Smernica o poskytovaní jednorazového finančného príspevku 2011
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 5900                tlačiť článok  Tlač

Smernica o poskytovaní jednorazového finančného príspevku 2011

Mesto Krupina
Svätotrojičné nám. 4/4
963 01 KRUPINA

SMERNICA
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám obyvateľov mesta Krupina pre rok 2011


Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Táto smernica upravuje postup pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov osobitným skupinám obyvateľov mesta Krupina v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rozpočtový rok 2011.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

1. Predmetom úpravy podľa tejto smernice je poskytnutie jednorazového príspevku rodičom prvého narodeného dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku a poskytovanie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa

2. Finančné príspevky podľa ods. 1 sa poskytujú výlučne za splnenia podmienok ustanovených touto smernicou.

3. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Článok 3

1. Jednorazový finančný príspevok patrí rodičom prvého narodeného dieťaťa v meste Krupina v roku 2011 vo výške 100 €. Tento jednorazový finančný príspevok patrí rodičom dieťaťa za splnenia podmienok uvedených v čl. 4 ods. 2 tejto smernice.

 

Článok 4

1. Jednorazový príspevok na podporu rodičov pri narodení dieťaťa sa poskytuje za účelom hmotnej podpory a pomoci rodičom dieťaťa pri výkone rodičovských práv a povinností.

2. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa patrí rodičom za splnenia podmienok:

a) narodenie dieťaťa v roku 2011,

b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta,

c) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov

d) ani žiadne ďalšie dieťa ktoréhokoľvek z rodičov nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,

e) poberatelia majú vyrovnané záväzky voči mestu Krupina.

Poberateľom, ktorí nesplnia podmienku podľa čl. 4, ods. 2, písm. e) dokonca kalendárneho roka, v ktorom bolo dieťa narodené nárok na príspevok zaniká.

3. Postup pri poskytnutí príspevku:

a) referát evidencie obyvateľstva MsÚ uzavrie získané údaje o narodeniach detí za príslušný kalendárny štvrťrok najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca, prípadne k inému termínu podľa požiadavky sekretariátu primátora Mesta Krupina, overí nárok na pridelenie príspevkov podľa ustanovení tejto smernice, vystaví rozhodnutia o pridelení finančného príspevku a doručí ich na sekretariát prednostu MsÚ,

b) Pracovník zodpovedný za obrady ZPOZ doručí oprávneným príjemcom oznámenie o mieste a čase konania slávnostného obradu uvítania detí v meste a odovzdania finančného príspevku,

c) slávnostný obrad sa bude uskutočňovať v termínoch určených primátorom mesta v závislosti od počtu oprávnených príjemcov

d) primátor mesta, resp. ním poverená osoba vykoná slávnostný úkon uvítania detí a úkon slávnostného odovzdania finančného príspevku

e) oprávnenému príjemcovi patrí príspevok aj v prípade, že sa nezúčastní slávnostného obradu. V takomto prípade sa odovzdanie finančného príspevku uskutoční podľa pokynov primátora mesta. Nárok na príspevok zaniká uplynutím tretieho mesiaca po uskutočnení slávnostného obradu uvítania detí, na ktorý boli rodičia pozvaní. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty nárok na príspevok rodičom v zmysle tejto smernice zaniká.

4. Príspevok rodičom na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí za každé dieťa.

5. V prípade, že nemajú obidvaja rodičia trvalý pobyt na území mesta Krupina, príspevok patrí len jednému z rodičov a to tomu, ktorý má trvalý pobyt na území mesta.

6. Výška príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa je 100 €.

Článok 5
Účinnosť

1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011 do 31.12.2011.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Poskytovanie príspevkov podľa tejto smernice sa vzťahuje výlučne na príjemcov, ktorí splnili podmienky na poskytnutie príspevkov počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

2. Na poskytovanie finančných príspevkov podľa tejto smernice sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

V Krupine dňa 1.1.2011

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta KrupinaSúvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom