Organizačné oddelenie
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 3220                tlačiť článok  Tlač

Organizačné oddelenie

vedúci oddelenia: Ing. Adriana ŽABKOVÁ
tel.: 045 55 50 315
mobil: 0915 831 878
e-mail:
skolstvo()krupina.sk

Pôsobnosť oddelenia

Organizačné oddelenie patrí do pôsobnosti prednostu Mestského úradu.

Organizačné oddelenie najmä:

pripravuje a organizačne zabezpečuje:

 • zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • hlasovanie obyvateľov o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta ( mestské referendum )
 • voľby do orgánov samosprávy mesta ( volebné komisie )

administratívne vedie:

 • pracovnú evidenciu orgánov samosprávy mesta ( mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií
 • evidenciu vyhlásených všeobecne záväzných nariadení mesta a zabezpečuje ich vyhlásenie, zverejnenie a doručenie poslancom, vedeniu mesta, vedúcim zamestnancom mestského úradu
 • evidenciu návrhov, pripomienok /interpelácií/ podaných na mestskom zastupiteľstve alebo mestskej rade a odstupuje ich na vybavenie príslušným adresátom
 • evidenciu účasti poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, mestskej rade, výborov mestských častí, komisií a účasť členov na rokovaniach

pripravuje:

 • návrh rokovacieho poriadku volených orgánov mesta v spolupráci s právnym oddelením
 • návrh plánu práce mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • podklady na vyplatenie odmien poslancom mestského zastupiteľstva

vyhotovuje:

 • zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady
 • a vedie evidenciu uznesení volených orgánov mesta

Úsek evidencie obyvateľstva plní najmä tieto úlohy:

vykonáva a vedie:

 • evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mesta
 • priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov mesta zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci mesta, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov
 • vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR
 • evidencia ulíc a budov v meste

vydáva:

 • doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu
 • potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov
 • voličské preukazy

zabezpečuje:

 • vystavenie a aktualizáciu zoznamov voličov
 • zasielanie oznámení o pridelení, zmenách, zrušení čísel budov pre Centrálny register občanov

Matričný úrad plní najmä tieto úlohy:

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí a index zápisov do matričných kníh
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine
 • vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike
 • vyhotovuje osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva vrátane prípravy obradu
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine do osobitnej matriky
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a ich zmenách príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok
 • vykonáva overovanie podpisov a listín


Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom