Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen (ďalej len ,,RVPS'') Vám podľa § 8, ods. 3, písm, al) a an) zákona č. 39/2007 Z.z. o Veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala usmernenie v súvislosti s registráciou chovov ošípaných, v ktorých je chovaná minimálne jedna ošípaná.

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3, ods. 2 smernice Rady 62/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat. (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl.1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované Členské štáty vrátane Slovenskej republiky  RUŠÍ

Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej  pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.