Štatút mesta Krupina

ŠTATÚT MESTA KRUPINA

Preambula

Mestské zastupiteľstvo mesta Krupina, vychádzajúc zo samostatnej pôsobnosti danej článkom 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 24 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento "Štatút mesta Krupina"

PRVÁ HLAVA

§ 1

Úvodné ustanovenie

Štatút mesta KRUPINA upravuje postavenie a pôsobnosť mesta KRUPINA (ďalej len "mesto"), orgány mesta a ich pôsobnosť, symboly mesta a ocenenia mesta.

§ 2

Postavenie a pôsobnosť mesta

1. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt

2. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami

3. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy 1)

4. Mesto má právo združovať sa s inými mestami alebo obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu

§ 3

Územie mesta

1. Územie mesta je územný celok, ktoré tvorí jedno katastrálne územie, ktoré sa ďalej člení na lokality

2. Mesto zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo zlučuje s iným mestom alebo obcou vláda nariadením. Rozhodnúť o tom možno iba so súhlasom mesta a na základe stanoviska Obvodného úradu v Banskej Bystrici.

3. O inej zmene územia mesta ako v odseku 2 tohto článku rozhoduje so súhlasom mesta Obvodný úrad Banská Bystrica. ak osobitný zákon neustanovuje inak 2)

4. Mesto sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov; názvy určuje a mení mesto nariadením, pričom prihliada na históriu mesta, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Názvy ulíc tvoria prílohu tohto štatútu

§ 4

Obyvatelia mesta

1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt 3)

2. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:

3. Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc orgánom mesta. V súvislosti s tým je povinný:

4. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc

5. Na samospráve mesta, okrem práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy mesta a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta, má právo podieľať sa aj ten, kto:

§ 5

Samospráva mesta

1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta:

3. Mesto pri výkone samosprávy najmä:

4. Ak osobitný zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta

5. Mesto spolupracuje v záujme svojho rozvoja s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v meste

§ 6

Vzťah mesta a štátu

1. Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na mesto štát poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky. Rozsah prenesenej pôsobnosti je vymedzený zákonom č. 416/2002 Z.z.

2. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa osobitných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy

3. Mesto podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi 10)

4. V záujme plnenia úloh mesto spolupracuje s orgánmi štátu. Orgány štátu poskytujú mestu pomoc v odborných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Mesto poskytuje orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi

5. Mesto poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre štátny orgán, ktorý má na jeho území sídlo alebo pracovisko

§ 7

Všeobecne záväzné nariadenia mesta

1. Mesto môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy (ďalej len “samosprávne VZN”) a všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh štátnej správy (ďalej len “správne VZN”)

2. Samosprávnym VZN mesto uplatňuje svoju samostatnú legislatívnu pôsobnosť. Na vydanie samosprávneho VZN nie je potrebné osobitné splnomocnenie uvedené v zákone. Samosprávne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom

3. Správnym VZN mesto uplatňuje prenesenú pôsobnosť na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Správne VZN nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

4. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v meste najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia

5. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v meste je podmienkou jeho platnosti

6. Nariadenia sú každému prístupné na Mestskom úrade v Krupine (ďalej len “mestský úrad”) a zverejňujú sa aj na internetovej stránke mesta

§ 8

Financovanie mesta

1. Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami v rozsahu podľa osobitných predpisov sú: o príjmy z majetku mesta a z majetku prenechaného mestu do užívania (nájmu) o výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov o podiely na daniach v správe štátu o výnosy z pokút uložených za priestupky o iné príjmy

2. Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimo rozpočtových peňažných fondov.

3. Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov

4. Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami

5. Mesto si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimo rozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel

§ 9

Rozpočet mesta

1. Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

2. Rozpočet mesta obsahuje príjmy a výdavky spojené s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.

3. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v meste a na internetovej stránke mesta, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

4. Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimo rozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.

5. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona 11). Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor 12). Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom 13)

6. Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimo rozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon 13)

7. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta. Záverečný účet schvaľuje mestské zastupiteľstvo do 30.4. nasledujúceho roka 8. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť dobrovoľnú verejnú zbierku 14).

§ 10

Majetok mesta

1. Majetkom mesta sú veci vo vlastníctve mesta a majetkové práva mesta. Majetkom mesta sú veci a majetkové práva, ktoré mesto nadobudlo na základe osobitného zákona 15) a ďalšie veci a majetkové práva, ktoré mesto získava v rámci svojej činnosti a pri hospodárení s vlastným majetkom.

2. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.

3. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

4. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.

5. Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.

6. Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon 15).

§ 11

Hospodárenie s majetkom mesta

1. Orgány mesta a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom mesta a s majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený, v prospech rozvoja mesta a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2. Orgány mesta a organizácie sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä: o udržiavať a užívať majetok o chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím o používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi o viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

3. Hospodárenie s majetkom mesta upravujú zásady, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

4. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie 16), ktorú zriadilo podľa osobitného zákona 17). Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

5. Pod správou mestského majetku sa rozumie oprávnenie majetok mesta držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s osobitným zákonom 18) a so zásadami o nakladaní s majetkom mesta.

6. Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu. 19)

7. Evidenciu o stave a pohybe majetku mesta vedie mestský úrad.

DRUHÁ HLAVA

ORGÁNY MESTA

§ 12

1. Orgánmi mesta sú: o mestské zastupiteľstvo mesta Krupina (ďalej len “mestské zastupiteľstvo) o primátor mesta Krupina (ďalej len “primátor”).

2. Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä mestskú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

3. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:

4. Mestské zastupiteľstvo ako svoj poriadkový útvar zriaďuje Mestskú políciu mesta Krupina (ďalej len “mestská polícia”) 20).

5. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje Mestský hasičský zbor mesta Krupina (ďalej len “mestský hasičský zbor”) 21).

§ 13

Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis 22). Funkčné obdobie poslancov mestského zastupiteľstva je štyri roky a končí sa zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

2. Funkcia poslanca mestského zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou: o primátora o zamestnanca mesta o štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom o podľa osobitného zákona 23).

3. Počet poslancov mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo, v rozpätí od 11 do 13 poslancov

4. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä mu je vyhradené:

5. Mestské zastupiteľstvo ďalej: o zriaďuje komisie ako poradné orgány mestského zastupiteľstva a rozhoduje o ich zložení a úlohách komisií

6. Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania mestského zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia mestského zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

§ 14

Účasť obyvateľov mesta na samospráve

1. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta (miestne referendum), ak ide o:

2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o rozdelení mesta, ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v osobitnom zákone 25).

3. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak:

4. O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu tohto článku rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

5. Petíciu podľa odseku 1 písm. c) tohto článku overujú aspoň traja poslanci určení mestským zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a primátor; primátor neoveruje petíciu na vyhlásenie hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom 26) a ak ide o rozdelenie mesta, aj ďalšie náležitosti podľa osobitného zákona 27), mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu; to platí aj v prípade petície na vyhlásenie hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora.

6. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.

7. Výsledky hlasovania obyvateľov mesta sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov do orgánov samosprávy mesta, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov mesta. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov mesta do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

8. Na prerokovanie mestských vecí môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jej časti.

§ 15

Primátor

1. Primátor mesta je predstaveným mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon 28).

2. Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou: o poslanca mestského zastupiteľstva o zamestnanca mesta o štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom o predsedu samosprávneho kraja o vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy o podľa osobitného zákona 29)

3. Primátor o zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia o vykonáva mestskú správu o zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám o rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu o uchováva vlajku mesta a pečať mesta o používa mestské insígnie.

4. Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. V rámci svojej riadiacej právomoci je primátor oprávnený vydávať príkazy primátora.

5. Primátor mesta vydáva pracovný poriadok organizačný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu.

6. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva podľa pravidiel určených osobitným zákonom 30) a rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva.

7. Primátor môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6.638,-€, ak: o poruší nariadenie o neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest o nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.

8. Platové pomery primátora upravuje osobitný zákon 31).

9. Mandát primátora zaniká o odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou o uplynutím funkčného obdobia o vzdaním sa mandátu o právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený o pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony o vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora o zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta o v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie primátora s funkciami určenými podľa osobitného zákona 32), ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu o smrťou o rušením mesta

10. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením Mestskému úradu v Krupine. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

§ 16

Zástupca primátora

1. Zástupca primátora zastupuje primátora v celom rozsahu jeho právomocí počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.

2. Zástupcu primátora spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy primátora zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

3. Primátor mesta môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

4. Zástupca primátora je po celé svoje funkčné obdobie členom mestskej rady; v čase, keď zastupuje primátora, zvoláva a vedie zasadnutie mestskej rady.

5. Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa článku 14 odseku 3 tohto štatútu, ak ho nezvolá primátor.

6. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa odseku 5 tohto článku, patrí plat podľa osobitného zákona 33).

§ 17

Mestská rada

1. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

2. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

3. Mestská rada

4. Spôsob volieb členov mestskej rady upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Spôsob rokovania mestskej rady môže byť určený rokovacím poriadkom mestskej rady.

§ 18

Komisie mestského zastupiteľstva

1. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.

3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo.

§ 19

Mestský úrad

1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zložený zo zamestnancov mesta. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

2. Mestský úrad najmä:

3. Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta mestského úradu; prednostu vymenúva a odvoláva primátor 34). V rámci svojej riadiacej právomoci je prednosta oprávnený vydávať príkazy prednostu.

4. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

5. Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

6. Postavenie a pôsobnosť mestského úradu, vzťah orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva k mestskému úradu, organizačnú štruktúru a deľbu práce v rámci mestského úradu upravuje organizačný poriadok mestského úradu.

§ 20

Hlavný kontrolór

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne, v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktoré mesto užíva podľa osobitných predpisov.

2. Hlavný kontrolór najmä:

3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným a môže sa zúčastňovať zasadnutí komisií.

4. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou o poslanca mestského zastupiteľstva o primátora o člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom o iného zamestnanca mesta o podľa osobitného zákona 35) o i

6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká o vzdaním sa funkcie o odvolaním z funkcie o uplynutím funkčného obdobia o smrťou, alebo vyhlásením za mŕtveho o dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená o dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený o dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení

7. Mestské zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak o opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca o hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený mestským zastupiteľstvom o uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch

8. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

§ 21

Mestská polícia

1. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora. Mestskú políciu zriaďuje mesto všeobecne záväzným nariadením.

2. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník; náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

3. Mestská polícia

4. Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

5. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

6. Mestskú políciu tvoria zamestnanci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta Krupina. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

7. Postavenie, úlohy, organizačnú štruktúru, vzájomné vzťahy, vzťahy k orgánom štátnej správy a k iným organizáciám upravuje osobitný zákon 40), pracovný poriadok mesta a mestskej polície, štatút polície a všeobecne záväzné nariadenie mesta.

§ 22

Dobrovoľný mestský hasičský zbor

1. Dobrovoľný mestský hasičský zbor je útvar zriadený mestom na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

2. Na čele dobrovoľného mestského hasičského zboru je veliteľ, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo v súlade s podmienkami uvedenými v osobitnom zákone 41).

3. Dobrovoľný mestský hasičský zbor:

4. Podrobnosti o fungovaní a chode dobrovoľného mestského hasičského zboru upravuje osobitný zákon 41) a požiarny poriadok mesta.

§ 23

Preventívne protipožiarne kontroly

Preventívne protipožiarne kontroly právnických a fyzických osôb, ako aj majetku mesta vykonáva kontrolná skupina menovaná primátorom mesta.

§ 24

Poslanci mestského zastupiteľstva

Oprávnenia a povinnosti poslancov

1. Poslanec mestského zastupiteľstva /ďalej len poslanec/ je povinný najmä:

2. Mandát poslanca zaniká:

3. Poslanec je oprávnený najmä:

§ 25

Poslanecké náhrady

1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže mesto poskytnúť odmenu v zmysle schválených zásad odmeňovania poslancov, najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov, to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, mesto poskytuje náhradu ušlého zárobku.

3. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.

§ 26

Sľub poslanca

Poslanec mestského zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie: “Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

§ 27

Poslanecké kluby

1. Na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy môžu poslanci vytvárať poslanecké kluby.

2. Poslanecké kluby vedú svojich členov k iniciatívnemu výkonu funkcie a k rozvíjaniu aktívnej politickej práce medzi voličmi.

3. Spôsob vzniku poslaneckých klubov, ich pôsobnosť a činnosť upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

TRETIA HLAVA

SYMBOLY A OCENENIA MESTA

§ 28

Symboly mesta

1. Symbolmi mesta sú

2. Erb mesta je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Okrem malého erbu zapísaného v Heraldickom registri SR, mesto na reprezentáciu používa aj veľký erb. Popis a vyobrazenie malého a veľkého erbu mesta tvorí prílohu tohto štatútu.

3. Vyobrazenie vlajky mesta tvorí prílohu tohto štatútu. Mesto Krupina môže používať aj zástavu mesta a iné vexilá z vlajky odvodené.

4. Pečať mesta je okrúhleho tvaru s malým erbom mesta o priemere 36 mm a s kruhopisom „MESTO KRUPINA“. Pečať s malým erbom sa používa pri administratívnych úkonoch. Okrem pečate s malým erbom s rozmerom 36 mm orgány mesta používajú pečiatkovadlo o rozmere 24 mm, ktoré súčasne používa aj MsÚ, ďalej na reprezentačné účely používa mesto i pečať s veľkým erbom o rozmere 36 mm. Vyobrazenie pečatí s malým a veľkým erbom mesta tvorí prílohu tohto štatútu.

5. Reprezentačné pečiatkovadlá, pečatidlá a insígnie primátora mesta, ako i ďalšie symbolové a hodnostné znaky môžu okrem malého erbu obsahovať prípadne i ďalšie modifikácie erbu (napríklad s využitým veľkým erbom mesta).

§ 29

Používanie symbolov mesta

1. Symboly mesta uvedené v článku 28 odseku 1 tohto štatútu používa mesto pri výkone samosprávy.

2. Mestský erb používa mesto a ním riadené organizácie v historickej kontinuite:

3. Mestská rada môže povoliť používanie erbu mesta, prípadne jeho heraldických modifikácií, aj iným fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území mesta, len na ich písomnú žiadosť s pripojeným návrhom a náčrtom o forme a umiestnení erbu. Povolenie nie je potrebné na vedeckú a pedagogickú činnosť ohľadom symboliky mesta. Technické a administratívne zabezpečenie bude vykonávať mestský úrad, ktorý bude zároveň oprávnený kontrolovať správnosť používania symbolov mesta. O povolení použiť symboly mesta politickým stranám a ich predstaviteľom mestská rada nerozhoduje. Touto otázkou sa mestská rada zaoberá a mestskému zastupiteľstvu odporúča prípadne neodporúča, podobne ako príslušná komisia.

4. Používanie erbu a iných symbolov mesta sa zakazuje politickým stranám a ich orgánom. Zákaz sa vzťahuje aj pre používanie symbolov mesta na tlačových výstupoch, ako aj pre organizovanie (spoluorganizovanie) akcií a vydávanie (spoluvydávanie) letákov, pozvánok atp. politickými stranami, vrátane akcií a tlačovín vydávaných spolu s Mestom Krupina alebo jeho predstaviteľmi. Výnimku, teda povoliť použitie symbolov mesta na vyššie spomínaných tlačovinách, môže svojím rozhodnutím MsZ nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov spravidla na návrh mestskej rady a príslušnej komisie.

5. Všetci používatelia erbu a vlajky mesta musia tieto symboly používať dôstojne a nedopustiť ich poškodenie a hanobenie. V prípade rozporu s týmito zásadami, v prípade nesprávneho používania alebo v iných prípadoch hodných zreteľa, môže mestská rada ako aj mestské zastupiteľstvo kedykoľvek zakázať používanie týchto symbolov.

6. Orgány a organizácie mesta používajú vlajku mesta v súlade s platnými predpismi pri slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Pri spoločnom používaní štátnej zástavy, resp. štátnej vlajky s vlajkou mesta (zástavou mesta) patrí prednosť štátnej zástave, resp. štátnej vlajke. Vlajku mesta je možné používať na označenie budov samosprávy mesta.

7. Mesto označuje erbom mesta a vlajkou (zástavou) mesta budovu radnice, erbom mesta a prípadne aj vlajkou (zástavou) mesta zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora.

8. Insígnie mesta je oprávnený používať iba primátor, prípadne poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí zastupujú primátora počas jeho neprítomnosti alebo sú poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch.

§ 30

Čestné občianstvo a ceny

Mestské zastupiteľstvo a primátor mesta môže udeliť tieto verejné uznania:

  1. Čestné občianstvo mesta Krupina
  2. Cena mesta Krupina
  3. Cena primátora mesta Krupina
  4. Pamätné tabule, busty alebo pomníky
  5. Zápis do pamätnej knihy mesta

1. Čestné občianstvo

1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena doma i vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo mesta Krupina. Toto ocenenie sa udeľuje len vo výnimočných prípadoch.

2. O udelení Čestného občianstva mesta Krupina rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora a príslušnej komisie 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3. O udelení Čestného občianstva mesta Krupina sa vydáva listina s podpisom primátora, v ktorej je uvedené meno, dátum udelenia, pečiatka mesta.

4. Čestný občan mesta Krupina sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do pamätnej knihy mesta.

5. Podrobnosti pre udeľovanie Čestného občianstva mesta Krupina môže mestské zastupiteľstvo upraviť osobitným predpisom, prípadne dodatkom k tomu VZN.

2. Cena mesta Krupina

1. Cena mesta Krupina jednotlivcom alebo kolektívom, fyzickým a právnickým osobám sa udeľuje za:

2. Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, príslušná komisia, príp. aj obyvatelia mesta. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3. Cenu mesta Krupina tvorí plaketa so symbolom mesta, prípadne aj peňažitá alebo vecná odmena podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. K Cene mesta Krupina sa vydáva listina o jej udelení s podpisom primátora, v ktorej je uvedené meno (názov), dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.

4. Cenu mesta Krupina laureátom slávnostne odovzdáva primátor mesta.

5. Cena mesta Krupina sa môže udeliť ročne najviac dvom laureátom, výnimočne aj viacerým.

6. Cena mesta Krupina sa môže opätovne udeliť tým istým laureátom, najskôr však po uplynutí 5 rokov.

7. Výnimočne sa môže Cena mesta Krupina udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa Cena mesta Krupina odovzdá rodinným príslušníkom oceneného.

8. O udelení Ceny mesta Krupina rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora alebo príslušnej komisie 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3. Cena primátora mesta Krupina

1. Cenu primátora mesta Krupina navrhuje a udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta a ďalším významným osobnostiam. Cena primátora mesta Krupina nepodlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

2. Cenu primátora mesta Krupina môže tvoriť finančný alebo vecný dar v hodnote, ktorú môže každoročne schváliť mestské zastupiteľstvo. K Cene primátora mesta Krupina sa vydáva listina o jej udelení s podpisom primátora, v ktorej je uvedené meno (názov), dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora.

3. Cena primátora mesta Krupina sa môže udeliť ročne najviac trom laureátom alebo kolektívom. Záznamy sa vedú v kronike mesta Krupina, ktorá má obsahovať mená a hlavne údaje o ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

4. Pamätné tabule, busty alebo pomníky

1. Ocenenie zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka sa udeľuje na návrh primátora, poslancov mestského zastupiteľstva, príslušnej komisie alebo občanov mesta osobám, kolektívom alebo iným subjektom za vynikajúce výkony v oblasti vedy, techniky, kultúry, športu a v spoločensko-politickej oblasti, ktoré súvisia s mestom a ktorých význam presiahol regionálny rámec a majú nezastupiteľné miesto v histórii mesta.

2. O zhotovení pamätnej tabule, busty alebo pomníka rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a príslušnej komisie 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

5. Zápis do pamätnej knihy mesta

1. Zápis do pamätnej knihy mesta sa udeľuje osobám, kolektívom alebo iným subjektom ako uznanie mesta za významné zásluhy, životné úspechy, humanitné činy (darcovstvo krvi), prezentáciu mesta, športovú, publikačnú, umeleckú činnosť ako aj ostatnú významnú pozitívnu činnosť v prospech mesta, jeho obyvateľov, Slovenska alebo ľudstva.

2. O udelení ocenenia rozhoduje spravidla na návrh primátora, poslancov mestského zastupiteľstva alebo príslušnej komisie mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

3. V prípade významných politických, alebo športových či kultúrnych reprezentantov sa takéto hlasovanie a súhlas MsZ nevyžaduje. V tomto prípade sa do pamätnej knihy zapisujú so súhlasom primátora mesta a v jeho neprítomnosti so súhlasom osoby zastupujúcej primátora.

4. Zápis do pamätnej knihy je možné udeliť aj viac krát v po sebe nasledujúcich rokoch.

5. O zápise do pamätnej knihy môže byť vydaná listina s menom (prípadne názvom), dátumom, pečiatkou a podpisom primátora.

§ 31

Ocenenia mesta

1. V návrhu je potrebné uviesť všetky náležitosti o osobe (prípadne subjekte), ktorá je navrhnutá na príslušné ocenenie alebo odhalenie pamätného objektu, a to najmä meno, adresu a dôvod návrhu na príslušné ocenenie.

2. Návrh na ocenenia okrem ceny primátora mesta Krupina, posúdi a

odporučí príslušná komisia, poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta. Návrhy okrem ceny primátora mesta Krupina (ak štatút neuvádza inak) schvaľuje mestské zastupiteľstvo. 3. Výzvu na predkladanie jednotlivých návrhov ocenení zverejní príslušná komisia v I. štvrťroku príslušného kalendárneho roka.

4. V odôvodnených prípadoch (napr. spôsobením značnej škody mestu Krupina spáchaním úmyselného trestného činu), môže primátor mesta odňať udelenú cenu primátora mesta Krupina a mestské zastupiteľstvo môže 3/5 väčšinou všetkých poslancov rozhodnúť o odňatí Čestného občianstva mesta Krupina, Ceny mesta Krupina, o odstránení pamätnej tabule, busty alebo pomníka. Za odňatie uvedených ocenení sa v tomto prípade považuje zverejnenie informácie o odňatí príslušného ocenenia spôsobom v mieste obvyklom.

ŠTVRTÁ HLAVA

SPOLUPRÁCA MESTA

§ 32

Spolupráca s inými mestami a obcami

1. Mesto Krupina môže spolupracovať s ďalšími mestami a obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia miest a obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

3. Spolupráca miest alebo obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľstva miest a obcí. Mestá majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

4. Mesto Krupina je účastníkom Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu - Spoločná obecná úradovňa so sídlom v Krupine, Svätotrojičné nám. 4/4, bez právnej subjektivity, ktorý bola založený v súlade s § 20a 369/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, zmluvou zo dňa 20.12. 2002, v znení jej dodatkov. Spoločná obecná úradovňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy aj pre ďalšie obce, účastníkov citovanej zmluvy.

§ 33

Združenie obcí

1. Mesto Krupina sa môže združovať s inými mestami alebo obcami. Združenie obcí je právnická osoba.

2. Predmetom činnosti združenia miest alebo obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie /predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd/, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch, svojou činnosťou združenie miest alebo obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh miest a obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

§ 34

Medzinárodná spolupráca

1. Mesto Krupina môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, ktorý je Slovenská republika viazaná alebo s verejným záujmom.

Mesto zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení krajskému úradu, ktorý vedie ich evidenciu.

PIATA HLAVA 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 35 

Účinnosť


Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 15.10.2009. Štatút bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Krupina dňa 30. septembra 2009 uznesením č. 280/2009-MsZ.

Tento štatút môže meniť a dopĺňať mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých svojich poslancov. 


Ing. Radoslav Vazan

primátor mesta

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Príloha k Štatútu mesta - názvy ulíc14 kB [pdf]
  Príloha k Štatútu mesta - symboly142 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.