Prechodný pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Doklady potrebné k hláseniu prechodného pobytu

Platný doklad totožnosti

Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti

Na účely hlásenia pobytu nie je možné využívať služby Kataster portálu, ktorý slúži výlučne len pre občanov a má iba informatívny charakter.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásenímobčana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Toto potvrdenie sa nevyžaduje ak:

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

Vybavuje:

Evidencia obyvateľstva
tel.: 5550323, 0908049641
e-mail: luptakova@krupina.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok:

Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.