E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Výzva primátora mesta Krupina

Mesto Krupina zastúpené Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta týmto vyzýva obyvateľov mestských častí a ulíc s individuálnou bytovou výstavbou – rodinnými domami, prioritne ulice: Tehelná, Horná, Nad Kotlom, Starohorská, Bottova, Slnečná, Ivana Krasku a mestských častí s hromadnou bytovou výstavbou – bytové domy na uliciach Majerský rad, Malinovského ulica, Jesenského ulica, Železničná ulica, Ulica M.R. Štefánika, Špitzerova ulica, Školská ulica, Mlynská ulica a ulica Fraňa Kráľa, ktorí sú zároveň vlastníkmi alebo užívateľmi motorových vozidiel, aby tieto neparkovali na verejných priestranstvách (miestnych komunikáciách a chodníkoch) a tým obmedzovali, prípadne úplne zamedzovali vykonávanie zimnej údržby. Na parkovanie motorových vozidiel sú ich vlastníci povinní v maximálnej možnej miere využívať dvorové časti rodinných domov alebo parkoviská riadne označené príslušnou dopravnou značkou.

V prípade nerešpektovania týchto pokynov je potrebné brať na vedomie, že za prípadné škody vzniknuté na zaparkovaných motorových vozidlách v súvislosti s vykonávaním zimnej údržby nebude zodpovedať Mesto Krupina, ani vykonávateľ zimnej údržby a samotné „nezákonné“ parkovanie bude pravidelne kontrolované Mestskou políciou a riešené v priestupkovom konaní.

Ďakujeme za porozumenie.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE