Oddelenie výstavby, ŽP a regionálneho rozvoja
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 3805                tlačiť článok  Tlač

Oddelenie výstavby, ŽP a regionálneho rozvoja

vedúci oddelenia: Ing. Jaroslava URAMOVÁ
tel.: 045 55 50 319
mobil: 0917 149 878
e-mail: vystavba()krupina.sk

Pôsobnosť oddelenia

Oddelenie ŽP, výstavby a rozvoja patrí do pôsobnosti prednostu Mestského úradu

 • vytvára a aktualizuje koncepciu investičnej výstavby mesta
 • zabezpečuje prípravu, realizáciu a vykonáva dozor investičnej výstavby, ktorej investorom je mesto
 • zabezpečuje výstavbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mesta
 • vykonáva vodohospodársky dozor nad dodržiavaním vodného zákona v rámci zákonne ustanovených kompetencií mesta
 • zabezpečuje zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp
 • vedie evidenciu pamätníkov, kultúrnych a národných kultúrnych pamiatok a vykonáva ich údržbu
 • ochraňuje čistotu vôd a minerálnych prameňov (v majetku mesta)
 • poskytuje odbornú súčinnosť pri obstarávaní, spracovávaní, prerokúvaní územnoplánovacích dokladov za sféru mestskej zelene a biologických zložiek organizmov mesta

 • Oddelenie životného prostredia

 • vytvára a aktualizuje koncepciu odpadového hospodárstva mesta
 • zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
 • zabezpečuje výkon VZN o nakladaní s odpadmi
 • zabezpečuje a aktualizuje koncepciu ochrany ovzdušia mesta
 • vydáva súhlas a kontroluje povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • zabezpečuje a aktualizuje koncepciu trvalo udržateľného rozvoja ochrany vôd
 • povoľuje odber podzemných vôd (studne), vydáva súhlas na drobné stavby (žumpy)
 • zabezpečuje údržbu a správu miestnych komunikácií
 • odsúhlasuje harmonogram čistenia s poslancami MsZ za príslušnú mestskú časť
 • vykonáva dozor správcu miestnych komunikácií
 • vytvára koncepciu a aktualizuje riešenia hlavnej komunikačnej siete mesta Krupina
 • tvorí rozvojové programy mesta v oblasti komunikácií
 • tvorí a aktualizuje riešenie rekonštrukcií, opráv miestnych komunikácií, chodníkov, parkovacích plôch a verejných priestranstiev
 • vykonáva štátnu správu prenesenú na mesto na úseku dopravy a cestného hospodárstva
 • vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (povoľovanie rozkopávok, uzávierok a záberov MK...)
 • vedie pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia
 • vytvára a aktualizuje koncepciu verejného osvetlenia
 • zabezpečuje prevádzku a údržbu verejného osvetlenia (VO)
 • vedie pasport VO
 • vypracováva vyjadrenia pre realizáciu rozkopávok, ktoré sa nachádzajú v blízkosti VO alebo sa s nimi križujú
 • vytvára a aktualizuje koncepciu mestskej zelene a zabezpečuje jej realizáciu
 • poskytuje odbornú súčinnosť pri obstarávaní, spracovávaní, prerokúvaní územnoplánovacích dokladov za sféru mestskej zelene a biologických zložiek organizmov mesta
 • riadi, organizuje a vykonáva údržbu mestskej zelene, kontrolnú činnosť v údržbe mestskej zelene
 • zabezpečuje výkon príslušného VZN o mestskej zeleni
 • vedie evidenciu nerastov a registráciu v zmysle platných predpisov
 • vykonáva odbornú činnosť vo sfére humanizácie mestského prostredia a prostredia obytných súborov
 • vykonáva prenesený výkon štátnej správy na mesto vo veciach ochrany drevín, úlohy štátneho dozoru nad dodržiavaním zákona o ochrane prírody a krajiny a nad dodržiavaním rozhodnutí mesta


Súvisiace odkazy: Mesto Krupina, Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
midle_bottom


side_bottom