Územný plán mesta

Základným dôvodom obstarania ÚPD boli rozvojové trendy v území, ktoré preukazovali neustály nárast záujmu o intenzívnejšie využívanie priestorov lazníckeho osídlenia pri pokrývaní potrieb bývania a rozvoja výroby a služieb mimo kompaktne zastavaného územia mesta Krupiny. Predmetná územnoplánovacia dokumentácia je spracovaná v rozsahu celého katastrálneho územia mesta Krupina a bude slúžiť pre organizáciu výstavby mimo kompaktne zastavaného územia mesta Krupina. Súčasťou návrhu zmeny a doplnku č.3 ÚPN mesta Krupina, objednaným na základe uznesenie mestského zastupitelstva č. 34/2007 - MsZ z 9.2.2007, bolo zabezpečiť v lokalite Nemcove zeme, zmenu funčných plôch bývania HBV a občianskej vybavenosti na plochy IBV.

Zmena a doplnok č. 3 k ÚPN mesta Krupina, je spracovaný po predbežnom overení ťažiskových lokalít urbanistickou štúdiou. Obstarávateľ ÚPD: Mesto Krupina /v súlade s § 4 odst.2 stavebného zákona/ Spracovateľ ÚPD: TRIA-projekčný ateliér, Ing.arch. Peter Valkovič

Hlavným cieľom riešenia je na základe súčasného stavu územno-technických podmienok mesta Krupiny a na základe pripravených prípadne uvažovaných zámerov, navrhnúť základné rozvojové smery a formy ich technického zabezpečenia v časti lazníckeho osídlenia a vyhotovenie základnej analýzy riešeného územia pre overenie kapacitných možností vymedzeného územia a technických potrieb navrhovanej zástavby.

Po zhodnotení technických možností a ich variantných riešení sa získa podklad pre organizáciu výstavby v území zameraný dielčie ciele riešenia:

Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu.

Územný plán mesta Krupina v stupni návrh vypracoval v roku 2003 Architektonický ateliér TRIA - Architektonický ateliér Ing. arch. Petra Valkoviča Banská Bystrica v spolupráci so špecialistami jednotlivých profesií technickej infraštruktúry dopravy a poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

V súčasnosti platný ÚPN mesta Krupiny bol schválený uznesením č. 4/2004 a vyhlásený VZN č. 1/2004 dňa: 28.1.2004. Územný plán poskytuje dostatočné podklady na zabezpečovanie prípravy a realizácie rozvojových zámerov v pôvodne riešenom rozsahu.

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Územný plán mesta Krupina11 308 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 0339 648 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 041 754 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 0513 501 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 0617 249 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 0712 094 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 091 563 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 102 740 kB [pdf]
  Územný plán mesta Krupina - zmeny a doplnky č. 112 332 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.