E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Správa o hodnotení činnosti "Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy"

Mesto Krupina ako dotknutá obec informuje verejnosť, že bol doručený z Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva , Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie list pod č. 10378/2018-1.7/r.c.64189/2018, v ktorom predkladá správu o hodnotení činnosti „ Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy „ navrhovateľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

Správa bola vypracovaná podľa prílohy č.11 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“). Správa o hodnotení činnosti je zverejnená na webovej stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-sahy-zvolen

Správa o hodnotení činnosti ako aj všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie, musí byť verejnosti sprístupnené po dobu 30 dní od zverejnenia a sprístupnenia uvedených informácií na webovom sídle mesta a na úradnej tabuli.

Do správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnuť v pracovné dni v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. aj na MsÚ v Krupine, na odd. výstavby, ŽP a RR, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia podľa § 34 ods. 1 zákona na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Termín a miesto verejného prerokovania bude oznámené verejnosti najneskôr desať pracovných dní pred jeho konaním.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
17. 12. 2018  Rýchlostná cesta R3 Zvolen -Šahy38 949 kB [pdf]
17. 12. 2018  Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie85 kB [pdf]

HORE