• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

Zoznam platných VZN

Rok 2018
1/2018 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
2/2018 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Krupina

Rok 2017
1/2017 VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v neziskovej organizácii SVETLO Krupina, n.o., 963 01 Krupina, ul. 29. augusta č. 630/25
2/2017 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krupina
3/2017 VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
4/2017 VZN - ÚPN mesta Krupina - Zmeny a doplnky č. 11
5/2017 VZN ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mesta Krupina
6/2017 VZN o miestnych daniach
7/2017 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2018
Dodatok č. 1/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
Dodatok č. 2/2017 Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina
Dodatok č. 4/2017 Dodatok č. 4 k VZN Mesta Krupina č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
Dodatok č.1/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017
Dodatok č.2/2017 Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017

Rok 2016
01/2016 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina.
02/2016 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
04/2016 VZN o dani z nehnuteľnosti
05/2016 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
06/2016 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2017
Dodatok č. 1/2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina
Dodatok č. 3/2016 Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina č. 1/2015
Dodatok č.1/2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Krupina

Rok 2015
01/2015 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
02/2015 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
03/2015 VZN o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina
08/2015 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Krupina
09/2015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2016
Dodatok/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina
Dodatok 1/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk
Dodatok č. 1/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina
Dodatok č. 2/2015 Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina

Rok 2014
04/2014 VZN o zriadení Mestskej polície
08/2014 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
09/2014 VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina
10/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Krupina
11/2014 VZN, ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Mesta Krupina

Rok 2013
03/2013 VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
04/2013 VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Krupina
05/2013 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina
06/2013 VZN Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina

Rok 2012
02/2012 VZN o Kronike mesta Krupina
05/2012 VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina

Rok 2011
--/2011 Štatút mesta Krupina
03/2011 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina
04/2011 VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu
08/2011 VZN o o pamätihodnostiach Mesta Krupina

Rok 2010
01/2010 VZN o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina
05/2010 VZN o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území Mesta KRUPINA
08/2010 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina

Rok 2009
02/2009 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
05/2009 VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, obchodnopredajných a iných verejne

Rok 2008
05/2008 VZN ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Krupina

Rok 2007
03/2007 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť doplnku a zmeny č. 2 k územnému plánu mesta Krupina

Rok 2006
02/2006 VZN o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Krupina na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
07/2006 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť doplnku a zmeny č. 1 k Územnému plánu Mesta Krupina

Rok 2005
02/2005 VZN o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov vo vlastníctve mesta
06/2005 VZN o školskom obvode pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina

Rok 2004
01/2004 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Krupina
11/2004 VZN o pravidlách kontrolnej činnosti

Rok 2003
02/2003 VZN o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí
03/2003 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia

Rok 2002
06/2002 VZN o trhovom poriadku pre trhovisko na Svätotrojičnom námestí č. 19/19 v Krupine
10/2002 VZN o ustanovení názvu ulice
midle_bottom


side_bottom