E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Stanovisko primátora mesta Krupina k prehradeniu chodníka na ulicu D. Štúra

Mesto Krupina, v zastúpení primátorom mesta Ing. Radoslavom Vazanom sa ostro ohradzuje voči znemožneniu využívania zrekonštruovaného chodníka spájajúceho Majerský rad s ulicou Dionýza Štúra. K zamedzeniu prechodu došlo prehradením existujúceho chodníka zo strany Železníc Slovenskej republiky. Tento postup považujeme za absolútne neprijateľný, nasmerovaný proti občanom mesta a myslíme si, že je aktom pomsty zo strany kompetentných zamestnancov ŽSR voči Mestu Krupina z dôvodu, že sme si „dovolili“ poukázať a požiadať o obnovu troch železničných priecestí v katastrálnom území mesta, ktoré sú v zlom technickom stave a poškodzujú tak osobné, ako aj nákladné vozidlá.

Dlhodobým neriešením tohto stavu dochádza tiež k poškodzovaniu priľahlých asfaltových komunikácii. Svoje tvrdenia môžeme oprieť aj o fakt, že 18. júla 2018 sa na Mestskom úrade uskutočnilo stretnutie, kde sa konkrétne vedúci pracovník ŽSR vyjadril v tom zmysle, že železničné priecestia sú v našom meste v poriadku a netreba ich rekonštruovať a ak neodstránime časť tohto chodníka, postará sa o jeho uzatvorenie. Podotýkam, že uvedený chodník je využívaný občanmi mesta dlhé desaťročia, minimálne od polovice 80-tych rokov bol tento chodník spevnený z betónových kociek s doasfaltovaním na styku so železničným priecestím. Celé desaťročia tento stav nikomu zo ŽSR nevadil a nebol nebezpečný a to aj za oveľa intenzívnejšej prevádzky tak osobnej, ako aj nákladnej železničnej dopravy do roku 2003. Keďže chodník bol už v nevyhovujúcom technickom stave a je využívaný hlavne staršími občanmi, ktorí žijú v priľahlých uliciach, Mesto Krupina v spolupráci s COOP Jednota Krupina, s.d. pristúpilo k jeho obnove v pôvodnom trasovaní, s použitím rozoberateľnej zámkovej dlažby. Keďže sa jedná o rekonštrukciu už existujúceho chodníka, stavba bola realizovaná na základe ohlásenia stavebných úprav.

Čo sa týka samotného odporúčania zo strany vedúceho zamestnanca ŽSR o vytvorenie odklonenia chodníka priamo na komunikáciu pred železničné priecestie a pred rampu, tento krok je z nášho pohľadu absolútne nelogický a nepochopiteľný, pretože smeruje chodcov priamo do zúženého železničného priecestia a do priestoru s frekventovanou premávkou, kde je veľký problém vyhnúť sa dvom oproti idúcim vozidlám. Navyše rozhľadové pomery chodca, čo by malo byť prioritou sú z tohto chodníka oveľa lepšie, ako spred priestoru závory na železničnom priecestí a to v oboch smeroch. Ďalej je potrebné uviesť, že celé roky Železnice SR nepovažovali za potrebné vybudovať v intraviláne mesta ani jeden bezpečný prechod pre peších tak, ako je to napr. na Malej stanici vo Zvolene. Čiže v iných mestách sa to dá, ale v Krupine nie?! Podotýkam, že na internetovej stránke Železníc SR je budovanie bezpečných priecestí jednou z hlavných priorít podniku ! To, že sa jedná len o akt pomsty potvrdzuje aj to, že v intraviláne mesta je mnoho priechodov cez železničnú trať, ktoré ľudia pravidelne využívajú (sú tam vychodené chodníky) a aj keď nespĺňajú žiadne bezpečnostné parametre, napriek tomu ich ŽSR neprehradzuje tak, ako predmetný chodník na ulicu Dionýza Štúra.

Záverom uvádzam, že Mesto Krupina v záujme občanov mesta zabezpečí odklonenie chodníka tak, ako si to „vyžiadali“ vedúci zamestnanci ŽSR, čo však považujeme za absolútne nelogické a neekonomické riešenie, ktoré vôbec nezlepší bezpečnosť a navyše sťaží pohyb chodcov. Len na okraj podotýkam, že chodník pre peších zo sídliska Majerský rad je dlhé roky ukončený pred železničným priecestím bez možnosti bezpečného prechodu cez priecestie. Rovnako viacerí občania mesta zažili situáciu s nefungujúcou signalizáciou na železničných priecestiach, kde mnohokrát len vďaka predvídavosti vodičov nedošlo k nešťastiu. Na záver uvádzam, že predmetný list a upozornenie na neprofesionálny prístup bude adresovaný aj vedeniu ŽSR a médiám a Mesto Krupina bude naďalej požadovať vybudovanie bezpečných prechodov pre chodcov, ako aj obnovu železničných priecestí tak, ako by malo byť v dnešnej dobe štandardom.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina

V Krupine, 27. júla 2018

HORE