Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Krupina

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej „PHSR“) je rozvojovým dokumentom, ktorý je určený pre podrobné riešenie otázok rozvoja mesta v hospodárskej a sociálnej oblasti. V súčasnosti sa Mesto Krupina riadi dokumentom, ktorý bol spracovaný na roky 2007 – 2013 s výhľadom do roku 2015.

V súčasnosti prebieha tvorba PHSR na ďalšie obdobie, čím mesto prejavuje záujem o svoju budúcnosť a o budúcnosť svojich obyvateľov a zároveň tak plní Princíp programovania - jeden zo základných princípov regionálnej európskej politiky. Jeho spracovaním zvýši šance získať finančnú podporu na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov. Zámerom programu je zvrátenie nepriaznivých efektov a rozvoj tých ukazovateľov a oblastí, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska vytvoriť podmienky pre dlhodobo udržateľný rozvoj územia a jeho zatraktívnenie.

Spracovanie PHSR prebieha kombináciu expertnej metódy a participatívneho plánovania za účasti dôležitých aktérov rozvoja a partnerov mesta z verejného sektora, podnikateľského a tretieho sektora. Celý proces možno rozdeliť do niekoľkých fáz – zber dát a ich analýza, stanovenie stratégie rozvoja, formulácia akčného plánu, finálne spracovanie a prerokovanie dokumentu.

Predpokladáme, že celý proces bude ukončený do septembra 2015, aby mohol byť program prediskutovaný a následne schválený Mestským zastupiteľstvom do konca roka 2015.

Dotazníkové prieskumy

Prieskum názorov občanov mesta Krupina
Prieskum bol realizovaný v mesiacoch jún – august 2014 prostredníctvom internetu, Infolistov, škôl a spolupracujúcich organizácií. Výsledky prieskumu je možné stiahnuť tu - vyhodnotenie.

Prezentácia hlavných výsledkov prieskumu - tu.

 

Pracovné skupiny

V procese tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Krupina pôsobia štyri pracovné skupiny. Každá pracovná skupina sa stretne šesťkrát s cieľom spracovania strategickej časti dokumentu.

Obsahom jednotlivých stretnutí je:

1. stretnutie - základné informácie o procese spracovania PHSR, harmonogram a vízie,

2. stretnutie - analýza SWOT - silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození mesta,

3. stretnutie - problémová analýza,

4. stretnutie - určenie strategických cieľov a opatrení,

5. stretnutie - akčný plán, spôsob realizácie, monitoringu a vyhodnocovania PHSR.

Členmi pracovných skupín sú predstavitelia verejných i súkromných inštitúcií, pôsobiacich v meste, vrátane zamestnancov Mestského úradu, poslancov Mestského zastupiteľstva, občianskych združení, podnikov a pod.


Pracovná skupina - rozvoj ľudských zdrojov

Pracovná skupina pre rozvoj ľudských zdrojov sa zaoberá témami: vzdelávanie, kultúra, šport, mládež, voľný čas.


Pracovná skupina - sociálna oblasť

Pracovná skupina pre sociálnu oblasť sa zaoberá témami: sociálne služby, zdravotníctvo, bývanie a občianska vybavenosť.


Pracovná skupina - rozvoj ekonomiky

Pracovná skupina pre rozvoj ekonomiky sa zaoberá témami: cestovný ruch, zamestnanosť, podnikanie, investície, marketing, služby a moderná samospráva.


Pracovná skupina - životné prostredie a infraštruktúra

Pracovná skupina pre životné prostredie sa zaoberá témami: dopravná a technická infraštruktúra a životné prostredie.

 

Vízia pre mesto Krupina:
„Krupina bude o 10 rokov mestom, v ktorom sa oplatí žiť.“


Analýza silných, slabých stránok, príležitostí a ohrození (SWOT)

Pracovné skupiny identifikovali, aký je súčasný stav v meste a aké sú príležitosti a ohrozenia z vonkajšieho prostredia pre to, aby sme dosiahli túto víziu.
 
Pracovné skupiny pomenovali silné a slabé stránky, príležitosti a ohrozenia v jednotlivých oblastiach:


Stromy problémov

Cieľom stretnutí bolo pomenovať hlavné problémové okruhy a nájsť medzi nimi súvislosti. Na základe SWOT analýz boli identifikované tieto problémové oblasti:

Stromy cieľov

Strom cieľov predstavuje obraz želanej budúcnosti na základe predchádzajúcich analýz. Členovia pracovných skupín určili nasledovné ciele:

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krupina na obdobie 2016 – 2023786 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.