Smernica o poskytovaní jednorazového finančného príspevku 2007
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 5057                tlačiť článok  Tlač

Smernica o poskytovaní jednorazového finančného príspevku 2007

Mesto Krupina
Svätotrojičné nám. 4/4 963 01 KRUPINA

SMERNICA

č. 1

o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Krupina pre rok 2007

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia1. Táto smernica upravuje postup pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov osobitným skupinám obyvateľov mesta Krupina v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rozpočtový rok 2007.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia1. Predmetom úpravy podľa tejto smernice je poskytovanie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa

2. Finančné príspevky podľa ods. 1 sa poskytujú výlučne za splnenia podmienok ustanovených touto smernicou.

3. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Článok 31. Jednorazový príspevok na podporu rodičov pri narodení dieťaťa sa poskytuje za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností.

2. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa patrí rodičom za splnenia podmienok:

a) narodenie dieťaťa,

b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta,

c) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov

d) ani žiadne ďalšie dieťa ktoréhokoľvek z rodičov nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,

e) poberatelia majú vyrovnané záväzky voči mestu Krupina

3. Postup pri poskytnutí príspevku:

a) Referát evidencie obyvateľstva MsÚ uzavrie získané údaje o narodeniach detí za príslušný kalendárny mesiac najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a vystaví rozhodnutia o pridelení finančného príspevku,

b) Pracovník zodpovedný za obrady ZPOZ doručí oprávneným príjemcom oznámenie o mieste a čase konania slávnostného obradu uvítania detí v meste a odovzdania prezentnej formy príspevku formou symbolického finančného poukazu,

c) slávnostný obrad sa bude uskutočňovať v termínoch určených primátorom mesta v závislosti od počtu oprávnených príjemcov

d) primátor mesta, resp. ním poverená osoba vykoná slávnostný úkon uvítania detí a úkon slávnostného odovzdania príspevku formou symbolického finančného poukazu a rozhodnutia o pridelení finančného príspevku,

e) oprávnenému príjemcovi patrí príspevok aj v prípade, že sa nezúčastní slávnostného obradu. V takomto prípade sa odovzdanie finančného poukazu a rozhodnutia o pridelení finančného príspevku uskutoční podľa pokynov primátora mesta. Nárok na príspevok zaniká uplynutím tretieho mesiaca po uskutočnení slávnostného obradu uvítania detí, na ktorý boli rodičia pozvaní. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty nárok na príspevok rodičom v zmysle tejto smernice zaniká.

f) rodičia ako zákonní zástupcovia dieťaťa si na základe rozhodnutia o pridelení finančného príspevku prevezmú finančný príspevok v pobočke Slovenská sporitelňa, a.s. Krupina podľa podmienok uvedených v zmluve o spolupráci medzi mestom Krupina a Slovenskou sporiteľňou a.s.

4. Príspevok rodičom na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí za každé dieťa.

5. V prípade, že nemajú obidvaja rodičia trvalý pobyt na území mesta Krupina, príspevok patrí len jednému z rodičov a to tomu, ktorý má trvalý pobyt na území mesta.

6. Výška príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa je 3.000,- Sk.

Článok 4
Záverečné ustanovenia


1. Poskytovanie príspevkov podľa tejto smernice sa vzťahuje výlučne na príjemcov, ktorí splnili podmienky na poskytnutie príspevku počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

2. Na poskytovanie finančných príspevkov podľa tejto smernice sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Článok 5
Účinnosť


Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2007.

V Krupine dňa 28.3.2007

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta KrupinaSúvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom