E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 Mapa stránok | Úradná tabuľa | 

Oznámenie o zápise do Základnej školy

V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a VZN č. 1/2010 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka a dodatku č. 1 k tomuto VZN zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2018/2019sa uskutoční v obidvoch základných školách v ZŠ J. C. Hronského(v budove školy) a v ZŠ E. M. Šoltésovej(v prístavbe školy)

25. apríla 2018 v čase od 13.00 hod. – 17.00 hod.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa;

b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

HORE