Hlavný kontrolór
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2009590                tlačiť článok  Tlač

Hlavný kontrolór

Ing. Adrián Macko Ing. Adrián MACKO
hlavný kontrolór mesta

tel.:
045 55 50 388
mobil: 0903 252 086
e-mail: kontrolor()krupina.sk

 • hlavný kontrolór mesta Krupina (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov mesta Krupina (ďalej len mesto)
 • hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených mestom, iného zamestnanca mesta
 • hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a platia pre neho príslušné práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

 • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Krupina
 • Kontrola právnických osôb založených mestom Krupina, právnických osôb s majetkovou účasťou mesta a právnických osôb, v ktorých je mesto spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek mestského zastupiteľstva
 • Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu mesta
 • Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií mestského úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom
 • Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených mestom s ich zriaďovacími a zakladacími listinami
 • Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v meste, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám
 • Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva mestskými orgánmi v súčinnosti s prednostom mestského úradu


Súvisiace odkazy: Základné údaje, Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Smernice, Mestská rada, Komisie pri MsZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Poslanci MsZ, Rokovací poriadok MsZ, Štatút mesta Krupina, Legislatíva, Zasadnutia MsZ, Rozpočet mesta, Záverečný účet mesta, Zásady odmeňovania poslancov, Výročné správy, Rokovací poriadok komisií, Zástupca primátora mesta, Zásady Mesta Krupina,
midle_bottom


side_bottom