E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Strategický plán rozvoja mesta

Motto:

Krupina - mesto spokojných obyvateľov a návštevníkov, mesto čisté, bezpečné, zdravé, ekologické, príťažlivé, vzdelané, kultúrne, komunikujúce, prosperujúce - mesto dodržujúce princípy trvalo udržateľného rozvoja


Tento dokument je podkladom pre vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta ( zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja ) a rešpektuje rozvojové stratégie jednotlivých SOP na vyšších stupňoch.

1. EKONOMIKA A HOSPODÁRSKY ROZVOJ

Priority:
 • rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, zlepšiť štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta
 • trvalý rozvoj výskumu a vývoja prispievajúceho k celkovému rozvoju mesta s dôrazom na podporu zavádzania nových technológií a inovácií
 • 1.1. Zvýšenie využitia ekonomického a majetkového potenciálu mesta

  1.1.1. Spracovať a zverejniť databázu nevyužitého majetku na území mesta spracovať zoznam nevyužitého majetku na území mesta vykonať výber majetku vhodného na podnikanie a posúdiť ho z hľadiska územno-plánovacej dokumentácie a infraštruktúry
 • spracovať a vydať propagačný materiál voľného majetku mesta a iných subjektov a umiestniť ho na internetovej stránke mesta
 • 1.1.2. Zintenzívniť podnikateľské aktivity v meste
 • vypracovať návrhy zmien v mestskej legislatíve a predložiť ich na prerokovanie orgánom mesta
 • 1.1.3. Zvýšiť využitie ľudských zdrojov
 • spracovať prieskum potrieb na kvalifikovanú pracovnú silu medzi zamestnávateľmi na území mesta
 • rokovať s kompetentnými orgánmi o možnostiach naplnenia potrieb v zmysle prieskumu
 • 1.2. Zlepšiť vzájomnú vnútornú komunikáciu medzi MsÚ, mestskými podnikmi a organizáciami, poslancami MsZ a komisiami MsZ
 • vybudovať informačný systém na mestskom úrade a podnikoch, vypracovať záväznú smernicu na prenos informácií medzi MsÚ, mestskými podnikmi, poslancami MsZ a komisiami MsZ
 • vypracovať projekt na vybavenie mesta výpočtovou technikou tak, aby bolo do konca roku 2005 na všetkých mestských podnikoch a organizáciách a vo všetkých oddeleniach Mestského úradu pripojenie na internet a e-mailová pošta
 • zvýšiť efektivitu vnútornej komunikácie, zrealizovať anketu na zistenie stavu vnútornej komunikácie, zrealizovať školenie pre vedúcich zamestnancov mesta a poslancov MsZ ohľadom manažmentu času, aktívneho počúvania a potreby vzájomnej komunikácie, zručnosti v oblasti komunikácie
 • 1.3. Zlepšiť vonkajšiu komunikáciu samosprávy Mesta KRUPINA s verejnosťou a subjektmi, pôsobiacimi na území mesta dôslednou realizáciou komunikačnej stratégie mesta.
 • vypracovať komunikačnú stratégiu mesta
 • zapojiť verejnosť a vybrané subjekty /organizácie/ na území mesta do rozhodovania samosprávy vo veciach verejných
 • zrealizovať každoročne "Deň otvorených dverí" na MsÚ
 • zrealizovať vykonávanie verejných zhromaždení a verejných vypočutí
 • pokračovať vo vydávaní Hontianskych novín, spracovať analýzu možnosti doručovania Hontianskych novín do všetkých domácností v meste
 • spracovávať podklady pre doplnenie informačnej brožúry a www stránky mesta o samospráve Mesta KRUPINA, vydať doplnenie informačnej brožúry
 • rozšíriť sieť mestského rozhlasu, aby sa zvýšila jeho počuteľnosť
 • zriadiť sieť "skriniek nápadov"
 • rozšíriť sieť informačných tabúľ mesta
 • pravidelne realizovať zisťovanie spätnej väzby prostredníctvom ankiet
 • 1.3.1. Vytvoriť podmienky pre efektívnu komunikáciu medzi samosprávou, organizáciami a občanmi prostredníctvom jednotlivých pracovných skupín tvorby Plánu sociálno-ekonomického rozvoja Mesta KRUPINA - zapojiť organizácie a občanov do jednotlivých oblastí
 • vytvoriť priestor pre organizácie a občanov prezentovať seba a svoju činnosť prostredníctvom informačných kanálov, ktorými disponuje samospráva Mesta KRUPINA /Hontianske noviny, internetová stránka mesta, podujatia v meste, zapojenie do rôznych projektov/ - písomne osloviť jednotlivé organizácie s ponukou prezentovať sa
 • určiť pravidlá pre komunikáciu s organizáciami a občanmi a určiť zodpovedné osoby zo zamestnancov mesta za komunikáciu s organizáciami a občanmi - v rámci ich profesného zaradenia v oblasti bytovej kultúry, športu, sociálnych vecí, životného prostredia, výstavby, pamiatok, bezpečnosti a dopravy, podnikateľských aktivít
 • 1.3.2. Aktívne spolupracovať s médiami na miestnej, regionálnej a celoslovenskej úrovni a zabezpečiť propagáciu mesta prostredníctvom internetovej stránky mesta
 • vypracovať a zaviesť systém komunikácie s médiami, určiť zodpovedného hovorcu a systém spätnej väzby
 • zabezpečiť aktívnu propagáciu mesta prostredníctvom webovej stránky mesta s určením systému pre aktualizáciu informácií na www. stránke a určením zodpovedných osôb za kontrolu uverejnených informácii
 • 1.4. Vykonať analýzu mestských podnikov a organizácií v súvislosti s efektivitou vynaložených finančných prostriedkov na ich prevádzku a dosahované ekonomické výsledky

  1.4.1. Vykonať analýzu obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta /zhodnotiť ich ekonomický, sociálny a spoločenský prínos pre mesto/ a na základe výsledkov analýzy rozhodnúť o ich ďalšej činnosti alebo likvidácii /resp. odpredaji podielu/. V prípade ich ponechaní v činnosti zadať konateľom vypracovať Podnikateľský zámer rozvoja spoločnosti na obdobie v perióde 4-och rokov

  1.4.2. Vykonať analýzu ekonomického využitia prevádzkových nákladov a ľudských zdrojov MsÚ a v organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Na základe tejto analýzy vypracovať Plán optimalizácie využitia prevádzkových nákladov a ľudských zdrojov v organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto.

  1.5. Zabezpečiť podmienky a aktívnu propagáciu mesta z hľadiska investičných stimulov pre domácich a zahraničných investorov.

  1.5.1. Zabezpečiť permanentné informačné toky na organizácie, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú a servisnú činnosť pre domácich a zahraničných investorov.

  1.5.2. Vytypovať a pripraviť vhodné lokality pre umiestnenie podnikateľských investícií väčšieho rozsahu /výkup pozemkov od súkromných majiteľov, zriadenie Priemyselného parku/ 1.6. Zvýšiť podiel finančných prostriedkov na investície
 • výnosy z predaja majetku mesta prioritne používať na investičné aktivity
 • prioritne sa zamerať na investície, kde je možné financovanie aj z iných, nielen vlastných zdrojov /štátny rozpočet, zdroje VÚC, fondy EÚ, granty nadácií, úverové zdroje, súkromné zdroje/

 • 2. INFRAŠTRUKTÚRA

  Priority:
 • zlepšenie vybavenia mesta sociálnou a technickou ifnraštruktúrou, podpora efektívneho využívania prírodných zdrojov mesta a regiónu
 • rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v meste, verejné práce podporujúce rozvoj v meste
 • 2.1. Vytvoriť podmienky pre uspokojovanie potrieb bývania pre 50% žiadateľov o byty
 • spracovať analýzu potrieb bytov do r. 2010
 • priebežne aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu mesta
 • spracovať a zverejniť zoznam pozemkov vhodných pre bytovú výstavbu
 • realizovať výstavbu min. 20 ks nájomných bytov
 • 2.2. Dobudovať technickú infraštruktúru
 • vypracovať projekt dobudovania kanalizácie a novej ČOV v lokalite Krupina - Juh
 • do r. 2010 dokončiť plynofikáciu mesta
 • rokovať s kompetentnými orgánmi o realizácii obchvatu mesta a presadzovať ho vo všetkých strategických dokumentoch
 • vypracovať projekt dobudovania vodovodných sietí
 • v oblasti projektov vodovodných sietí a kanalizácie nadviazať partnerstvo so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou
 • pokračovať v zabezpečovaní úprav toku Krupinice
 • rokovať s kompetentnými orgánmi a partnermi o skvalitnení cestného prepojenia Krupina - Banská Štiavnica cez Žibritov
 • zrealizovať vybudovanie verejných WC
 • zrealizovať rekonštrukciu Svätotrojičného námestia
 • 2.3. Vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti projektu vybudovania športovo-rekreačného areálu pre zimné športy Gubáň, resp. Holý Vrch

  2.4. V oblasti dopravnej infraštruktúry zabezpečiť opravy povrchov na jestvujúcich komunikáciách, resp. vybudovať komunikácie nové

  2.5. Vypracovať zámer a spropagovať možnosti využitia geotermálnych vôd, nachádzajúcich sa v regióne mesta.

  2.6. Zabezpečiť rekonštrukciu a dokončenie verejného osvetlenia s dôrazom na životnosť a zníženie energetickej náročnosti prevádzky

  2.7. Zabezpečiť skvalitnenie technického stavu prevádzkových budov v majetku mesta, najmä z hľadiska ich životnosti a zníženia energetickej náročnosti

  3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A CESTOVNÝ RUCH

  Priority:
 • rozvoj cestovného ruchu a turizmu v meste a regióne
 • opatrenia ochrany a tvorby životného prostredia a obmedzovania vplyvov poškodzujúcich životné prostredie
 • medzištátna, cezhraničná medziregionálna spolupráca v oblasti regionálneho rozvoja v súlade a princípmy trvalo udržateľného rozvoja mesta a spádového územia
 • oblasť bezpečnosti v meste
 • 3.1. Zlepšiť triedenie komunálnych odpadov v meste
 • zvyšovať uvedomenie občanov pravidelnou informovanosťou prostredníctvom Hontianskych novín, mestského rozhlasu, letákov a pod. o potrebe a význame triedenia komunálnych odpadov vrátane nebezpečných odpadov
 • zvyšovať množstvo vytriedených zložiek komunálnych odpadov zabezpečením dostatočného počtu zberných nádob /ihlanov, zvonov, maloobjemových kontajnerov do 1m3 na drobný stavebný odpad/ a ich vhodným umiestnením v lokalitách mesta, ako aj zabezpečovaním dostatočného počtu vriec na triedený zber z rodinných domov
 • 3.2. Zvýšiť efektívnosť zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu ako aj komunálneho odpadu samotného a zabezpečiť ich zber autorizovanými firmami
 • zvýšiť zberovú /objemovú/ kapacitu zberových vozidiel
 • rozšíriť obchodné kontakty na viacero firiem zaoberajúcich sa odberom /výkupom/ vytriedených zložiek komunálnych odpadov vrátane nebezpečných odpadov
 • osloviť autorizované firmy na zabezpečenie zberu komunálneho odpadu s dôkazom na kvalitu a primeranú cenu služby
 • 3.3. Zvýšiť účinnosť odvádzania povrchových a prívalových vôd na území mesta
 • vybudovanie nových rigolov a žľabov s novými s novými záchytnými vpustami s napojením na jestvujúce a plánované kanalizačné potrubie
 • vykonanie opráv jestvujúcich rigolov a žľabov, záchytných vpustov
 • 3.4. Zlepšiť stav miestnych komunikácií tak, aby sa zvýšila bezpečnosť pohybu po nich pre občanov a návštevníkov mesta

  3.4.1. Zlepšiť stav chodníkov
 • vybudovať nové chodníky
 • vykonať na všetkých jestvujúcich chodníkoch opravy povrchov
 • vykonať opravy poškodených zábradlí
 • 3.4.2. Zlepšiť stav ciest
 • vykonať opravy povrchov ciest
 • vybudovať nové cesty
 • aktualizovať dopravné značenie ciest, chodníkov, prechodov a parkovísk v meste v súlade s platnými predpismi
 • 3.4.3. Zlepšiť stav parkovísk
 • vybudovať nové parkovacie plochy
 • vykonať obnovu povrchov jestvujúcich parkovísk
 • 3.5. Zlepšiť ochranu majetku, životov a zdravia občanov
 • spracovať projekt a zrealizovať systém napojenia na pult centralizovanej ochrany
 • vybudovať monitorovací systém vybraných častí mesta
 • 3.6. Vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v Meste KRUPINA a blízkom okolí
 • vypracovať strategický zámer rozvoja cestovného ruchu v Meste KRUPINA a blízkom okolí, aktualizovať ho v 2-ročných cykloch, predkladať materiál na schválenie orgánom mesta
 • podporovať súkromný sektor podnikajúci v oblasti cestovného ruchu
 • vypracovať zámer na využitie a sprístupnenie mestských pivníc
 • zrealizovať rekonštrukciu mestského opevnenia
 • zabezpečiť vytvorenie nových ubytovacích kapacít hotelového typu

 • 4. ĽUDSKÉ ZDROJE, MLÁDEŽ, KULTÚRA A ŠPORT

  Priority:
 • rozvoj ľudských zdrojov so zámerom dosahovania rovnovážneho vývoja dopytu a ponuky na trhu práce v meste a regióne, posilňovanie rovnakých príležitostí pre mužov a ženy
 • rozvoj kultúry, kultúrnych aktivít a služieb, umeleckých aktivít, starostlivosti o kultúrne dedičstvo, obnovu a revitalizáciu pamiatkového fondu
 • rozvoj školských a mimoškolských aktivít mládeže na území mesta
 • rozvoj športu a športových aktivít na území mesta
 • 4.1. Oblasť športu

  4.1.1. V rámci aktívnej ochrany a podpory zdravia zvýšiť ponuku aktivít pre aktívnu ochranu a podporu zdravia
 • rozšíriť priestory na činnosti pre aktívnu ochranu a podporu zdravia - vybudovanie viacúčelovej športovej haly ( vytipovať vhodnú lokalitu, vypracovať projektovú dokumentáciu a samostatná realizácia )
 • 4.1.2. Vybudovať priestory na činnosti podporujúce aktívnu ochranu a podporu zdravia na sídliskách a v školských zariadeniach ( malé viacúčelové športové ihriská, basketbalové koše, detské preliezačky )
 • vytipovať vhodnú lokalitu, zvolať verejné zhromaždenia obyvateľov, žijúcich v týchto lokalitách, vyhotoviť projektovú dokumentáciu, zabezpečiť financovanie projektu, iniciovať miestne mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty v meste na aktívnu spoluprácu )
 • vybudovať prekrytú otvorenú ľadovú plochu ( vytipovať vhodnú lokalitu, vypracovať projektovú dokumentáciu, realizácia stavby )
 • vybudovať krytú plaváreň (vytipovať vhodnú lokalitu,vypracovať projektovú dokumentáciu, realizáciu stavby )
 • 4.1.3. Vybudovať priestory na činnosti podporujúce aktívnu ochranu a podporu zdravia v okolí mesta
 • vytipovať a vyznačiť lokalitu na účel "kyslíkovej dráhy", vyznačiť chodníky pre cyklistov, spolupracovať s mimovládnymi organizáciami pri realizácií týchto priestorov, vypracovať projekt na finančnú podporu a samotná realizácia
 • 4.1.4. Zlepšiť využitie niektorých existujúcich priestorov na činnosti podporujúce aktívnu ochranu a podporu zdravia
 • rekonštrukciou a úpravami všešportového štadiónu, zlepšiť jeho využitie ( rekonštrukcia a oprava ľahkoatletickej dráhy a športovísk, rekonštrukcia a oprava volejbalových kurtov, rekonštrukcia a oprava infraštruktúry všešportového štadiónu )
 • materiálne dobudovať školské dvory a sprístupniť ich verejnosti - vytvoriť projektovú dokumentáciu, zrealizovať akciu
 • 4.2. Oblasť kultúry
 • vytvoriť podmienky pre rozvoj kultúry a jej koordináciu
 • zrealizovať rekonštrukciu budovy kina na multifunkčné zariadenie - kutlúrny dom s knižnicou ( vypracovať projektovú dokumentáciu, realizácia )
 • 4.3. Oblasť vzdelávania
 • vytvoriť podmienky pre rozvoj vzdelávania
 • zabezpečiť vysokú kvalitu vzdelávania v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto, s dôrazom na efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a ľudských zdrojov
 • spolupracovať so školskými zariadeniami na území mesta, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, vytvárať s nimi partnerstvá a spoluprácu pre ich všestranný rozvoj


 • Mgr. Ján Hambacher
  primátor mesta

  V Krupine dňa 27.2.2004

  Vypracoval: Ing. Igor Sýkora
  manažér mesta
  HORE