidvaja bytom Kopanice 2385, Krupina, Dany Stankovej, rod. Cibuľová, bytom Nad Mestom 2739/37, Krupina, Milana Cibuľu, bytom Slnečná 1174/17, Krupina, Nikoly Cibuľovej, rod. Cibuľová, bytom Slnečná 1174/17, Krupina.
Obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina:

a) strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, prechod, prejazd a vybudovanie telesa prístupovej komunikácie,

b) vecné bremeno sa zriaďuje  „in rem“,

c)  vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo výške 120,- Eur

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer na prevod majetku zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok registra C parcely č. 6997/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, vo vlastníctve Kazimíra Filuša, nar. 28.2.1937 a manželky Márie rod. Machovičovej, nar. 20.1.1944, obidvaja bytom Tanistravár 1096, Krupina, za pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina zameraný geometrickým plánom č. 44476329-153/2015, vyhotoveným spoločnosťou GEO SLUŽBY s.r.o., 962 41 Bzovík 7, IČO: 44476329 a úradne overeným dňa 18.9.2015 pod č. 61-257/2015, konkrétne diel č. 1 o výmere 267 m2, odčlenený od pôvodnej parcely registra E č. 1788/1 trvalo trávny porast o výmere 40 695 m2 , diel č. 1 sa zlučuje s parcelou č. 6722/6, druh trvalo trávnatý porast.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že zámenou sa opraví duplicitné vlastníctvo na zamieňanom pozemku, ktoré vzniklo pochybením pri zápise pozemkov do Katastra nehnuteľnosti. Zámena pozemkov sa uskutoční formou zámennej zmluvy.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  redpisov,
predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, novovytvorenú parcelu o výmere 594 m2, ktorá vznikne odčlenením z pozemku registra C č. 1481/3 o výmere 23 752 m2, druh pozemku ostatná plocha, zameraná geometrickým plánom, v prospech Mgr. Martina Rondíka, nar. 17.8.1984, bytom Rudolfa Geschvinda 2544/1, Krupina, vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej Znaleckým posudkom a to  17,53 Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dotknutá časť pozemku je pre mesto neupotrebiteľná, nakoľko pozemok susedí s pozemkom žiadateľa, odkúpením a oplotením dotknutej časti pozemku si žiadateľ vytvorí neoddeliteľný celok. Mestu, ako vlastníkovi ostatnej časti pozemku nebude zamedzený prístup na svoj pozemok, a nebudú mať obmedzený prístup ani ostatní vlastníci susediacich pozemkov.

4. Mesto Krupina zverejňuje zámer  na zriadenie vecného bremena, na priznanie práva prechodu a prejazdu, a zároveň práva vybudovania telesa prístupovej komunikácie, na časť parcely registra C č. 8935 o výmere 2765 m2, druh pozemku trvalo trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Krupina, podľa zamerania geometrickým plánom, a to v prospech Petra Bešinu, nar. 3.1.1978, bytom Beskydská 3975/6, Banská Bystrica, obsahom vecného bremena bude povinnosť Mesta Krupina:

a) strpieť na dotknutom pozemku v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, prechod, prejazd a vybudovanie telesa prístupovej komunikácie,

b) vecné bremeno sa zriaďuje  „in rem“,

c) vecné bremeno sa zriaďuje s odplatou vo výške 3,- Eur/m2.

ZVEREJNENÉ: 07.08.2015

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer zámeny nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok registra C parcely č. 6997/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Krupina, vo vlastníctve Kazimíra Filuša a manželky Márie rod. Machovičovej, obidvaja bytom Tanistravár 1096, Krupina, za pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina,
novovytvorenú parcelu o výmere 267 m2, ktorá vznikne odčlenením z pozemku registra E č. 1788/1 trvalo trávny porast o výmere 40 695 m2 zameraná geometrickým plánom.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že zámenou sa opraví duplicitné vlastníctvo na zamieňanom pozemku, ktoré vzniklo pochybením pri zápise pozemkov do Katastra nehnuteľnosti.
Zámena pozemkov sa uskutoční formou zámennej zmluvy.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, novovytvorenú parcelu o výmere cca 40 m2, ktorá vznikne odčlenením z pozemku registra E č. 2157 trvalo trávny porast o výmere 3693 m2, zameraná geometrickým plánom, k.ú. Krupina, v prospech Anny  Lvomskej, rod. Cibuľová, bytom Kalinčiakova 1525/49, Krupina v podiele 1/5, Jána  Svitku a Oľgy rod. Fojtíková, obidvaja bytom Kopanice 2385, Krupina do spoluvlastníckeho podielu 1/5, Dany Stankovej, rod. Cibuľová, bytom Nad Mestom 2739/37, Krupina v podiele 1/5, Milana Cibuľu, bytom Slnečná 1174/17, Krupina v podiele 1/5, Nikoly Cibuľovej, rod. Cibuľová, bytom Slnečná 1174/17, Krupina v podiele 1/5, vo výške kúpnej ceny  3,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že sa predajom pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina sprístupní vstup  vlastníkom súkromných pozemkov, nakoľko im bol doterajší prístup znemožnený.

ZVEREJNENÉ: 23.02.2015

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade v súlade s §9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  konkrétne  novovytvorená parcela registra C-KN č. 155/8 zastavaná plocha  o výmere 18 m2, novovytvorená parcela registra C-KN č. 155/6   záhrady  o výmere 25 m2, novovytvorená parcela registra C-KN č. 156/7   zastavaná plocha  o výmere 34 m2, novovytvorená parcela registra C-KN č. 163/12 zastavaná plocha  o výmere   2 m2, nachádzajúce sa v k.ú. Krupina, ktoré vznikli odčlenením z pozemkov registra C-KN č. 155/3, C-KN č. 156/4, C-KN č. 156/1, C-KN č. 163/7 zamerané geometrickým plánom, v prospech COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Svätotrojičné námestie 22, Krupina, IČO: 00169021, vo výške kúpnej ceny 36,- Eur/m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predajom priľahlého pozemku do vlastníctva COOP Jednoty, spotrebného družstva, sa pozemok scelí ako neoddeliteľný celok a tým sa zefektívni jeho využitie na rozšírenie jestvujúceho parkoviska za objektom Obchodného domu, v súvislosti s jeho modernizáciou.

ZVEREJNENÉ: 16.10.2014

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade v súlade s §9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb., parcely registra C č. 812/47 vedenej na LV č. 2952 o výmere 236 m2, druh pozemku záhrada, v prospech Róberta Besedu  nar. 3.9.1968, bytom I. Krasku č. 7, Krupina, do jeho vlastníctva, kúpna cena 10,33 eur/m2.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: pozemok, ktorý sa nachádza v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa,  nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre mesto. Žiadateľ už dlhodobo užíva pozemok, ktorý bol nadobudnutý spolu s pozemkami pri Materskej škôlke I. Krasku. Kúpna cena je stanovená Znaleckým posudkom z roku 2009.
Všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade s §9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb., parcely registra C č. 812/22 vedenej na LV č. 2952 o výmere 214m2, druh pozemku záhrada, v prospech Mgr. Tomáša Verónyho, nar. 13.7.1981, bytom I. Krasku č. 8, Krupina, do jeho vlastníctva, kúpna cena 10,33 eur/m2.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: pozemok, ktorý sa nachádza v oplotení s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa,  nie je použiteľný pre iného užívateľa a nie je použiteľný ani pre mesto. Žiadateľ už dlhodobo užíva pozemok, ktorý bol nadobudnutý spolu s pozemkami pri Materskej škôlke I. Krasku. Kúpna cena je stanovená Znaleckým posudkom z roku 2009.
Všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer zámeny nehnuteľností v súlade  s §9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb., konkrétne parcely registra E č. 5426  o výmere 11 252 m2,  druh pozemku trvalo trávnatý porast, č. 5529  o výmere 17 610 m2,  druh pozemku orná pôda, č. 5527  o výmere   4 656 m2,  druh pozemku orná pôda, č. 5431  o výmere  3 786 m2,  druh pozemku trvalo trávnatá porast, č. 5430  o výmere  2 200 m2,  druh pozemku orná pôda,  č. 5429  o výmere   2 388 m2,  druh pozemku trvalo trávnatý porast, celkom vo výmere 41 892 m2 všetky vedené na LV č. 5476, vo vlastníctve Lucie Ďuricovej, bytom Prostredná 3, Krupina, nar. 11.11.1975, za časť parcely registra E č.1942/1 vedenej na LV č. 4578 o výmere 18500 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: zámenou sa zefektívni využitie pozemkov. Mesto Krupina získa  pozemky v lokalite Šváb, ktoré susedia s chatou Šváb vo vlastníctve Mestských lesov, s.r.o.., Krupina.

4. Mesto Krupina zverejňuje zámer zámeny nehnuteľností v súlade  s §9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb., konkrétne parcelu registra E č. 5397 vedenej na LV č. 1398 o výmere 12581 m2, druh pozemku lesná pôda, vo vlastníctve Juraja Boháčika, bytom Červená Hora 1578, Krupina, za pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina vedené na LV č. 4578 , parcely registra E č. 7927 o výmere 1953 m2, parcely registra E č. 8035 o výmere 2916 m2, parcely registra E č. 8054 o výmere 4428 m2, časť parcely registra E č. 7928/1 o výmere 3284 m2.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: zámenou sa získa lesný pozemok v lokalite Šváb,  ktorý bude tvoriť ucelený celok lesného pozemku vo vlastníctve mesta.

ZVEREJNENÉ: 22.04.2014

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemkov v súlade s § 9a) ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb., časti parcely registra C č. 6413/41, vedenej na LV č. 7716 o výmere 1319 m2, druh pozemku orná pôda, a časti parcely registra C č. 6413/71, vedenej na LV č. 2952 o výmere 7883 m2, druh pozemku orná pôda, obidve k. ú. Krupina, v prospech Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica, IČO: 36056006, za kúpnu cenu 10,49 eur /m2.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: potreba vybudovania čistiarne odpadových vôd v meste.  Prevádzkovateľom verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a ČOV v meste Krupina je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá bude zároveň investorom stavby čistiarne odpadových vôd na pozemkoch tvoriacich predmet predaja. V súčasnosti je vydané právoplatné vodoprávne povolenie na realizáciu ČOV. 

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer zámeny pozemkov v súlade s § 9a) ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb., parcely registra C č. 1840/1 o výmere 179 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Mesta Krupina za časť parcely registra C č. 1842/1, evidovanej o celkovej výmere 292 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Tomáša Filipa, narodeného 16.6.1981, bytom Starohorská ulica č. 35, Krupina.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: zámenou sa zefektívni využitie pozemkov, Tomáš Filip scelí pozemky v jeho vlastníctve, ktoré sú parcelou mesta rozdelené a mesto touto zámenou získa pozemok o rovnakej výmere, bonite a situovaný len  cca 10 m vedľa, ako bol pozemok doposiaľ. Samostatne pozemok vo vlastníctve mesta nie je vhodný na výstavbu a nie je použiteľný pre iného prípadného záujemcu.   Zámena pozemkov sa uskutoční v pomere 1:1, všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer predaja pozemku v súlade s § 9a) ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb., časti parcely registra E č. 4667/9 o výmere cca 10 m2, v prospech Milana Lvomského, bytom Vajsov č. 6, Krupina, narodeného 5.8.1949, kúpna cena 2,- eurá/m2.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: pozemok nie je použiteľný pre iného záujemcu, je prístupovým pozemkom na pozemky vo vlastníctve žiadateľa. Žiadosť o odkúpenie za účelom  výstavby garáže. Všetky náklady súvisiace s prevodom hradí žiadateľ.

ZVEREJNENÉ: 20.02.2014

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer vysporiadania pozemkov pod areálom kúpaliska formou zámennej zmluvy v súlade so zákonom č. 66/2009 Z.z., konkrétne parcely registra C č. 8780/9 o výmere 241 m2 (areál kúpaliska) a časť parcely č. 8798/1 o výmere cca 20 m2 (trafostanica a meranie odberu el. en. pre kúpalisko), vedených na LV č. 1131, k. ú. Krupina, vo vlastníctve Tkáčika Milana  a Tkáčikovej Evy, za časť parcely registra E č. 1287/5 vo vlastníctve mesta. Zámena výmer 1:1.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: Mesto sa stalo vlastníkom areálu kúpaliska prechodom z vlastníctva štátu bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom, môže teda v súlade s § 2 zákona č. 66/2009 Z.z. poskytnúť zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku pod areálom kúpaliska náhradný pozemok, ktorý je v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním.

ZVEREJNENÉ: 18.12.2013

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod časti parcely registra C č. 234/3 o výmere cca 1300 m2, ktorá je vedená na LV č. 683 o celkovej výmere 3989 m2, a to v prospech spoločnosti Pekáreň Bzovík, s.r.o., IČO: 44088752. Kúpna cena 23,- Eur/m2. Zároveň zverejňuje zámer zriadenia vecného bremena (bezodplatného) na časť parcely registra C č. 234/3, ktorá by zostala vo vlastníctve mesta, vecné bremeno by spočívalo v práve prechodu a prejazdu na parcelu, ktorá by bola predmetom prevodu a zároveň právo vybudovania telesa prístupovej komunikácie na tomto pozemku.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: podpora miestneho drobného podnikateľa a zamestnávateľa v meste, kupujúci je subjektom zaradeným do evidencie hospodárskej mobilizácie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poskytuje prax pre žiakov Strednej odbornej školy. 

ZVEREJNENÉ: 28.08.2013

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod  na základe zámennej zmluvy, ktorej realizáciou dôjde k vyrovnaniu hranice medzi pozemkami vo vlastníctve Mesta Krupina a v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Dodoka Miloslava a Dodokovej Eriky. Zámenou budú dotknuté parcely registra C č. 812/41 a č. 812/48, zámena sa uskutoční v pomere 1:1.

ZVEREJNENÉ: 27.07.2013

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod  na základe zámennej zmluvy, ktorou Ján Zachar, nar. 20.4.1944, bytom Študentská č. 10, Zvolen, získa novovytvorenú parcelu registra C č. 2031/8 o výmere 1535 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast a Frčková Anna r. Zacharová, nar. 1.11.1949, bytom Dionýza Štúra 982, Krupina, získa novovytvorenú parcelu registra C č. 2031/7 o výmere 1535 m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast (parcely zamerané geometrickým plánom č. 44476329-103/2013, vyhotoviteľa GEO SLUŽBY s.r.o.), a to zámenou za parcely registra C č. 5173/9 o výmere 332 m2, druh pozemku orná pôda a č. 5173/10 o výmere 2738 m2, druh pozemku ostatná plocha.

Dôvod uplatnenie osobitného zreteľa: potreba majetkoprávneho vysporiadania pozemkov areálu  pohrebiska - „Nový cintorín“.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod časti parcely registra C č. 204/1 o výmere cca 8 m2, v prospech spoločnosti ESCO Krupina, s.r.o., IČO: 36031623.  Kúpna cena 23,- Eur/m2. Predaj sa uskutoční na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, uzatvorenie riadnej kúpnej zmluvy bude zrealizované po porealizačnom zameraní stavby – bezbariérového vstupu.

Dôvod uplatnenie osobitného zreteľa: zámer investora vybudovať bezberiérový vstup do polyfunkčnej budovy.

ZVEREJNENÉ: 11.06.2013

Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod  časti parcely registra E č. 9388/1, trvalý trávnatý porast, k. ú. Krupina, o výmere cca 500 m2 (časť priľahlá k areálu spoločnosti v smere k melioračnému kanálu), v prospech spoločnosti LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35760800. Kúpna cena 10,- Eur/m2.

Dôvod uplatnenie osobitného zreteľa: predaj za účelom vybudovania sociálnych zariadení a ČOV, ktoré súvisia s rozširovaním výroby, a teda aj so zvýšením počtu pracovných miest v spoločnosti.

ZVEREJNENÉ: 06.06.2013

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod časti parcely registra C č. 6413/38 o výmere cca 350 m2, orná pôda a časť parciel registra C č. 6413/58 a č. 6413/57, spolu o výmere cca 350 m2, v prospech spoločnosti Wittur, s.r.o., IČO: 43921540, za účelom umiestnenia účelovej komunikácie. Kúpna cena 10,- Eur/m2.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: predaj za účelom vybudovania prístupových komunikácií do areálu spoločnosti, ktorá má v pláne výstavbu novej časti haly a následne zvýšenie počtu zamestnancov.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod časti parcely registra C č. 1270/3 o výmere cca 350 m2, ktorá je vedená na LV č. 4612 o celkovej výmere 2226 m2, a to v prospech spoločnosti Pekáreň Bzovík, s.r.o., IČO: 44088752. Kúpna cena 23,- Eur/m2.

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: podpora miestneho drobného podnikateľa a zamestnávateľa v meste, kupujúci je subjektom zaradeným do evidencie hospodárskej mobilizácie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poskytuje prax pre žiakov Strednej odbornej školy. Na dotknutej časti pozemku plánuje v rámci rozširovania prevádzky umiestniť účelovú komunikáciu, cez ktorú bude zabezpečené zásobovanie.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 1 c) a zároveň ods. 8b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod časti parcely registra E č. 9587/1 o výmere cca 2490 m2. Kúpna cena 5,- Eur/m2.

Dôvodová správa: Časť pozemku je funkčne spojená s rodinným domom, užívali ho už predkovia kupujúcich, túto časť odpredáva mesto v zmysle § 9a) ods. 8b) zákona č. 138/1991 Zb. Ďalšia časť pozemku sa nachádza mimo oplotenia rodinného domu, medzi dvoma miestnymi komunikáciami, kupujúci ju dlhodobo udržiavajú. V prípade záujmu o odkúpenie tejto časti pozemku je možné doručiť cenové ponuky v zalepenej obálke s označením: „kúpa pozemku, časti parcely č. 9587/1 “ v lehote do 26.6.2013. Viac informácií na oddelení správy majetku mesta, tel.: 045 555 03 13.

4. Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 1c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod časti parcely registra E č. 9587/7, vedenej na LV č. 2952 o celkovej výmere 51033 m2, predmetom prevodu bude cca 39.000 m2. Kúpna cena 1,- Eur/m2.

Dôvodová správa: Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer prevodu časti pozemku na základe žiadosti fyzickej osoby. V prípade záujmu o odkúpenie tejto časti pozemku je možné doručiť cenové ponuky v zalepenej obálke s označením: „kúpa pozemku, časti parcely č. 9587/7“ v lehote do 26.6.2013. Viac informácií na oddelení správy majetku mesta, tel.: 045 555 03 13.

ZVEREJNENÉ: 27.03.2013

Mesto Krupina zverejňuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a, ods. 1c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne prevod  novovytvorenej parcely registra C č. 1240/1 o výmere 390 m2, druh pozemku ostatné plochy, zameranej geometrickým plánom č. 44476329 – 60/2013, v prospech Ľubomíra Lapina, bytom Nad plážou 8, Banská Bystrica, kúpna cena 39,- Eur/m2. 

Dôvodová správa: komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta odporučila pri predaji priľahlých pozemkov odpredaj uvedenej parcely za účelom zabezpečenia prístupu a parkovania k už existujúcej prevádzke mäsovej výroby na Železničnej ulici.

ZVEREJNENÉ: 21.01.2013

Prevod majetku na základe kúpnej zmluvy, ktorou Mesto Krupina prevedie v prospech spoločnosti Pekáreň Bzovík, s.r.o., IČO: 44088752, časť parcely registra C č. 301/1, vedenej na LV č. 683 o celkovej výmere 34652 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Krupina. Predmetom prevodu bude časť uvedenej nehnuteľnosti odčlenená geometrickým plánom č. 44476329-2/2013 konkrétne novovytvorená parcela registra C č. 301/45 o výmere 86 m2 a novovytvorená parcela registra C č. 301/46 o výmere 284 m2. Kúpna cena 20,- Eur/m2.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto priamom predaji je odôvodnené podporou miestneho drobného podnikateľa a zamestnávateľa v meste, kupujúci je subjektom zaradeným do evidencie hospodárskej mobilizácie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poskytuje prax pre žiakov Strednej odbornej školy.

ZVEREJNENÉ: 05.12.2012

1. Prevod majetku na základe kúpnej zmluvy, ktorou Mesto Krupina prevedie v prospech spoločnosti COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, IČO: 00169021, časť parcely registra C č. 1524/1 vedenej na LV č. 2952 o celkovej výmere 1813 m2, vrátane parciel registra C č. 1523/1 o výmere 49 m2 a č. 1522/1 o výmere 30 m2. Predmetom prevodu bude časť uvedených nehnuteľností odčlenených geometrickým plánom o výmere cca 200 - 220 m2. Kúpna cena 25,- Eur/m2.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto priamom predaji je odôvodnené zámerom spoločnosti vybudovať na pozemku budovu potravín, ktorá by nahradila doterajšiu drevenú predajňu vo vlastníctve COOP Jednota vybudovanú na pozemkov vo vlastníctve mesta. Drevená budova potravín slúži obyvateľom tejto lokality už od roku 1977.

2. Prevod majetku na základe kúpnej zmluvy, ktorou Mesto Krupina prevedie časť parciel registra C č. 1238/2 o výmere 1476 m2, zastavané plochy a nádvoria, č. 1239 o výmere 982 m2, zastavané plochy a nádvoria, č. 1240/1 o výmere 1105 m2, ostatná plocha, č. 1241/1 o výmere 152 m2, zastavané plochy a nádvoria a č. 1243 o výmere 576 m2, ostatné plocha, v prospech Ľubomíra Rondíka, Geschwinda 1, 963 01 Krupina, kúpna cena 39,- Eur/m2.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto priamom predaji je odôvodnené potrebou vybudovania parkovacích miest v dotknutej lokalite, ktoré vybuduje kupujúci na vlastné náklady. Prístup na parkovacie miesta bude zabezpečený zriadením časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech Mesta Krupina. Pred samotným schválením predaja schváli mestské zastupiteľstvo štúdiu na základe ktorej budú vyšpecifikované podmienky do riadnej kúpnej zmluvy.

3. Prevod majetku na základe kúpnej zmluvy, ktorou Mesto Krupina prevedie časť parciel registra E č. 9591/2 o výmere 25 m2 v prospech Ing. Ľubice Machovičovej, bytom Malinovského 4, Krupina, kúpna cena 13,- Eur/m2.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto priamom predaji je odôvodnené tým, že mesto môže odpredať pozemok zamestnancovi mesta len v prípadoch uvedených v §9a odsek 8 zákona č. 138/1991 Zb. Ing. Machovičová má záujem majetkoprávne vysporiadať pozemok, ktorý je priľahlý k rekonštruovanej nehnuteľnosti v jej vlastníctve a na ktorom plánuje vybudovať vstup do objektu v jej vlastníctve. Tento pozemok je tvarom a umiestnením nepoužiteľný pre inú osobu, ako pre vlastníka priľahlej nehnuteľnosti.

4. Prevod majetku na základe kúpnej zmluvy, ktorou Mesto Krupina prevedie časť parciel registra C č. 1127 o výmere 89 m2, č. 1130 o výmere 100 m2, č. 1131 o výmere 100 m2, a to v prospech vlastníkov priľahlých pozemkov. Kúpna cena 1,- Eur/m2.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto priamom predaji je odôvodnené tým, že kupujúci by nadobudnuté pozemky zabezpečiť pred prípadným ďalším zosuvom pôdy a následne pred poškodením svojho majetku. Jedná sa o lokalitu s pravdepodobnosťou vzniku zosuvu.

ZVEREJNENÉ: 21.09.2012

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o predaj časti parcely registra C č. 4158/1, k. ú. Krupina, predmetom prevodu bude 575 m2, kúpna cena 2,- Eur/m2, predaj v prospech Ing. Jaroslava Belláka, Malinovského 5, Krupina. Prevod je v súlade s § 9a odsek 8e) zákona č. 138/1991 Zb.
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že mesto môže odpredať pozemok poslancovi mestského zastupiteľstva len v prípadoch uvedených v §9a odsek 8 zákona č. 138/1991 Zb. Ing. Bellák má záujem majetkoprávne vysporiadať pozemok, ktorý predchádzajúce generácie užívali a udržiavali ako vlastný. Tento pozemok je tvarom a umiestnením nepoužiteľný pre inú osobu, ako pre vlastníkov priľahlého pozemku (ten je vo vlastníctve rodiny Bellákovej).  Kúpna cena je stanovená vo výške ako pri iných odpredajoch v porovnateľných lokalitách.

ZVEREJNENÉ: 17.07.2012

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o predaj časti parcely registra C č. 455, k. ú. Krupina, predmetom prevodu by bolo cca 17 m2, kúpna cena 13,- Eur/m2, predaj v prospech Vladimíra Gregáňa, Mlynská 2, Krupina. Prevod je v súlade s § 9a odsek 8e) zákona č. 138/1991 Zb.
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že sa jedná o predaj pozemku relatívne nízkej výmery (nie je hospodárne vypracovanie znaleckého posudku) a lokalizácia pozemku, ktorý je prístupný len z pozemku pána Gregáňa respektíve cez areál Strednej odbornej školy, ktorá nemá záujem o túto časť pozemku.  

ZVEREJNENÉ: 11.06.2012

Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o prenájom časti parcely registra C č. 455 o výmere 60 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, KV č. 2952, k. ú. Krupina,  a to v prospech Strednej odbornej školy, J. Jesenského 4/4, Krupina, IČO: 159352 za účelom rozšírenia športového areálu, vybudovania doskočiska, prenájom na dobu neurčitú za symbolické nájomné 1,- Eur/rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že sa jedná o podporu školstva, mládeže, športu.

ZVEREJNENÉ: 30.04.2012

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o predaj časti parcely registra E č. 2518, k. ú. Krupina, predmetom prevodu by bolo 695 m2,  a to 383 m2 kúpna cena 1,- Euro/ m2. Prevod je v súlade s § 9a odsek 1e) zákona č. 138/1991 Zb.

Osobitný zreteľ je odôvodnený neefektívnosťou vypracovania znaleckého posudku, nakoľko táto hodnota by bola nižšia ako je schvaľovaná kúpna cena (jedná sa o poľnohospodársky pôdny fond, lokalita Kopanice). Pozemky sú situované tak, že nie sú vhodné na výstavbu a nie je reálny predaj inej osobe, ako vlastníkom priľahlých pozemkov. Odkúpením si scelia nadobúdatelia pozemok tak, ako ho užívajú a udržiavajú.

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o predaj časti parcely registra C č. 1289/1, podľa užívania časti drevenej stavby postavenej na tejto parcele, a to v prospech Márie Sivákovej, nar. 6.2.1939, trvale bytom 29. augusta 618/13, 963 01 Krupina. Kúpna cena stanovená znaleckým posudkom z porovnateľnej lokality  vo výške  12,- Eur/ m2.

Osobitný zreteľ je odôvodnený dlhodobým užívaním drevenej stavby nachádzajúcej sa na pozemku, ktorá prislúcha k rodinnému domu vo vlastníctve Márie Sivákovej. Prevod je v súlade s § 9a odsek 8e) zákona č. 138/1991 Zb.

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o predaj pozemku, časť parcely registra C č. 1289/1 o výmere cca 64 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorá bude zameraná geometrickým plánom. Odpredaj sa schvaľuje v prospech Adriany Paľovovej, narodenej 7.7.1973, trvale bytom 29. augusta 13, 963 01 Krupina, ktorá je spoluvlastníčkou rodinného domu so s. č. 618 spolu so svojimi maloletými deťmi. Kúpna cena stanovená znaleckým posudkom v porovnateľnej lokalite  vo výške  12,- Eur/ m2.

Osobitný zreteľ je odôvodnený dlhodobým užívaním drevenej stavby nachádzajúcej sa na pozemku, ktorá prislúcha k rodinnému domu so s. č. 618, v spoluvlastníctve Adriany Paľovovej a jej maloletých detí. Prevod je v súlade s § 9a odsek 8e) zákona č. 138/1991 Zb.

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o predaj pozemku, časti parcely registra C č. 2860/1 vedenej Správou katastra Krupina o  celkovej výmere 340118 m2, druh pozemku les, konkrétne novovytvorenej parcely č. 2860/5 o výmere 3175 m2, druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola zameraná geometrickým plánom č. 44476329 – 32/2012, vyhotoveným spoločnosťou GeoSlužby s.r.o., IČO: 44476329, dňa 9.2.2012. Odpredaj v prospech Spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy, Osloboditeľov 66, Košice - Barča 040 17, IČO: 36 574 988. Kúpna cena 2500,- Eur.

Osobitný zreteľ je odôvodnený existenciou dobývacieho priestoru, kameňolomu Hanišberg, ktorý vlastní a vykonáva tu činnosť spoločnosť EUROVIA – Kameňolomy, ktorá požiadala o odkúpenie priľahlého pozemku za účelom rozšírenia plochy na uloženie hmoty depónie. Kúpna cena za pozemok bola určená vo výške podstatne navýšenej oproti cene stanovenej znaleckým posudkom, lesný porast vyťaží mesto prostredníctvom Mestských lesov, s. r .o. Spoločnosť bude hradiť všetky náklyd súvisiace s prevodom, teda aj vyňatie z LPF. Odpredajom sa podporí podnikanie v regióne. Prevod je v súlade s § 9a odsek 8e) zákona č. 138/1991 Zb.

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o predaj pozemku, plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím prislúcha k rodinnému domu vo vlastníctve nadobúdateľa, predkovia nadobúdateľa na pozemku vysadili ovocný sad, nachádza sa na ňom prístupová komunikácia k rodinnému domu konkrétne sa jedná o novovytvorenú  parcelu registra C č. 4867/2 o výmere 490 m2, druh pozemku ostatná plocha, zameranú geometrickým plánom č. 44476329-49/2012, vyhotoveným spoločnosťou GeoSlužby s. r. o., IČO: 44476329. Predaj sa uskutoční v prospech Seleckého Milana, narodeného 26.2.1973, bytom Majerský rad 79, Krupina, za kúpnu cenu 1000,- Eur,  stanovenú podľa znaleckého posudkom č. 104/2012.

Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že by nebolo vhodné predať pozemok nachádzajúci sa medzi miestnou komunikáciou a rodinným domom vo vlastníctve Milana Seleckého inej osobe, pozemok nie je vhodný na výstavbu ďalšieho rodinného domu (nevhodný tvar pozemku a čiastočne je pozemok podmáčaný), na pozemku je umiestnený prístup k rodinnému domu, už predchádzajúce generácie tieto pozemky užívali ako ovocný sad.
Prevod je v súlade s § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb.

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o zámennú zmluvu na základe ktorej sa majetkoprávne vysporiadajú pozemky v súlade s ich reálnym využívaním. Mesto Krupina získa parcelu registra C č. 25/6 o výmere 75 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcu sa pod miestnou komunikáciou a PharmDr. Gyerpál Zsolt, narodený 18.3.1968, bytom Slnečná 2422/28, Krupina, získa parcelu registra C č. 1550/2 o výmere 34 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcu sa pod stavbou v jeho vlastníctve (bezbariérový prístup a schody do budovy vo vlastníctve nadobúdateľa). Prevod je v súlade s § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Zámennou zmluvou sa vysporiadajú pozemky v súlade s ich reálnym využívaním.

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o zámennú zmluvu na základe ktorej sa majetkoprávne vysporiadajú pozemky pod areálom kúpaliska Tepličky, ktoré prešlo delimitáciou v zmysle zákona 138/1991 Zb. do vlastníctva Mesta Krupina bez majetkoprávneho vysporiadania pozemkov. Na základe zámennej zmluvy získa Mesto Krupina do majetku parcely registra E č. 1286/4 o výmere 775 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, č. 1286/3 o výmere 118 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, č. 1283 o výmere 5634 m2, druh pozemku ttp, a č. 1282 o výmere 2239 m2, druh pozemku orná pôda, všetky parcely v k. ú. Krupina,  a to zámenou za časť parcely registra E č. 1788/1, ktorú získa Lazariková Magdaléna rodená Poláková, narodená 10.3.1963, bytom Majerský rad 70, Krupina a novovytvorenú Helcová Magdaléna, rodená Drdolová, narodená 5.5.1930  bytom J.C. Hronského 650/20, Krupina.

Osobitný zreteľ je odôvodnený potrebou vysporiadať pozemky pod areálom kúpaliska. Prevod je v súlade so zákonom 66/2009 Z.z. a s § 9a ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb. 

Mesto Krupina zverejňuje zámer previesť majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o kúpnu zmluvu na základe ktorej budú rozdelené pozemky v lokalite Nad Kltipochom.

Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že každý so spoluvlastníkov odpredá diely v stavebnom pozemku jednému so spoluvlastníkov, ktorý má konkrétny stavebný pozemok vlastniť v podiele 1/1 a zároveň každý so spoluvlastníkov odkúpi diely stavebných pozemkov, ktoré bude vlastniť. Teda nikto nezíska vyššiu výmeru ako doposiaľ vlastnil. Každý zo spoluvlastníkov zároveň vypustí časť výmery pozemkov do miestnej komunikácie,  a to v pomere k celkovému spoluvlastníctvu v lokalite.

Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať majetok spôsobom, schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o nájom pozemku, časti parcely registra E č. 9604/1 o výmere do 80 m2 v prospech Ing. Miloša Slováčika, IČO: 40539652, Kuzmányho 559/3, Krupina. Účel využitia pozemku je vybudovanie spevnenej plochy na pozemku, ktorý bude slúžiť ako odstavná plocha pri prevádzke.

Mesto Krupina zverejňuje zámer postúpiť majetkové právo schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o výkon práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri JAVOR v prospech poľovného združenia JAVOR,  a to na základe zmluvy o užívaní poľovného revíru, ktorej platnosť nastáva dňom nasledujúcim po dni skončenia platnosti doterajšej zmluvy. Zmluva sa uzatvára na obdobie 10 rokov. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výšku náhrady ako 1,3 násobok náhrady vypočítanej v súlade s § 15 zákona 274/2009 Z.z.

Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že mesto nedisponuje poľovnými pozemkami z ktorých by mohlo vytvoriť vlastný poľovný revír, nedisponuje ani 2/3 poľovných pozemkov v poľovnom revíri. Mesto má záujem na zachovaní ľudového poľovníctva v regióne.

Mesto Krupina zverejňuje zámer postúpiť majetkové právo schválením trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, jedná sa o výkon práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri HUBERT Krupina v prospech poľovnej spoločnosti Čabraď,  a to na základe zmluvy o užívaní poľovného revíru, ktorej platnosť nastáva dňom nasledujúcim po dni skončenia platnosti doterajšej zmluvy. Zmluva sa uzatvára na obdobie 10 rokov. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výšku náhrady v súlade s § 15 zákona 274/2009 Z.z.

Osobitný zreteľ je odôvodnený tým, že mesto nedisponuje poľovnými pozemkami z ktorých by mohlo vytvoriť vlastný poľovný revír, nedisponuje ani 2/3 poľovných pozemkov v poľovnom revíri. Zástupcovia poľovnej spoločnosti Čabraď majú zazmluvnený kontrolný balík poľovných pozemkov v poľovnom revíri HUBERT – Krupina. Mesto má záujem na zachovaní ľudového poľovníctva v regióne.

ZVEREJNENÉ: 06.02.2012

1. Prenájom sanitného vozidla VOLKSWAGEN AXD, špz KA 496 AI a sanitného vozidla KIA PREGIO, špz KA 353 AP, v prospech spoločnosti UCB Servis, spol. s r.o., IČO: 35 847 271. Výška nájomného  500,- Eur mesačne, doba nájmu na dobu neurčitú.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Jedná sa o prenájom sanitných vozidiel Volkswagen Transporter, ktoré malo k 21.12.2011 ubehnutých 372.678 km a KIA Pregio 375.620 km. Spoločnosť zamestnáva ľudí z regiónu.

Osobitný zreteľ je tu z dôvodu absencie znaleckého posudku k určeniu výšky nájmu. Momentálne je na trhu množstvo ojazdených sanitných vozidiel, podľa skúseností z predajom sanitných vozidiel v minulom roku, ktorý sa nám nepodarilo zrealizovať vieme, že znalecký posudok by neodrážal potreby trhu a jeho vyhotovenie by bolo neefektívne. Cena bola určená dohodou.

2. prenájom plynárenského zariadenia (STL plynovod PE d 110-111,00 m, OC DN 100 – 21,40m a STL plynovodná prípojka PE d 40 – 34,00m ,  PE d 32 – 48,40m) vo vlastníctve Mesta Krupina, zapísaného v inventárnej karte hmotného majetku pod inventárnym číslom DM200-2000078-C, uloženého na pozemkoch v k.ú. Krupina č. 231, č. 226, č. 225/1, č. 376/1, č. 376/11, 234/6, č. 234/7, č. 234/4. Výška nájomného  352,40 Eur ročne, doba nájmu na dobu neurčitú.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na základe zmluvy je nájomca povinný na vlastné náklady vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnej prevádzky plynárenského zariadenia, najmä údržbu a sledovanie celkového technického stavu plynárenského zariadenia, zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky plynárenského zariadenia v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z. z., odstraňovať poruchy plynárenského zariadenia bez potreby výmeny potrubnej časti plynovodu.

3. uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok, parcelu registra C č. 3239/2 o výmere 248 m2, druh pozemku zastavané plochy, nachádzajúceho sa v lokalite Horné Kopanice, v prospech Poľovníckeho združenia JAVOR, na obdobie do ukončenia platnosti zmluvy o výkone práva poľovníctva, ktorú má uzatvorenú spoločnosť JAVOR, výška nájmu 30,- Eur/rok.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Poľovné združenie JAVOR dňa 8.2.2012 doručilo na MsÚ žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku. Doposiaľ platná zmluva č. 33/2007 bola uzatvorená na 5 rokov, výška nájmu 6,63 Eur/rok. Osobitný zreteľ je odôvodnený malou výmerou pozemku umiestneného v odľahlej časti katastra, náklady za vyhotovenie znaleckého posudku by neboli vzhľadom na predpokladanú výšku nájmu efektívne.

4. priamy predaj
   časti  parcely registra E č. 3914/2, vedenej Správou katastra Krupina na LV č. 4578  o celkovej výmere 6119 m2, konkrétne predmetom predaja sú novovytvorené parcely registra C č. 2087/17 o výmere 74 m2, č. 2087/19 o výmere 21 m2, č. 2087/20 o výmere 38 m2, ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 233/2011 vyhotoviteľa GEO SLUŽBY s.r.o., 962 41 Bzovík 7, odpredaj v prospech Juríčeka Alfréda, narodeného 28.8.1953, bytom I. Krasku 803/55, 963 01 Krupina.  Kúpna cena 14,- Eur/m2.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ je odôvodnený rozmerom pozemku a neefektívnosťou vypracovať znalecký posudok na pozemok, ktorý vieme oceniť porovnaním s iným znaleckým posudkom v tejto lokalite. Jeho pretiahnutý  tvar o šírke 2 m obklopený pozemkami vo vlastníctve žiadateľa neumožňuje jeho predaj inej osobe a nie je ho možné využiť ani pre potreby mesta Krupian, teda znižuje jeho trhovú cenu.

5. zámennú zmluvu v súlade so zákonom 66/2009 Zb. z. na základe ktorej mesto Krupina získa do majetku nasledovné pozemky pod miestnou komunikáciou:

 • novovytvorenú parcelu registra C č. 9244/43 o výmere 21 m2,
 • novovytvorenú parcelu registra C č. 1336/73 o výmere 95 m2,
 • novovytvorenú parcelu registra C č. 1336/74 o výmere 24 m2,
 • novovytvorenú parcelu registra C č. 1336/75 o výmere 33 m2,

zameraných GP č. 194/2011 vyhotoveným geodetickou kanceláriou GEO SLUŽBY dňa 14.2.2012,  a to  zámenou za novovytvorenú parcelu registra C č. 1763/49 o výmere 381 m2 (pozemok nachádzajúci sa v tej istej lokalite v ochrannom pásme plynovej regulačnej stanice, teda pozemok nepoužiteľný na výstavbu).

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Uplatnenie zákona 66/2009 Zb. z.

6. zámennú zmluvu v súlade so zákonom 66/2009 Zb. z. na základe ktorej mesto Krupina získa do majetku nasledovné pozemky pod miestnou komunikáciou:

 • novovytvorenú parcelu registra C č. 9612/4 o výmere  59 m2,
 • novovytvorenú parcelu registra C č. 9614/2 o výmere  6 m2,
 • novovytvorenú parcelu registra C č. 9612/3 o výmere  257 m2,
 • novovytvorenú parcelu registra C č. 6997/9 o výmere  6 m2,

zameraných GP č. 228/2011 vyhotoveným geodetickou kanceláriou GEO SLUŽBY dňa 5.12.2011,  a to  zámenou za novovytvorenú parcelu registra C č. 6722/6 o výmere 61 m2 a parcely registra C č. 6997/8 o výmere 267 m2. (pozemky rovnakej výmery a bonity, ako boli pozemky pred zastavaním miestnou komunikáciou).

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Uplatnenie zákona 66/2009 Zb. z.

ZVEREJNENÉ: 04.01.2012

1. Prevod majetku na základe zámennej zmluvy, ktorou Mesto Krupina prevedie do spoluvlastníctva Fürhofferovej Anny, bytom Štefánika 41, Krupina a Lengyelovej Márie, bytom Kuklovská 495, Karlova - Ves Bratislava časť parcely registra C č. 1763/1, a to zámenou za pozemky pod miestnou komunikáciou, konkrétne za parcelu registra C č. 1336/64 o výmere 235 m2 a za časť parciel registra C č. 1336/1 a č. 1336/1, spolu o výmere cca 70 m2. Zámena sa prevedie v pomere zamieňaných výmer 1:1.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: jedná sa o zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou, ktorá prešla z vlastníctva štátu na Mesto Krupina delimitačným protokolom bez vysporiadanie pozemkov. Zámena je v súlade so zákonom 66/2009 Z. z. Zamieňaný pozemok nie je vhodný na výstavu, nachádza sa v ochrannom pásme regulačnej stanice VTL plynovodu.

2. Prevod majetku na základe kúpnej zmluvy, ktorou Mesto Krupina prevedie v prospech Ing. Jaromíra Macošku a Ing. Andrei Macoškovej, Hviezdoslavova 59, 963 01 Krupina novovytvorenú parcelu registra C č. 1763/48 o výmere 45 m2, druh pozemku záhrada a novovytvorenú parcelu registra C č. 1763/49 o výmere 6 m2, druh pozemku záhrada, zameraných geometrickým plánom č. 44724535 – 5/2011, kúpna cena 13,15 Eur na m2.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: uplatnenie osobitného zreteľa pri tomto priamom predaji je z dôvodu schválenia kúpnej ceny bez doloženia znaleckého posudku (na základe porovnania so znaleckým posudkom na inú parcelu v tejto lokalite) vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o pozemok v tvare a výmere, ktorý nie je použiteľný pre inú osobu.

3. Prevod majetku na základe zámennej zmluvy, ktorou Mesto Krupina prevedie v prospech Stanislava Šuhajdu, bytom M. R. Štefánika 39, 963 01 Krupina, časť parcely registra E č. 1788/2 v lokalite Briač o výmere cca 400 m2, druh pozemku ostatná plocha, a to zámenou za časť parcely registra C č. 6938, k.ú. Krupina.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: jedná sa o zámenu na základe ktorej získa mesto Krupina ochranné pásmo okolo miestnej komunikácie zámenou za pozemok priľahlý k pozemkom vo vlastníctve pána Šuhajdu. Zamieňaný pozemok nie je účelné odpredať inej osobe a nie je ani účelné, aby zostal vo vlastníctve mesta, pozemok sa nachádza v extraviláne a vlastník priľahlého pozemku ho udržiava. Keďže nepôjde o zámenu 1:1, žiadateľ doplatí rozdiel výmer.Súvisiace odkazy: Predaj majetku, Prevod a prechod majetku, Zámer prenájmu majetku, Obchodná verejná súťaž,
midle_bottom


side_bottom