E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

OZNÁMENIE O ZÁPISE DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

V súlade s § 20 ods.2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 10 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a VZN č.1/2010 o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka a dodatku č.1 k tomuto VZN zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2019/2020 sa uskutoční v obidvoch základných školách v ZŠ E.M. Šoltésovej / v prístavbe školy / a v ZŠ J.C. Hronského v / budove školy /

25. apríla 2019 v čase od 13.00 hod. – 17.30 hod.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Podľa § 20 ods. 4 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE