Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2016
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 6272                tlačiť článok  Tlač

Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany 2016

Prvý december sa postupne stáva tradíciou v oslavách národného dňa tiesňovej linky 112.

Prvý december sa postupne stáva tradíciou v oslavách národného dňa tiesňovej linky 112. V tento deň už po štvrtý krát Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR vyhlasuje výtvarnú súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Témou tohto ročníka je „Záchranár civilnej ochrany – môj kamarát“.

 

 Cieľmi súťaže sú:

a) priblížiť deťom hravou formou, rôznorodými umeleckými technikami a formami tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ich ďalšieho využitia v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa

b) motivovať k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času,

c) vytvárať pre školy, školské zariadenia a pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu obohateného o atraktívne prvky vo vzťahu k prierezovej téme Ochrana života a zdravia v rámci štátnych vzdelávacích programov.

Súťaž sa v tomto roku uskutočnila na základe nového organizačného poriadku, ktorý je zaregistrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V organizačnom poriadku je stanovený spôsob realizácie, organizačné, finančné a materiálne zabezpečenie ako okresného tak i národného kola.

Vychádzajúc z praxe predchádzajúcich ročníkov, tento rok dostali okresné úrady mandát osloviť okruh detí a žiakov počnúc materskými škôlkami, prvým a druhým stupňom základných škôl, špeciálnymi základnými školami až po umelecké školy. Novinkou bola kategória najlepšia práca zo všetkých kategórií.

Dôležitým princípom bol spôsob hodnotenia prác podľa kréda „deti deťom“, a tak podľa propozícií súťaže boli práve deti aj porotcami a hodnotili výtvarné práce svojich rovesníkov. Deti mohli pri tvorbe svoj pohľad vyjadriť nielen namaľovaním či kresbou na výkres, ale mohli vytvoriť priestorové dielo, vymodelovať figúrky z textílií, dreva, či iných materiálov, vytvoriť maľovánky, plagáty, pexeso, leporelo, návrhy kostýmov a podobne.

Okresný úrad Krupina, odbor krízového riadenia pripravil propozície pre okresné kolo súťaže, odoslal ich na všetky školy v regióne a opäť s napätím sledoval aký bude záujem detí na školách. Môžeme povedať, že aj tento rok bol záujem škôl veľký, prihlásilo sa 28 prác z desiatich škôl v okrese. Výtvarné práce spolu s prihláškami nám väčšinou osobne prinášali jednotlivé školy: Materská škola na ulici Malinovského v Krupine, Súkromná materská škola v Krupine, Základná škola E. M. Šoltésovej v Krupine, Spojená Základná škola s materskou školou Dudince, Spojená škola - ZUŠ Dudince, Základná škola s materskou školou Senohrad, Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, spolu so špeciálnymi triedami, Základná umelecká škola Hontianske Moravce pri ZŠ s MŠ, Špeciálna základná škola v Krupine.

Vyhodnotenie výtvarných prác detskou komisiou sa uskutočnilo dňa 24.11.2016 na Okresnom úrade Krupina. Žiaci hodnotili prihlásené práce, ktoré boli všetky vystavené podľa jednotlivých kategórií stanovených v propozíciách. Vyhodnocovanie a posudzovanie výtvarných prác bolo veľmi náročné, pretože všetky výkresy boli krásne namaľované, či figúrky boli pekne spracované. Ale hodnotil sa nápad a tvorivé spracovanie podľa zadanej témy.

Po spracovaní výsledkov sa dňa 1. decembra 2016 v zasadačke Mestského úradu Krupina uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení Okresného kola súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Zúčastnili sa ho deti a žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách, riaditelia škôl, pedagogický dozor a rodičia.

Najlepšie práce (prvé miesta v jednotlivých kategóriách) postúpili do národného kola, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2017 v školskom zariadení v okrese Bytča.

Postúpili víťazi jednotlivých kategórií s umiestnením na 1. miestach nasledovne:

1. kategória deti z materských škôl:

Spoločná práca výtvarného krúžku - Súkromná MŠ Krupina

2. kategória žiaci I. stupňa základných škôl:

Hana Hybská - ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina

3. kategória žiaci II. stupňa základných škôl:

Tatiana Šebianová - ZŠ s MŠ Senohrad

4. kategória žiaci špeciálnych základných škôl:

Michaela Oláhová - ZŠ s MŠ Hontianske Moravce - špec. trieda

5. kategória žiaci základných umeleckých škôl:

Tibor Stískal - Spojená ZŠ s MŠ ZUŠ Dudince

6. najlepšia práca zo všetkých kategórií:

Hana Hybská - ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina

Za svoju aktívnu účasť a víťazstvo na 1., 2. a 3. mieste v okresnom kole boli žiaci ocenení a získali okrem diplomu aj vecné ceny, ktoré ich iste potešia a budú inšpirovať k ďalšej tvorivej činnosti.

Výsledková listina Okresného kola súťaže a fotodokumentácia víťazných prác bude uložená na webovej stránke Okresného úradu Krupina: http://www.minv.sk/?okresny-urad-krupina.

A tak na záver nám ostáva s radosťou hodnotiť priebeh okresného kola tohtoročnej výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ v našom okrese. Poďakovať sa všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu súťaže, predovšetkým deťom, ktoré sa prihlásili do súťaže, riaditeľom škôl a učiteľom za spoluprácu pri organizovaní súťaže, mestským a obecným úradom, ktoré podporujú školy v svojich mestách a obciach. Osobitne ďakujeme pánovi primátorovi Ing. Radoslavovi Vazanovi za podporu a poskytnutie priestorov v zasadačke Mestského úradu Krupina.

Skončilo sa okresné kolo výtvarnej súťaže, ktorá mala za cieľ zapojením fantázie a tvorivosti priblížiť deťom náročnú oblasť - civilnú ochranu obyvateľstva s prepojením na tiesňovú linku 112. Tešíme sa na výsledky národného kola a veríme že naše výtvarné práce sa umiestnia čo najlepšie. Budeme Vás informovať.

Ing. Dáša Oppová
Okresný úrad Krupina - Odbor krízového riadeniaSúvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom