E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Výzva na zasielanie návrhov na ocenenie osobností

    Vážení obyvatelia mesta Krupina,

Primátor mesta Krupina a Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri Mestskom zastupiteľstve v Krupine si Vás dovoľujú vyzvať na

zasielanie návrhov na ocenenie osobností:

Cena mesta Krupina

a

Cena primátora mesta Krupina

(prípadne ďalšie ocenenia).

Navrhované by mali byť osobnosti z kultúrneho, spoločenského, športového, hospodárskeho a vedeckého života, t.j. ocenenia za zásluhy o rozvoj spoločnosti, vedy, kultúry, športu, hospodárstva a za celkový prínos týkajúci sa rozvoja mesta Krupina, prípadne ocenenia, dotýkajúce sa rodákov mesta.

V návrhu je potrebné uviesť:

  • stručné životopisné údaje oceneného
  • kontakt a zdôvodnenie, prečo je konkrétna osobnosť navrhovaná


Návrhy posielajte najneskôr do 2. apríla 2020 na adresu:

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

alebo elektronickou poštou na mailovú adresu:

krupina@krupina.sk

Návrhy budú následne posúdené Komisiou pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine a primátorom mesta Krupina.

Komisia môže rokovať aj o návrhoch, ktoré budú doručené aj v deň prerokovávania všetkých návrhov podaných v podateľni MsÚ, alebo mailom či ústne prostredníctvom poslancov MsZ a členov komisie.

Pri navrhovaní ocenených osobností je potrebné postupovať v zmysle Štatútu mesta Krupina, ktorý je dostupný na mestskom úrade a na webovej stránke mesta (www.krupina.sk) - https://www.krupina.sk/statut-mesta-krupina


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina


Mgr. Michal Strelec
predseda KŠMKŠaVP


HORE