E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

VZN č. 14/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Krupina č. 7/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Krupina

HORE