Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 521974                tlačiť článok  Tlač

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Zvolen
Pracovisko: Krupina


Riaditeľka CPPaP: Mgr. Eva Mrenicová
Adresa: Svätotrojičné námestie 20, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 12 493
e-mail: ppp()stonline.sk.sk
cpppka()stonline.sk.sk

Cieľom poradne je poskytovať komplexnú odbornú psychologickú, výchovno - poradenskú a preventívnu starostlivosť pre deti a mládež v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu.

V oblasti poradenstva v osobnostnom vývine je cieľom diagnostikovanie charakteru a príčin porúch správania a vypracovanie konkrétnych návrhov na individuálny prístup ku klientovi v rodine a v škole.

V oblasti poradenstva vo vzdelávacom vývine je cieľom diagnostikovanie charakteru príčin školskej neúspešnosti, vypracovanie návrhu na správne zaradenie, preradenie klienta, prípadne návrh na individuálnu integráciu. V tejto oblasti možno konštatovať veľmi kvalitné služby poskytované našim klientom zamerané na priamu pomoc korekciou, reedukáciou a stimulačnými a rozvíjajúcimi programami pre deti školského a predškolského veku formu individuálnej a skupinovej činnosti.

V oblasti poradenstva v profesijnom vývine ide o zosúladenie študijných a profesijných ašpirácií klientov s ich kognitívnymi a osobnostnými predpokladmi k adekvátnej voľbe povolania. Táto oblasť je zabezpečovaná v spolupráci s výchovnými poradcami na školách a rodičmi detí.

Oblasť činnosti primárnej prevencie sociálno - patologických javov je zameraná na potláčanie a vylučovanie škodlivých faktorov, posilňovanie adaptačných schopností a odolností voči rizikovým faktorom.


Súvisiace odkazy: Materské školy, Základné školy, Stredné školy, Domček - Centrum voľného času,
midle_bottom


side_bottom