Smernica o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 6016                tlačiť článok  Tlač

Smernica o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

MESTO Krupina, 963 01 Krupina, Svätotrojičné nám. 4/4

Smernica č. 2/2012

o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

Od 1.1.2012 platí zákon č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

I.

Úvodné ustanovenia

1. Účelom tejto smernice je stanoviť jednotný postup pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr Mesta Krupina na webovej stránke mesta www.krupina.sk.

2. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Mesta Krupina.

3. Ust. § 5 – § 5b infozákona uvádza povinné zverejňovanie informácií, ktoré môžeme rozdeliť do 4 kategórií:

a) Všeobecné § 5 ods. 1

b) Špeciálne § 5 ods. 2

c) Majetkové § 5 ods. 6

d) Zmluvy, objednávky, faktúry - § 5a – 5b

Všeobecné 

 • spôsob, ktorým boli povinné osoby zriadené, ich právomoci, kompetencie a organizačnú štruktúru,
 • miesto, čas a spôsob akým u povinnej osoby možno získavať informácie na žiadosť,
 • informácie o tom, kde je možné podať žiadosť, návrh, podnet a sťažnosť a tiež údaje o tom, kde, kedy a ako je možné podať opravný prostriedok,
 • postup, ktorý musia povinné osoby dodržiavať pri vybavovaní žiadosti a lehotu, v rámci ktorej musia rozhodnúť,
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk,
 • sadzobník správnych poplatkov a sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Špeciálne – samospráva

 • termíny zasadnutí zastupiteľstva a komisií a návrh ich programu
 • zápisnice z verejných schôdzí,
 • texty predložených návrh VZN,
 • texty schválených VZN do troch dní
 • údaje o dochádzke poslancov na zastupiteľstvo a komisie do 3 dní,
 • menné výpisy o hlasovaní.

Majetkové

 • popis majetkového transferu akejkoľvek nehnuteľnosti, resp. hnuteľnej veci nad 20-násobok minimálnej mzdy, ktorú povinná osoba previedla na súkromnú osobu, a to: 1. označenie veci, 2. dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva, 3. právny titul a 4. identifikácia nadobúdateľa.

Zmluvy, objednávky, faktúry, bližší postup upravený v nasledujúcich ustanoveniach tejto smernice.

II.

Povinne zverejňovaná zmluva

1. Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzavrelo Mesto Krupina bez ohľadu na predmet či hodnotu po 1. januári 2011a ktorá sa týka verejných financií, resp. verejného majetku, t.j. majetku mesta Krupina, ktorý sa získal za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom mesta a nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.[1]

2. Za povinne zverejňovanú zmluvu sa považuje zmluva podľa bodu 1 tohto článku Smernice uzavretá po 1. januári 2011.

3. Za povinne zverejňovanú zmluvu sa na účely tejto Smernice považuje každá zmluva, ktorú uzatvorilo mesto Krupina a ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 1 a 2 tohto článku Smernice. Za povinne zverejňovanú zmluvu sa na účely tejto Smernice považuje aj dodatok uzatvorený k povinne zverejňovanej zmluve.

4. Povinne zverejňovanou zmluvou nie je pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a ďalšie zmluvy uvedené v § 5a ods. 5 info zákona.

5. Ak zmluva nie je zverejnená do troch mesiacov odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

III.

Nezverejňované údaje a zmluvy

1. Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa zákona [2] nesprístupňuje (napr. osobné údaje), sa nezverejňuje.

2. Nezverejňujú sa údaje v zmluvách chránené podľa osobitných zákonov.

3. Informácie označené ako dôverné[3] v zmluve, ktorá sa má zverejniť podľa zákona[4], sa nepovažujú za dôverné, t.j. je potrebné ich zverejniť.

4. Zverejniť sa nemusia časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory.

5. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou, spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť. Pri takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť.

6. Povinne zverejňovanými zmluvami nie sú zmluvy uvedené v § 5a ods. 5 info zákona, z toho pre mesto prichádzajúce do úvahy

 • pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 • o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby,
 • zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie

IV.

Účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy

1. Povinne zverejňovaná zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi (ak ju napr. zverejní iná zmluvná strana), pre účinnosť zmluvy je rozhodujúce jej prvé zverejnenie.

3. Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení.

4. Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia. Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.

5. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

V.

Postup pri zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv

1. Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je mesto Krupina sa zverejňuje na webovom sídle mesta Krupina, a to spravidla do 5 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia.

2. Za predloženie zmluvy k včasnému zverejneniu zodpovedá vedúci zamestnanec príslušného oddelenia, v ktorého náplni práce je zabezpečenie zmluvných vzťahov. Zmluvu zodpovedný vedúci zamestnanec predkladá spravidla do 5 dní odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami naskenovanú zamestnancovi zodpovednému za webovú stránku mesta.

3. Zverejnenie na webovej stránke mesta vykonáva pracovník zodpovedný za webovú stránku mesta.

4. Pri zverejňovaní zmluvy je zamestnanec vykonávajúci zverejnenie zmluvy povinný zabezpečiť súlad zverejňovanej zmluvy so skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona[5] nesprístupňuje.

5. Bezodkladne po zverejnení zmluvy na webovom sídle mesta vedúci príslušného oddelenia, ktorého sa zmluva týka, vyznačí v pravom hornom okraji zmluvy deň zverejnenia a účinnosť zmluvy, vrátane podpisu zamestnanca. Jedno vyhotovenie zmluvy predloží do registra zmlúv mesta v listinnej podobe (ekonomické oddelenie) a ďalšie vyhotovenie založí v príslušnom spise pre pracovnú potrebu príslušného oddelenia. Potrebný počet vyhotovení zmluvy zašle zmluvnej strane, prípadne zmluvným stranám.

6. Každý vedúci oddelenia MsÚ do 5 dní odo dňa účinnosti tejto smernice preverí doterajšie zverejnené zmluvy týkajúce sa jeho oddelenia, v prípade nezrovnalostí s ustanoveniami tejto smernice bezodkladne zosúladí existujúci stav so smernicou.

7. Prednosta MsÚ dbá na dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a vyžaduje od zodpovedných zamestnancov včasné zabezpečovanie povinností v zmysle zákona a tejto smernice, v opačnom prípade predkladá zistenia primátorovi mesta.

VI.

Zverejňovanie objednávok tovarov a služieb a faktúr

1. Za povinne zverejňovanú objednávku tovarov a služieb sa považuje objednávka tovarov a služieb vyhotovená po 1. januári 2011

2. Za povinne zverejňovanú faktúru sa považuje faktúra za tovary a služby doručená alebo zaplatená po 1. januári 2011.

3. Vedúci oddelenia po podpise objednávky zodpovedným zamestnancom predloží zamestnancovi zodpovednému za zverejňovanie na webovom sídle mesta Krupina objednávky tovarov a služieb raz za týždeň tak, aby bola zachovaná povinnosť zverejnenia objednávok do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktoránadobudla účinnosť podľa zákona.[6] Tieto objednávky nie je potrebné zverejňovať.

4. Ekonomický úsek MsÚ zverejní na webovom sídle mesta faktúry na tovary a služby raz mesačne tak, aby bola zachovaná povinnosť zverejnenia faktúr najneskôr do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Povinné zverejňovanie faktúr - rok 2011:

 • do 30.4.2011 všetky, od 1.5.2011 len od sumy 1.000,- € (bez DPH),
 • od 1.1.2012 už len štrukturované metaúdaje, avšak o všetkých objednávkach a faktúrach.

5. Doba zverejnenia – nepretržite počas 5 rokov.

VII.

Objednávky

Mesto Krupina zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác:

a) identifikačný údaj objednávky, ak mesto vedie číselník objednávok

b) popis objednaného plnenia,

c) celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená v objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

d) identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

e) dátum vyhotovenia objednávky,

f) identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: - meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresu trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, IČO, ak ho má pridelené,

g) údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala – meno a priezvisko FO, funkcia FO, ak takáto funkcia existuje.

Údaje mesto nezverejní, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona

VIII.

Faktúry

Mesto Krupina zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce:

a) identifikačný údaj faktúry, ak mesto vedie číselník faktúr,

b) popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,

c) celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

d) identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

e) identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,

f) dátum doručenia faktúry,

g) identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia – meno a priezvisko FO, obchodné meno FO-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, adresu trvalého pobytu FO, miesto podnikania FO-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, IČO, ak ho má dodávateľ plnenia pridelené.

Povinnosť zverejňovať údaje podľa čl. VII. a VIII. tejto smernice sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. povinne zverejňovanou zmluvou.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.3.2012.

2. Vedúci jednotlivých oddelení MsÚ sú povinní oboznámiť sa s obsahom zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov a tejto smernice, a zároveň sú povinní oboznámiť s obsahom tejto smernice i svojich podriadených zamestnancov.

V Krupine, dňa 1.3.2012.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


[1] § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

[2] Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

[3] § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

[4] Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

[5] Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

[6] Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisovSúvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom